Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Advocatenkantoor El Hannouche doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Om zo snel en adequaat mogelijk te kunnen reageren op uw klachten beschikt ons kantoor over een in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten ontwikkelde interne klachtenregeling en zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en advocatuur zakelijk. Hieronder leest u meer over beide procedures.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren allereerst voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris, mr. S. Bouddount. U dient uw bezwaren te melden binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. U richt uw schriftelijke klacht aan onze klachtenfunctionaris via het reactieformulier.

De klachtenfunctionaris zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal schriftelijk aan u bevestigd worden. Mocht het overleg met de klachtenfunctionaris in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Oneens met de declaratie?

Uit onderzoek blijkt dat het vaakst wordt geklaagd over de hoogte van de declaratie. Indien u het niet eens bent met de hoogte van uw einddeclaratie dan kunt u uw bezwaren kenbaar maken via het reactieformulier. Wij zullen uw bezwaren adequaat onderzoeken en de uitkomst daarvan schriftelijk aan u mededelen. U kunt zich vervolgens wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur indien de interne klachtbehandeling niet heeft geleid tot een voor u bevredigend resultaat.

De Raad van de Orde Midden Nederland, waaronder ons kantoor valt, kan u niet helpen bij geschillen over de redelijkheid van uw declaratie omdat de zogeheten begrotingsprocedure op grond van de artikelen 32-40 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz) per 1 januari 2015 is afgeschaft. Daarvoor dient u zich dus te wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur waarover u hieronder meer kunt lezen.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Wij hebben echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.

De Geschillencommissie behandelt zaken volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt uw klacht richten aan de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd aan de Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR te Den Haag en is te bereiken op telefoonnummer: 070-3105310.

Download onze volledige klachtenregeling (, pdf)