Wet hervorming kindregelingen: wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. Deze wet heeft grote financiële gevolgen voor gescheiden ouders. Wat betekent deze regeling voor uw situatie? Hieronder nemen we eerst de wijzigingen zelf door.

Wat zijn de wijzigingen?

De bedoeling van de WHK is om het stelsel van kindregelingen te vereenvoudigen. De regering heeft de elf bestaande regelingen daarom gereduceerd tot slechts vier kindregelingen. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

De belangrijkste kindregelingen die vervallen:

 • aftrekpost levensonderhoud kinderen (LOK): ouders die kinderen onderhouden maar geen kinderbijslag ontvangen, alimentatieplichtigen, kunnen deze kosten vanaf 1 januari 2015 niet meer aftrekken van de inkomstenbelasting
 • alleenstaande ouderkorting: dit belastingvoordeel voor alleenstaande ouders vervalt eveneens per 1 januari 2015
 • aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders: deze tegemoetkoming voor alleenstaande ouders met bepaalde uitkeringen of aanvullingen (WWB, IAOW, IOAZ, AOW, ANW, Toeslagenwet) vervalt
 • tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS): vanwege het vervallen van de WTOS gaat het kindgebonden budget voor de ouders van kinderen van 16 en 17 jaar omhoog
 • ouderschapsverlofkorting: dit belastingvoordeel bij opname van ouderschapsverlof voor kinderen tot 8 jaar verdwijnt na 1 januari 2015
 • tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG): ouders met gehandicapte kinderen ontvangen als gevolg van het vervallen van de TOG tweemaal het bedrag aan kinderbijslag

De kindregelingen die worden ingevoerd:

 • alleenstaande ouderkop: bepaalde groepen alleenstaande ouders kunnen vanaf 1 januari 2015 in aanmerking komen voor een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop van maximaal € 3.050 per jaar (2015)

De kindregelingen die overblijven:

 • kinderbijslag: inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar
 • kindgebonden budget: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar, waarvan de alleenstaande ouderkop onderdeel uitmaakt
 • kinderopvangtoeslag: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting: inkomensafhankelijk fiscaal voordeel voor werkende ouders die kinderen hebben tot 12 jaar

Uw situatie

Als u in 2014 alimentatie betaalde voor uw kinderen dan kreeg u een deel terug in de vorm van belastingvoordeel. Omdat dit voordeel per 1 januari 2015 wegvalt, wordt u zogenaamde draagkracht lager: u heeft minder financiële ruimte om de alimentatie te betalen die u in 2014 betaalde omdat u het fiscale voordeel misloopt.

Daarnaast kan het in 2015 zo zijn dat een combinatie van kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop voorziet in de behoefte van de kinderen zodat daarbovenop niet ook kinderalimentatie hoeft te worden betaald.

Als u met een van deze situaties te maken heeft, kunt u naar de rechter stappen om de hoogte van uw kinderalimentatie te laten verlagen. Dat is overigens niet nodig wanneer beide ouders in onderling overleg het nieuwe bedrag vanaf 1 januari 2015 kunnen bepalen.

Mocht u er samen toch niet uitkomen dan kunt u met behulp van uw advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om de alimentatie alsnog opnieuw vast te laten stellen. Wacht hier niet mee omdat rechters de alimentatie over het algemeen niet met terugwerkende kracht verlagen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.