Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Advocatenkantoor El Hannouche waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Advocatenkantoor El Hannouche houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Advocatenkantoor El Hannouche verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met uw contactgegevens via een app of social media
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Advocatenkantoor El Hannouche verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Taal
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gevoelige gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
 • Bij Advocatenkantoor El Hannouche leveren wij juridische diensten alvorens u overgaat tot (volledige) betaling daarvan. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, zoals Graydon, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het reactieformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Vreemdelingennummer

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Advocatenkantoor El Hannouche verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten en producten aan u te kunnen leveren
 • Advocatenkantoor El Hannouche analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Advocatenkantoor El Hannouche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wat doen wij met uw gegevens?

Advocatenkantoor El Hannouche verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Advocatenkantoor El Hannouche zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) luiden als volgt:

 1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): vijf jaar na afsluiten van uw zaak vanwege de beroepsaansprakelijkheid
 2. Digitale gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): twintig jaar na afsluiten van uw zaak vanwege de beroepsaansprakelijkheid
 3. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de administratieplicht
 4. Cliënt identificatiegegevens (naam, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer, (e-mail)adres): zolang het kantoor wordt voortgezet vanwege het voorkomen van tegenstrijdig belang en het eventueel opnemen van contact in een voorkomend geval
 5. Overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de beroepsaansprakelijkheid

Kunt u een kopie van uw dossier opvragen?

Wij versturen u per e-mail of per post alle stukken die wij ontvangen en verzenden. Op die wijze heeft u altijd een afschrift van uw dossier tot uw beschikking. Wanneer uw zaak ten einde is gekomen, sturen wij u een sluitingsbrief waarin te lezen valt dat u uw originele stukken retour kunt ontvangen indien u zulks binnen twee weken aangeeft. Aan afgifte van deze originele stukken zijn geen kosten verbonden mits deze per reguliere post worden verzonden of aan u worden overhandigd op ons kantoor.

Wanneer u een afschrift wenst van uw gehele dossier zijn hieraan kosten verbonden omdat u alle onderliggende stukken immers al eens heeft gehad. Bij een dossier tot 100 pagina’s bedraagt deze vergoeding € 0,25 per pagina met een maximum van € 5,-. Bij een dossier met ten minste 100 pagina’s bedraagt deze vergoeding € 0,10 per pagina met een maximum van € 22,50. Indien uw dossier cd-roms of dvd-roms bevat, wordt per gegevensdrager € 2,50 in rekening gebracht vanwege de kosten die gemoeid zijn met het kopiëren van de gegevens ten behoeve van het archief.

Indien overdracht van uw dossier wordt verzocht door een andere rechtsbijstandsverlener met het doel om de behandeling van het dossier voort te zetten wordt het dossier rechtstreeks toegezonden naar deze nieuwe rechtsbijstandsverlener zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht mits dit geschiedt op digitale wijze, per reguliere post of door persoonlijke afgifte op ons kantoor.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Advocatenkantoor El Hannouche verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder, maar niet uitsluitend de WWFT, of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zoals de beheerder van ons CRM-programma, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advocatenkantoor El Hannouche blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Advocatenkantoor El Hannouche neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maakt Advocatenkantoor El Hannouche gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’).

SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met ons communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en wij de gegevens die u verstuurt kunnen inzien.

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het reactieformulier.

Hoe gebruiken wij cookies?

Advocatenkantoor El Hannouche gebruikt functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies om het websiteverkeer te analyseren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zo maakt onze website gebruik van Google Analytics, een statistiekendienst van Google Inc. (“Google”), om de gegevens van deze website te analyseren. Deze software maakt gebruik van cookies. Google maakt gebruik van deze cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van deze website door gebruikers. Op grond van deze analyses kunnen wij onze website en daarmee onze dienstverlening verbeteren.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Advocatenkantoor El Hannouche alsmede Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Google.

Hoe kunt u uw cookie-instellingen wijzigen?

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde bekijken of wijzigen. Klik hier om de cookie-instellingen te bekijken of te wijzigen. U kunt het gebruik van cookies volledig uitschakelen via de cookie-instellingen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het reactieformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Advocatenkantoor El Hannouche zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

Advocatenkantoor El Hannouche behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen.

 

Vragen over privacy of cookies?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via het reactieformulier.