Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden vindt u de afspraken die altijd gelden tussen ons kantoor en onze cliënten. In de opdrachtbevestiging die u van ons ontvangt, vindt u de specifieke afspraken die gelden voor uw zaak, zoals de inhoud van de opdracht, de door ons te verrichten werkzaamheden, het door u te betalen honorarium, de hoogte van een eventuele eigen bijdrage etc.

Onze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Arabisch, het Engels en het Turks. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden die u hieronder aantreft, is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

De algemene voorwaarden zijn op 25 mei 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 15 oktober 2018.

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Advocatenkantoor El Hannouche B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“El Hannouche”).
  2. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan El Hannouche opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.
  3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt is verschuldigd aan El Hannouche voor werkzaamheden die El Hannouche verricht op grond van de overeenkomst van opdracht exclusief omzetbelasting (btw) en verschotten.
  4. Verschotten: alle kosten die El Hannouche maakt bij de uitvoering van de opdracht waaronder, maar niet uitsluitend, de kosten ter zake van:
   1. griffierechten;
   2. getuigen en deskundigen;
   3. uittreksels uit openbare registers;
   4. internationale telefax en internationale telefoongesprekken;
   5. rolverrichtingen in zaken die door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank worden behandeld;
   6. deurwaardersverrichtingen;
   7. tolk- en vertaaldiensten;
   8. koeriersdiensten;
   9. aangetekende post; en
   10. reiskosten, welke forfaitair vastgesteld worden op EUR 0,35 per kilometer.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door El Hannouche uit te voeren opdrachten, inclusief aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van El Hannouche met derden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij El Hannouche en de door of namens El Hannouche voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Opdracht
  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door El Hannouche op grond van een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst komt eerst tot stand nadat El Hannouche deze schriftelijk heeft aanvaard.
  2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de werkzaamheden van El Hannouche en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Uitvoering opdracht
  1. El Hannouche is vrij om te bepalen welke van zijn personeelsleden of derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. De cliënt draagt er zorg voor dat hij alle gegevens en bescheiden die El Hannouche naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht dan wel anderszins nodig heeft, tijdig ter beschikking stelt.
  3. De uit de vertraging van de opdracht voortvloeiende honoraria, kosten en misgelopen kortingen alsmede het verlopen van termijnen, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van de cliënt.
  4. El Hannouche heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de cliënt aan de in artikel 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Honorarium
  1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en btw verschuldigd.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden middels een vast tarief in rekening gebracht welke bij aanvang van de opdracht door de cliënt is verschuldigd. Het vaste tarief is gebaseerd op het toepasselijk tijdsevenredig tarief vermenigvuldigd met de geschatte tijdsbesteding.
  3. Indien de werkelijke tijdsbesteding uitgaat boven de tijdsbesteding die gelijk is aan twee maal de geschatte tijdsbesteding, wordt in aanvulling op artikel 5.2 een variabel tarief in rekening gebracht gebaseerd op het toepasselijk tijdsevenredige tarief vermenigvuldigd met de tijdsbesteding die voornoemde grens te boven gaat.
  4. El Hannouche is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Het voorschot wordt tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend.
 6. Gefinancierde rechtsbijstand
  1. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, wordt de cliënt die daarop aanspraak maakt, bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De voorwaarden ter zake van gefinancierde rechtsbijstand, waaronder de hoogte van de eigen bijdrage en de inkomens- en vermogensnormen, zijn te raadplegen via: www.rvr.org.
  2. De cliënt die wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand is uitsluitend de door de Raad voor Rechtsbijstand (“de RvR”) opgelegde eigen bijdrage verschuldigd alsmede de verschotten vermeld in artikel 1.4 onder a tot en met e, behoudens wijzigingen van wet- en regelgeving.
  3. Tot aan de ingangsdatum van de gefinancierde rechtsbijstand is de cliënt in afwijking van artikel 6.2 het honorarium verschuldigd gelijk aan het toepasselijke tijdsevenredig tarief vermenigvuldigd met de tijdsbesteding tot aan voornoemde ingangsdatum.
  4. De cliënt die wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand betaalt een voorschot ter hoogte van de (geschatte) eigen bijdrage en verschotten. Het voorschot wordt tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend.
  5. Indien de RvR het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand afwijst of intrekt, is de cliënt het honorarium zoals bedoeld in artikel 5 alsmede de verschotten alsnog integraal verschuldigd.
  6. De cliënt zal in voorkomende gevallen zelf een bezwaarschrift, verzoek tot herziening of verzoek tot peiljaarverlegging indienen bij de RvR. De cliënt draagt tevens zelf zorg voor afgifte van een diagnosedocument door het Juridisch Loket.
 7. Betaling
  1. Betaling van declaraties dient, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting, te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn en bij gebreke daarvan binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur.
  2. Bij niet tijdige betaling is de cliënt in verzuim zonder dat ingebrekestelling door El Hannouche is vereist. Alsdan is de cliënt alle bijkomende kosten verschuldigd waaronder de buitengerechtelijke incassokosten die conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.
  3. Bij niet tijdige betaling is El Hannouche tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen met het recht op retentie op al hetgeen hij voor zijn cliënt onder zich heeft, zulks met inachtneming van regel 14 lid 3 van de Gedragsregels 2018. Iedere aansprakelijkheid van El Hannouche voor het verlopen van termijnen en ontstaan van schade als gevolg van voornoemde opschorting dan wel beëindiging is uitgesloten.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van El Hannouche, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door hem afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voornoemde verzekering voor rekening van El Hannouche komt.
  2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van El Hannouche beperkt tot het bedrag dat door hem aan honorarium in rekening is gebracht met betrekking tot de betreffende opdracht met een maximum van EUR 15.000.
  3. El Hannouche zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk te voren overleggen hierover met de cliënt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is echter uitgesloten.
 9. Klachten- en geschillen
  1. El Hannouche neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (“de Geschillenregeling”).
  2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van El Hannouche, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (“het Reglement”).
  3. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie Advocatuur (“de Geschillencommissie”) stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
  4. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
  5. Wanneer El Hannouche er niet in slaagt de eventuele klacht over zijn dienstverlening met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.
  6. De toepasselijkheid van de Geschillenregeling komt tot stand door ondertekening van de door El Hannouche aan de cliënt te overhandigen opdrachtbevestiging/intakeformulier waarin naar de regeling wordt verwezen. Een nadere uitleg van de Geschillenregeling wordt de cliënt op eerste verzoek toegezonden.
 10. Toepasselijk recht
  1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
  2. De uit die rechtsverhouding voortvloeiende geschillen zullen, voor zover de Geschillencommissie niet bevoegd is, uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de rechtbank Midden-Nederland.

Download de algemene voorwaarden (, pdf)