Echtscheiding

Echtscheiding

Wij behandelen alle soorten zaken op het terrein van echtscheiding waarbij de echtscheiding via meditation kan worden bewerkstelligd of via een eenzijdige echtscheidingsverzoek.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie:

 1. Echtscheidingsmediation
 2. Eenzijdig echtscheidingsverzoek
 3. Buitenlandse echtscheiding
 4. Nevenvoorzieningen
 5. Voorlopige voorzieningen

1. Echtscheidingsmediation

Een echtscheiding is misschien wel een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven zeker als er kinderen in het spel zijn. Vaak komen hier veel emoties bij kijken waardoor het soms lastig is om bepaalde rationele beslissingen te nemen. Dit is echter wel van groot belang omdat er veel geregeld moet worden bij een echtscheiding naast de echtscheiding zelf.

Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het daarom zeer raadzaam om in gezamenlijk overleg te scheiden onder begeleiding van een deskundige advocaat-mediator. Deze advocaat-mediator zorgt ervoor dat afspraken worden gemaakt over de echtscheiding en de kinderen. De afspraken over de echtscheiding worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant en de afspraken over de kinderen in een ouderschapsplan.

Niet alleen wordt een vechtscheiding voorkomen door mediation te verkiezen boven een procedure maar ook verloopt dit traject sneller en zijn ook de kosten over het algemeen lager. Wij raden daarom aan om mediation te beproeven boven het starten van een procedure op tegenspraak. Klik hier om meer te lezen over scheidingsmediation.

2. Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Helaas lukt het in de praktijk niet altijd om overeenstemming te bereiken over de gevolgen van de echtscheiding. In dat geval zal er toch een procedure gevoerd moeten worden waarbij de rechter de beslissingen zal nemen.

De rechter beslist in de echtscheidingsprocedure ook over zaken zoals alimentatie, vermogen, gezag over en omgang met de kinderen, de echtelijke woning etc. Deze zogeheten nevenvoorzieningen zullen we hierna bespreken.

3. Buitenlandse echtscheiding

Het is van belang om tijdig te bepalen bij welke rechter het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend en welke gevolgen dat heeft.

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om de echtscheiding in te dienen bij zowel de Nederlandse als een buitenlandse echtscheidingsrechter. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien partijen in Nederland wonen maar over een buitenlandse nationaliteit beschikken waardoor zowel de Nederlandse als de rechter van het land van de betreffende nationaliteit bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken.

Wanneer u als eerst een echtscheiding in het buitenland start, kan de rechter een nadien ingediende echtscheiding in Nederland niet uitspreken. De Nederlandse rechter dient de uitspraak uit het buitenland af te wachten. Indien de buitenlandse echtscheiding in Nederland erkend moet worden dan dient de Nederlandse rechter zich onbevoegd te verklaren.

Het kan soms interessant zijn om de echtscheiding in het buitenland te verzoeken. Daarbij is uiteraard haast geboden omdat de Nederlandse echtscheidingsrechter wel de echtscheiding kan uitspreken indien het verzoek in Nederland eerder is gedaan dan het verzoek in het buitenland.

Als u bent gehuwd naar Nederland en buitenlands recht is het meestal nodig dat uw Nederlandse echtscheiding ook in het buitenland erkend wordt. Omgekeerd dient uw buitenlandse echtscheiding in Nederland erkend en ingeschreven te worden. Meer informatie over erkenning van uw echtscheiding in Marokko vindt u hier. Meer informatie over inschrijving van uw Marokkaanse echtscheiding in Nederland vindt u hier.

4. Nevenvoorzieningen

Op grond van artikel 827 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen de volgende nevenvoorzieningen worden verzocht tegelijkertijd met de echtscheiding:

 1. Partneralimentatie: bestaat er recht op partneralimentatie, voor hoe lang en hoeveel bedraagt deze? Bij beantwoording van deze vraag kan ook de voorvraag aan de orde komen of sprake is van een rechtsgeldig huwelijk. Indien daarvan geen sprake is, zal namelijk in beginsel geen aanspraak mogelijk zijn op partneralimentatie. In dat geval kan ook de echtscheiding niet worden uitgesproken, maar kunnen andere verzoeken vaak wel als zelfstandige verzoeken toch worden afgehandeld zoals de verzoeken omtrent de kinderen (zie hierna).
 2. Boedelscheiding: bij de boedelscheiding staat de vraag centraal wie welke vermogensbestanddelen toebedeeld krijgt en wie welke schuld dient te dragen en of de ene partner onder de streep een vordering heeft op de andere wegens zogeheten overbedeling?
 3. Gezag, hoofdverblijf, omgang, informatie en kinderalimentatie: wie heeft het gezag over de kinderen na de echtscheiding, waar hebben de kinderen hun hoofdverblijf, hoe luiden de omgangsregeling en informatieregeling en hoeveel bedraagt de kinderalimentatie? In dit kader kan ook de voorvraag over afstamming aan de orde komen.
 4. Gebruiksrecht echtelijke koopwoning: wie krijgt het gebruiksrecht van de echtelijke koopwoning na de echtscheiding?
 5. Huurrecht echtelijke huurwoning: wie krijgt het huurrecht van de echtelijke huurwoning na de echtscheiding?
 6. Overige nevenvoorzieningen: ook zijn andere voorzieningen mogelijk wanneer deze voldoende samenhangen met het hoofdverzoek (tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding na scheiding van tafel en bed) en dit hoofdverzoek niet door deze nevenvoorziening zal worden vertraagd naar verwachting. Zo kan bijvoorbeeld een verzoek worden gedaan om een beslissing te geven over de ontbinding van een eventuele (bijkomende) religieuze echtscheiding waaraan de andere partner niet wil meewerken.

De nevenvoorzieningen worden door ons met veel zorg behandeld waarbij uw belangen en, voor zover relevant, de belangen van uw kinderen centraal staan. Overigens kunnen deze nevenvoorzieningen in sommige gevallen ondanks een lopende buitenlandse echtscheiding toch worden uitgesproken.

5. Voorlopige voorzieningen

Soms kan de uitkomst van de normale procedure (de bodemprocedure genoemd) niet afgewacht worden en is een noodvoorziening nodig. Een dergelijke voorziening wordt een voorlopige voorziening genoemd en kan op relatief korte termijn worden gegeven door de rechter en geldt zolang nog niet is beslist op het echtscheidingsverzoek in de bodemprocedure.

Op grond van artikel 822 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen de volgende nevenvoorzieningen worden verzocht die gelden totdat de echtscheiding definitief is geworden:

 1. Gebruiksrecht echtelijke woning: wie krijgt het gebruiksrecht van de echtelijke woning (koopwoning of huurwoning) gedurende de echtscheidingsprocedure?
 2. Afgifte goederen: dienen voor de duur van de echtscheidingsprocedure goederen die strekken tot het dagelijks gebruik van de de andere echtgenoot of de kinderen afgegeven te worden aan die andere en zo ja welke goederen?
 3. Toevertrouwing kinderen en kinderalimentatie: aan welke echtgenoot worden de kinderen toevertrouwd gedurende de echtscheidingsprocedure en welk bedrag dient de andere echtgenoot aan kinderalimentatie te voldoen?
 4. Omgang en informatie: hoe luiden de omgangsregeling en informatieregeling voor de duur van de echtscheidingsprocedure?
 5. Partneralimentatie: bestaat er recht op partneralimentatie en hoeveel bedraagt deze gedurende de echtscheidingsprocedure?

Ook als het gaat om de voorlopige voorzieningen worden uw belangen en, voor zover relevant, de belangen van uw kinderen adequaat behartigd. Ook deze voorlopige voorzieningen kunnen in sommige gevallen ondanks een lopende buitenlandse echtscheiding toch worden uitgesproken omdat het gaat om voorlopige (spoed)maatregelen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie echtscheiding kunt u de volgende artikelen raadplegen: