Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Administratie

Moet ik de stukken net als het intakeformulier binnen drie werkdagen terugsturen?

Wij vragen u het intakeformulier binnen drie werkdagen terug te sturen zodat wij kunnen bepalen of wij uw adviesdossier dienen te archiveren of dat uw advieszaak wordt vervolgd. Andere stukken die wij nodig hebben voor uw zaak kunt u ook later aanleveren.

Waar kan ik mijn huwelijksakte opvragen en wat kost dat?

U kunt uw huwelijksakte opvragen bij de gemeente waar u bent getrouwd. Als u in het buitenland bent gehuwd en u heeft uw huwelijksakte ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag dan kunt u een afschrift daarvan opvragen bij de gemeente Den Haag. De kosten worden elk jaar door de minister bepaald en deze tarieven worden gepubliceerd in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. De gemeente zal de tarieven uit het Legesbesluit akten burgerlijke stand doorgaans vermelden op de eigen website. U kunt dus kijken op de website van de betreffende gemeente om te achterhalen hoe u een afschrift kunt krijgen van uw huwelijksakte en wat de kosten zijn.

Afstamming

Kunnen kinderen uit een polygaam huwelijk de Nederlandse nationaliteit krijgen?

Om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen, dienen kinderen beschouwd te worden als de juridische kinderen van de vader. Verder dient de vader bij de geboorte van die kinderen de Nederlandse nationaliteit te hebben. Bij een polygaam huwelijk wordt het tweede huwelijk niet erkend en dus de kinderen die daaruit geboren zijn in beginsel ook niet.

Dit kan onder bepaalde omstandigheden echter worden hersteld door de kinderen alsnog te erkennen. Ook kinderen uit een polygaam huwelijk kunnen dus een afstammingsrelatie krijgen met hun vader en onder bepaalde voorwaarden kunnen ook zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen via de vader.

In een adviesgesprek kan worden uitgezocht welke situatie voor u geldt en wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw kinderen de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

Algemeen

Doen jullie asielrecht?

Ons kantoor behandelt geen zaken op het gebied van het asielrecht. Wij zijn uitsluitend gespecialiseerd in het familierecht en het strafrecht. U kunt hier lezen welke zaken wij binnen het familierecht behandelen.

U kunt hier klikken om via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten te zoeken naar een gespecialiseerde advocaat op het terrein van het asiel- en vluchtelingenrecht.

Doen jullie cassatiezaken?

Ons kantoor behandelt geen civiele cassatiezaken. Wat betreft het civiele recht, behandelen wij zaken op het terrein van het familierecht die worden behandeld door de rechtbank of het gerechtshof. U kunt hier lezen welke zaken wij binnen het familierecht behandelen.

U kunt hier klikken om via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten te zoeken naar een gespecialiseerde advocaat op het terrein van civiele cassatie.

Ons kantoor behandelt wel strafrechtelijke cassatiezaken. U kunt hier lezen welke zaken wij binnen het strafrecht behandelen.

 

Doen jullie vreemdelingenrecht?

Ons kantoor behandelt geen zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht. Wij kunnen u dus niet adviseren over visa, gezinshereniging, verblijfsvergunning etc.

Wij zijn uitsluitend gespecialiseerd in het familierecht en het strafrecht. U kunt hier lezen welke zaken wij binnen het familierecht  en strafrecht behandelen.

U kunt hier klikken om via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten te zoeken naar een gespecialiseerde advocaat op het terrein van het vreemdelingenrecht.

Hebben medewerkers ook een geheimhoudingsplicht net als de advocaat?

Op ons kantoor hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht. De advocaat heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. De medewerkers hebben een zogeheten afgeleide geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat een ieder die informatie heeft of krijgt over uw zaak deze op geen enkele wijze zonder uw toestemming mag delen met derden.

Ook kunnen de medewerkers, net als een advocaat, niet gedwongen worden om te getuigen in verband met uw zaak omdat de medewerkers, zoals de secretaresse en juristen, een afgeleid verschoningsrecht hebben. Dat betekent dat informatie over uw zaak strikt geheim blijft en ook niet in een andere procedure aan de orde kan komen, bijvoorbeeld via een getuigenverhoor.

Ik zoek een Turks sprekende advocaat. Kunt u mij helpen?

Wij hebben momenteel geen Turkse advocaat. Wij hebben echter wel een zeer divers klantenbestand dat wij naar volle tevredenheid bijstaan. Wij kunnen u dus ook goed helpen als u Turks bent. Indien u geen Nederlands spreekt dan kunnen wij een tolk regelen. In alle andere gevallen kunnen wij u in het Nederlands of Engels bijstaan.

Kan ik een adviesgesprek buiten de normale planning inplannen?

Aangezien de adviesgesprekken online plaatsvinden zijn er veel mogelijkheden om een adviesgesprek in te plannen op een voor u geschikt moment. U kunt het aanmeldformulier gebruiken om uw zaak aan te melden waarna wordt beoordeeld of er een adviesgesprek volgt of dat u verwezen wordt naar een andere advocaat omdat uw zaak niet kan worden behandeld door ons.

Kan ik een kort en kosteloos advies krijgen?

Wij kunnen u telefonisch algemene informatie verschaffen. Dit is kosteloos. Om concreet advies te kunnen geven dat is toegespits op uw situatie dienen wij de nodige informatie te hebben en de tijd te nemen om uw zaak te bestuderen en u vervolgens van advies te voorzien. Dat kan helaas niet in een kort gesprek en ook niet kosteloos aangezien u ook op zoek bent naar goed en passend advies.

 

Kunt u persoonlijk niet-juridisch advies geven?

Ons kantoor richt zich uitsluitend op juridisch advies, procesbijstand en mediation. In alle gevallen betreft het juridische dienstverlening zodat wij alleen kunnen adviseren, procederen of bemiddelen indien sprake is van een (mogelijk) juridisch probleem of juridisch geschil. Wij kunnen u dus niet helpen met administratieve, financiële of maatschappelijke aangelegenheden.

Waarom wordt mijn zaak geweigerd als ik de naam van de tegenpartij niet opgeef?

Voordat wij u kunnen adviseren over uw zaak dienen wij vast te stellen of er geen tegenstrijdig belang is. Er is sprake van tegenstrijdig belang als wij uw tegenpartij ook als cliënt hebben of hebben gehad. Als u niet wilt aangeven wie de tegenpartij is, nemen wij het risico dat wij tijdens het adviesgesprek constateren dat ook uw tegenpartij onze cliënt is (geweest).

Een advocaat mag een partij niet bijstaan als hij al de tegenpartij bijstaat of heeft bijgestaan. Om die reden kunnen wij alleen een adviesgesprek inplannen als wij zekerheid hebben over uw naam en die van de wederpartij. Soms zullen wij meer informatie nodig hebben zoals de geboortedatum van de tegenpartij. Dit is om te controleren of de naam die in ons bestand voorkomt daadwerkelijk uw tegenpartij is.

Als u de gegevens doorgeeft en wij constateren dat er sprake is van tegenstrijdig belang dan zullen wij u niet verder kunnen helpen. Vanwege onze geheimhoudingsplicht kunnen wij u ook niet concreet aangeven waarom wij uw zaak niet kunnen aannemen.

Alimentatie

Kan de gemeente de verhaalsbijdrage verhogen bij gewijzigde omstandigheden?

Indien u onderhoudsplichtig bent voor iemand die bijstand ontvangt of ten behoeve van wie bijstand wordt ontvangen van de gemeente op grond van de Participatiewet, kan de gemeente een deel van die bijstand op u verhalen. Van bijstandsverhaal kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer uw ex-partner een bijstandsuitkering ten behoeve van uw gezamenlijke kind ontvangt.

Om de hoogte van het bedrag vast te stellen, kijkt de gemeente naar de behoefte van het betreffende kind en uw draagkracht. Indien omstandigheden wijzigen, zoals het krijgen van een nieuwe baan, hertrouwen, het krijgen van kinderen etc. kan de gemeente de verhaalsbijdrage wijzigen. Ook u kunt daartoe een verzoek doen indien u bijvoorbeeld meent dat uw draagkracht lager is geworden vanwege gewijzigde omstandigheden.

Boedelscheiding

Mijn ex heeft een woning in Marokko. Kan deze in Nederland worden verdeeld?

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd in de periode dat de woning in Marokko is verkregen door uw ex-echtgenoot/ex-echtgenote dan kan deze woning betrokken worden in de verdeling van de gemeenschap van goederen in Nederland. Een voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat uw ex-echtgenoot/ex-echtgenote daadwerkelijk eigenaar is van de betreffende woning.

Uw advocaat zal echter eerst uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een gemeenschap van goederen maar ook welke rechten u heeft indien niet het Nederlandse recht maar het Marokkaanse recht wordt toegepast op het huwelijksvermogen.

Communicatie

Ik heb een e-mail gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

In lopende zaken streven wij ernaar om uw e-mail binnen 48 uur te beantwoorden indien daadwerkelijk actie is vereist van onze zijde.

Heeft u een nieuwe zaak dan krijgt u een reactie indien uw zaak betrekking heeft op een van onze expertisegebieden en wij de ruimte hebben om uw zaak aan te nemen.

Algemene vragen via de e-mail worden niet beantwoord.

Kan ik documenten ook op kantoor afgeven?

Ons post- en leveringsadres luidt als volgt: Winthontlaan 200, 3526 KV te Utrecht. Indien u stukken wenst af te geven dan kunt u dat doen tussen 9:00 en 17:00 uur. Dit doet u echter geheel op eigen risico. Wij raden u dan ook aan om stukken te sturen per post en tevens te mailen.

Corona

Is een persoonlijk (advies)gesprek met mijn advocaat mogelijk?

Onze (advies)gesprekken vinden online plaats via videoconferentie waarvoor u duidelijke instructies ontvangt per e-mail.

Een online adviesgesprek heeft dezelfde voordelen als een persoonlijk adviesgesprek. Ook bij een adviesgesprek op afstand bestuderen wij uw stukken die u vooraf of tijdens het gesprek naar ons toestuurt. Ook bij een online adviesgesprek geven wij direct antwoord op uw (rechts)vragen en ook bij een online adviesgesprek gaan wij direct bellen of mailen indien dat mogelijk en nodig is voor de rechtsbijstand.

Wij raden u dan ook aan om een online adviesgesprek in te plannen. Zo kunnen wij namelijk op korte termijn uw rechtspositie bepalen en u adviseren over uw zaak.

Wilt u een afspraak maken voor een telefonisch adviesgesprek? Bel: 030 – 2919874.

Echtscheiding

Hoe lang duurt een echtscheiding?

Een echtscheiding duurt tussen de enkele weken en een paar maanden. De werkelijke duurt hangt af van de vraag of u een eenzijdige echtscheiding verzoekt of dat de echtscheiding gezamenlijk wordt verzocht. Een gezamenlijke echtscheiding duurt doorgaans enkele weken terwijl een eenzijdige echtscheiding, waarbij elk van de echtgenoten een eigen advocaat heeft, over het algemeen maanden tot zelfs langer dan een jaar kan duren. Dit komt omdat er een of meer zittingen worden gehouden in dat geval en ook vaak meerdere schriftelijke reacties worden verstuurd naar de rechtbank door beide partijen.

Hoeveel kost een echtscheiding?

Wat de kosten zullen zijn van uw echtscheidingszaak hangt af van van de omstandigheden van het geval. Zo is de vraag hoeveel werk gemoeid is met uw echtscheidingszaak. Het spreekt voor zich dat als u veel geschillen heeft over en weer (over de kinderen, het vermogen, de alimentatie etc.) er meer tijd besteed moet worden aan uw zaak dan wanneer dat niet het geval is. U krijgt aan het einde van uw adviesgesprek, wanneer wij voldoende inzicht hebben in de details van uw zaak, een inschatting van het aantal te besteden uren aan uw zaak. Naast het honorarium betaalt u het griffierecht aan de rechtbank.

 

Ik ben gevangen in een huwelijk. Wat kan ik doen?

Indien u een burgerlijk, religieus of traditioneel huwelijk heeft gesloten en het lukt u niet om dat huwelijk te ontbinden al dan niet door toedoen van uw echtgenoot of echtgenote dan is er sprake van huwelijkse gevangenschap. Er zijn verschillende oplossingen voor huwelijkse gevangenschap afhankelijk van uw situatie. U kun ons inschakelen indien u juridische hulp nodig heeft om uw huwelijk alsnog te ontbinden. Wij kunnen mediation inzetten of juist een procedure tegen de weigerachtige echtgenoot of echtgenote. U kunt hier meer informatie vinden over huwelijkse gevangenschap.

Ik ben in Marokko getrouwd. Kan ik in Nederland een echtscheiding aanvragen?

Indien u in Marokko bent getrouwd en over een officiële huwelijksakte beschikt, kunt u in Nederland scheiden indien u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  1. u en uw echtgenoot/echtgenote wonen beiden in Nederland;
  2. u en uw echtgenoot/echtgenote hebben beiden in Nederland gewoond en een van u woont nog steeds in Nederland;
  3. uw echtgenoot/echtgenote woont in Nederland;
  4. u of uw echtgenoot/echtgenoot woont in Nederland en u wilt de echtscheiding gezamenlijk verzoeken;
  5. u woont zelf minimaal een jaar in Nederland;
  6. u woont zelf minimaal zes maanden in Nederland en u draagt ook de Nederlandse nationaliteit; of
  7. u en uw echtgenoot/echtgenote dragen beiden de Nederlandse nationaliteit.

Financiën

Dien ik het tarief voor het adviesgesprek te betalen als ik geen inkomen heb?

Het tarief voor het adviesgesprek geldt voor alle cliënten die advies willen van een gespecialiseerd advocaat. Het adviesgesprek is geen intakegesprek, kennismakingsgesprek of oriëntatiegesprek maar een inhoudelijk adviesgesprek waarbij uw zaak wordt bestudeerd inclusief de onderliggende stukken en uw advies krijgt over uw rechtspositie en wat te doen om uw rechtsprobleem op te lossen.

Om dat advies te kunnen geven, bestudeert de advocaat niet alleen de stukken en de laatste rechtspraak maar ook zal hij bellen met personen en instanties indien dat nodig is om de nodige aanvullende informatie in te winnen. Bijvoorbeeld om te bezien of een tegenpartij openstaat voor een schikking of om na te gaan wat de stand van een procedure is.

Ook wanneer u geen of een beperkt inkomen heeft, kost rechtsbijstand geld. Helaas heeft de overheid dusdanig bezuinigd op de gesubsidieerde rechtsbijstand zodat wij uw zaak helaas niet op die basis kunnen behandelen.

Dien ik te betalen voor het adviesgesprek bij een verwijzing van het Juridisch Loket?

Ook als u bent verwezen door het Juridisch Loket dient u het tarief voor het adviesgesprek te voldoen en ook in dat geval zal uw zaak uitsluitend op betalende basis behandeld kunnen worden aangezien wij geen zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) aannemen.

Dient het adviesgesprek vóór het gesprek betaald te worden?

De kosten voor het adviesgesprek worden vooraf door u betaald. U krijgt daarvoor een betaallink in uw afspraakbevestiging. U betaalt de kosten uiterlijk één dag voor het gesprek plaatsvindt.

Doen jullie ook toevoegingszaken?

Ons kantoor behandelt geen toevoegingszaken. Vanwege de nog altijd niet herstelde bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen we helaas geen zaken aannemen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoeging genoemd).

Ik heb een vraag over een factuur. Waar kan ik terecht?

Indien u een vraag heeft over een factuur, herinnering, opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden of andere andere financiële of administratieve zaken dan kunt u deze stellen door een ‘reply’ of antwoord te sturen op de e-mail die u heeft gehad met betrekking tot dat onderwerp. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag.

Ik zie een onbekend rekeningnummer als ik via iDEAL betaal

Als u een betaling doet via Mollie Payments zoals een iDEAL-betaling dan betaalt u uw factuur aan ons via een tussenrekening van Mollie.

Dat betekent dat het bedrag wordt overgeschreven van uw bankrekening naar een van de rekeningen van Mollie zoals: NL51 DEUT 0265 2624 61.

Indien u liever rechtstreeks op onze rekening wenst te betalen dan mag u het bedrag overmaken op: NL91 INGB 0006 1775 73 t.n.v. Advocatenkantoor El Hannouche B.V.

Indien u twijfels heeft over de betaallink die u heeft gekregen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kan ik contant betalen?

U kunt een factuur of de kosten van het adviesgesprek niet contant betalen. Indien u zelf niet beschikt over een bankrekening dan kunt het te betalen bedrag overmaken via een andere rekening.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Indien u een eerste factuur ontvangt, kunt u uitstel van betaling krijgen. Dat betekent echter wel dat wij ook onze werkzaamheden op aan later moment zullen aanvangen omdat wij deze werkzaamheden aanvangen wanneer de eerste factuur is voldaan.

Indien wij al met uw zaak bezig zijn, kunt u geen uitstel van betaling krijgen omdat wij onze vaste lasten eveneens periodiek dienen te voldoen en wij uw werkzaamheden alleen kunnen voortzetten als het honorarium daarvoor ook wordt vergoed.

Heeft u een heel uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie stuurt u dan een e-mail via secretariaat@elhannouche.nl waarin u uitlegt wat de reden is voor uw verzoek tot uitstel van betaling en voor hoe lang u uitstel wenst. Wij zullen uw aanvraag vervolgens beoordelen en per e-mail daarop reageren.

Kunnen jullie bijzondere bijstand voor mij regelen?

Ons kantoor werkt niet op basis van toevoegingen (ook wel: gesubsidieerde rechtsbijstand). Wij vragen dan ook geen toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen om die reden ook geen bijzondere bijstand voor u aan aangezien deze niet wordt verleend als u uw zaak op betalende basis bij ons aanbrengt.

 

Wat kost een advocaat bij jullie kantoor?

De kosten van uw zaak hangen af van een aantal factoren met name de vraag hoeveel tijd gemoeid is met uw zaak en dus ook wat de aard en complexiteit is van uw zaak. Tijdens het adviesgesprek worden deze vragen beantwoord zodat u een duidelijk beeld krijgt van de kosten. Aan het eind van het adviesgesprek krijgt u een inschatting van het aantal uren dat doorgaans besteed wordt aan een zaak zoals die van u.

Huwelijk

Heeft het gevolgen als ik mijn buitenlandse huwelijk hier inschrijf?

Als u een rechtsgeldig huwelijk heeft gesloten in het buitenland dat niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde (er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een polygaam huwelijk) dan wordt dat huwelijk in Nederland automatisch erkend. Het wel of niet inschrijven van dat huwelijk maakt dat niet anders. Uiteraard heeft het inschrijven van het huwelijk wel het gevolg dat derden daarmee bekend (kunnen) raken.

Als u uw buitenlandse huwelijk niet heeft ingeschreven in Nederland kan toch de echtscheiding worden verzocht in Nederland indien de Nederlandse rechter bevoegd is om de echtscheiding te behandelen. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw echtgenoot in Nederland woont.

Indien u niet zeker weet wat de gevolgen zijn van het kenbaar maken (lees: inschrijven) van het huwelijk omdat autoriteiten er altijd van uit zijn gegaan dat u ongehuwd was, dient u zo spoedig mogelijk advies in te winnen over uw situatie. Het is namelijk zo dat uw (ex-)echtgenoot zonder uw medeweten ook kan overgaan tot inschrijving van het buitenlandse huwelijk.

Kan ik een tweede huwelijk sluiten?

In Nederland is polygamie, het hebben van twee of meer gelijktijdige huwelijken, verboden. Ook als u polygamie pleegt in het buitenland kunt u daarvoor in sommige gevallen worden vervolgd.

Niet elk relatieviering wordt echter beschouwd als een huwelijk naar Nederlands recht. Als sprake is van een polyrelatie in plaats van polygamie dan is dat bijvoorbeeld niet verboden.

Laat u zich goed adviseren hierover door een gespecialiseerd advocaat omdat polygamie niet alleen kan leiden tot mogelijke strafvervolging maar ook zeer veel andere gevolgen heeft.

Naamswijziging

Mijn naam is niet goed geschreven. Kan ik die wijzigen?

Indien uw naam niet goed gespeld is, geeft dat op zichzelf geen reden om uw naam te wijzigen. Voor een naamswijziging heeft u een zwaarwegend belang nodig. Dat betekent dat uw advocaat de rechter moet overtuigen dat er redenen zijn om uw naam te wijzigen die zwaar genoeg wegen zoals psychische last die u ondervindt aan uw naam, het feit dat u negatieve associaties heeft met de naam, het feit dat u wordt gepest vanwege uw naam, het feit dat u van religie bent veranderd etc. Vaak is er meer aan de hand dan een verkeerde letter in uw naam. Laat u zich dan ook goed adviseren over welke redenen aangevoerd kunnen worden in uw zaak.

Strafrecht

Ik ben slachtoffer van een geweldsmisdrijf, maar de verdachte ontkent alles. Wat nu?

Indien u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en de verdachte ontkent het strafbare feit dan zijn er diverse wijzen om uw zaak aan te vliegen. Zo kan het zijn dat politie en justitie toch voldoende aanknopingspunten vinden om de verdachte te kunnen vervolgen. In dat geval doet het er weinig toe dat de verdachte zwijgt of ontkent. Indien er voldoende andere bewijsmiddelen zijn en de politie wil uw aangifte niet opnemen of justitie wil de verdachte niet vervolgen dan kunt u een zogeheten artikel 12 Sv-procedure starten waarover u meer leest in dit blogartikel: https://www.elhannouche.nl/wat-kunt-u-doen-als-het-om-niet-wil-vervolgen. Indien de strafrechtelijke weg niet mogelijk blijkt, is het mogelijk om met uw advocaat na te gaan in hoeverre u uw schade vergoed kunt krijgen in een civiele procedure of via het Schadefonds Geweldsmisdrijven waarover u meer leest in het volgende blogartikel: https://www.elhannouche.nl/wanneer-heeft-u-recht-op-een-uitkering-van-het-schadefonds-geweldsmisdrijven.

Ik heb een vraag over psychiatrische hulpverlening?

Ons kantoor geeft geen advies of procesbijstand bij zaken die betrekking hebben op het zogeheten psychiatrisch patiëntenrecht nu wij niet gespecialiseerd zijn in dit rechtsgebied. Indien u vraag zijdelings te maken heeft met het psychiatrisch patiëntenrecht en in de kern een strafrechtelijke kwestie betreft, kunnen wij u wel verder helpen.

Ik moet voor de strafrechter verschijnen. Ben ik verplicht om een advocaat te nemen?

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u wordt gedagvaard om in een strafzaak te verschijnen. Het is echter wel aan te raden omdat bij strafzaken veel complexe regels komen kijken. Het is de taak van uw advocaat om uw belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat uw strafzaak volgens de regels wordt behandeld. Ook als u dus een bekennende verdachte bent, kunt u veel voordeel hebben van een strafrechtadvocaat die u kan wijzen op uw rechten en u op alle mogelijke fronten kan verdedigen.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.