Afstamming

Afstamming

Wij behandelen diverse soorten zaken op het terrein van afstamming. Bij afstamming gaat het om de vraag wie de juridische ouder van een kind is of kan worden.

Aan dit juridische ouderschap zijn diverse rechten en plichten verbonden waaronder de onderhoudsplicht en het erfrecht. Ook kan het kind de achternaam van de vader krijgen en de Nederlandse nationaliteit verkrijgen via de vader.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie:

  1. Erkenning
  2. Ontkenning vaderschap
  3. Gerechtelijke vaststelling vaderschap

1. Erkenning

Indien de (biologische) vader van het kind niet is gehuwd met de moeder en ook geen geregistreerd partnerschap heeft dan dient hij dit kind te erkennen wil hij juridisch ouder worden van dat kind.

De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap of na de geboorte. De erkenning wordt gedaan bij de gemeente en dient met toestemming van de moeder te geschieden.

Ook als de moeder in het buitenland verblijft, kan deze erkenning in Nederland worden gedaan. Wij kunnen u adviseren wat daarvoor nodig is en wat de gevolgen zijn van de erkenning.

Vervangende toestemming

Indien de moeder de toestemming weigert dan kan de vader de vervangende toestemming vragen bij de rechter. Wij kunnen deze procedure namens u starten. De rechter zal vervolgens kijken naar de belangen van alle partijen om zo tot een oordeel te komen.

Indien daarbij twijfel ontstaat over de vraag of de man daadwerkelijk de verwekker is van het kind dan kan de rechter een verwantschapsonderzoek (DNA-onderzoek) bevelen.

Indien de rechtbank de vervangende toestemming verleent dan kan de erkenning alsnog worden gerealiseerd zonder de toestemming van de moeder. Op die manier ontstaat alsnog een familierechtelijke relatie tussen de vader en het kind.

Nederlandse nationaliteit

De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) bepaalt dat als een van de ouders Nederlander is op het moment van de geboorte van het kind het kind van rechtswege de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.

Indien de moeder geen Nederlander is, maar de vader wel, dan is het van belang dat het kind wordt erkend wil het kind de Nederlandse nationaliteit verkrijgen via de vader.

In het geval de moeder geen Nederlander is op het tijdstip van de geboorte en het Nederlanderschap verkregen dient te worden via de vader dient de erkenning plaats te vinden voordat het kind achttien jaar wordt.

Indien het kind wordt erkend tussen de leeftijd van zeven en achttien jaar dan dient de vader bovendien binnen een jaar na de erkenning middels een DNA-test aan te tonen dat hij ook de biologische vader is, wil het kind het Nederlanderschap verkrijgen via hem.

Bigaam huwelijk

Erkenning is ook noodzakelijk indien er wel een buitenlands huwelijk is tussen de ouders maar wel een huwelijk dat hier in Nederland niet wordt erkend bijvoorbeeld omdat het een bigaam huwelijk is.

In sommige gevallen wordt onterecht vastgesteld dat er geen sprake is van een rechtsgeldig huwelijk op grond waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken afgifte van een Nederlands paspoort voor uw kind afwijst of het recht op het paspoort intrekt.

In dat geval kunnen wij u bijstaan door een bezwaarprocedure te starten of een procedure ex artikel 17 RWN bij de rechtbank Den Haag om vast te stellen of sprake is van een Nederlandse nationaliteit van rechtswege.

2. Ontkenning vaderschap

Wanneer de juridische vader niet de biologische vader blijkt te zijn, kan het vaderschap worden ontkend via de rechter. Dit verzoek kan worden gedaan door de vader, de moeder of het kind.

Buitenechtelijk kind

Deze situatie kan zich voordoen wanneer de man vanwege het huwelijk met de vrouw automatisch juridisch vader wordt van een kind dat tijdens het huwelijk wordt geboren maar welk kind van een andere man is. Het gaat hier dan om een buitenechtelijk kind.

Terugwerkende kracht

De man kan alleen van het juridische vaderschap afkomen door een procedure voor ontkenning van het vaderschap te starten. Wanneer het verzoek wordt toegewezen, wordt het juridische vaderschap met terugwerkende kracht beëindigd.

DNA-onderzoek

Het biologische vaderschap kan worden vastgesteld door een DNA-onderzoek dat bevolen kan worden door de rechter.

Indien de man dit onderzoekt weigert dan kan de rechter daaraan conclusies verbinden zoals de conclusie dat de man geacht wordt de vader te zijn van het kind.

Erkenning kind

Nadat de uitspaak van de rechter definitief is geworden, kan de moeder een andere persoon het kind laten erkennen zoals degene die daadwerkelijk de biologische vader is.

3. Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Wanneer de man het kind niet wil erkennen dan kan de moeder of het kind zelf de rechter verzoeken om het vaderschap gerechtelijk vast te stellen.

DNA-onderzoek

Wanneer de man ontkent de biologische vader te zijn, kan de rechter een DNA-onderzoek bevelen. Wanneer de man dit weigert, kan de rechter daaraan conclusies verbinden.

Bovendien kan de rechter het vaderschap ook op grond van andere bewijsmiddelen vaststellen. Dit is ook aan de orde indien de man is overleden en gecremeerd is waardoor DNA-onderzoek niet meer mogelijk is.

Juridisch ouderschap

Indien de rechtbank het verzoek toewijst en het vaderschap van de man gerechtelijk vaststelt, wordt de man juridisch ouder van het kind met alle bijkomende juridische rechten en plichten.

Nederlandse nationaliteit

De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) bepaalt dat het kind ook het Nederlanderschap kan verkrijgen door middel van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dit kan ook wanneer de vader reeds is overleden.

Dit is van belang indien de moeder geen Nederlander is en de vader wel, terwijl de vader het kind niet wenst te erkennen dan wel niet in staat is om het kind te erkennen omdat hij bijvoorbeeld is overleden.

In dit geval geldt dat het kind minderjarig dient te zijn wanneer de uitspraak omtrent de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap door de rechtbank is gedaan. Bovendien dient de vader Nederlander te zijn wanneer wanneer de uitspraak onherroepelijk is geworden of indien deze is overleden dient hij Nederlander te zijn op de dag van het overlijden.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie afstamming kunt u de volgende artikelen raadplegen: