Gezag

Gezag

Wij adviseren, bemiddelen en procederen in diverse geschillen op het terrein van het ouderlijk gezag. Bij ouderlijk gezag, kortweg gezag, gaat het om de uitoefening van het gezag over minderjarige kinderen zoals het nemen van beslissingen over verzorging en opvoeding en de wettelijke vertegenwoordiging van het kind.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie:

  1. Ouderlijk gezag
  2. Gezamenlijk gezag
  3. Eenhoofdig gezag

1. Ouderlijk gezag

Beide ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag wanneer het kind is geboren ten tijde van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.

Beslissingen

Wanneer een ouder het gezag heeft dan kan deze ouder beslissingen nemen over de verzorging, opvoeding, woonplaats en het vermogen van het kind. Daarnaast is een gezagdragende ouder wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Als ouders gezamenlijk het gezag hebben, zijn de ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) en voor die beslissingen.

Toestemming

Wanneer ouders gezamenlijk het gezag dragen, betekent dit ook dat zij elkaar toestemming dienen te verlenen voor beslissingen met betrekking tot reizen, reisdocumenten, medische ingrepen, onderwijs etc. Zeker wanneer de ouders zijn gescheiden, dienen zij daarover over en weer duidelijkheid te verschaffen door middel van de juiste formulieren. Wanneer een ouder alleen reist met het kind dient daarvoor schriftelijk toestemming te zijn verleend door de andere gezagdragende ouder.

2. Gezamenlijk gezag

De moeder uit wie het kind is geboren heeft in beginsel automatisch het gezag over het kind. Soms heeft de vader echter niet automatisch het gezag omdat hij ten tijde van de geboorte van het kind niet was gehuwd met de moeder van het kind en ook geen geregistreerd partnerschap met haar had.

Gezamenlijk gezag aanvragen

In dat geval dient het kind erkend te worden door de vader, voor zover dat niet het geval was, zodat de vader ook juridisch ouder wordt van het kind. Overigens kan ook de niet-biologische vader, zoals een stiefvader, het kind erkennen en vervolgens het gezag verkrijgen.

Het gezamenlijke gezag kan vervolgens digitaal of schriftelijk worden aangevraagd bij de rechtbank. Daarvoor dient de moeder toestemming te verlenen. Op de website van de Rechtspraak kunt u lezen wat de vereisten zijn en hoe dit werkt. Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, volgt een aantekening in het Gezagsregister.

Vervangende toestemming

Wanneer de moeder geen toestemming geeft voor het aanvragen van het gezamenlijke gezag kan de andere ouder de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. Dit geldt ook wanneer de moeder geen toestemming verleent voor de erkenning van het kind welke benodigd is om het gezag aan te vragen.

De vervangende toestemming kan ook worden gevraagd wanneer wel sprake is van gezamenlijk gezag maar de ene ouder weigert om toestemming te verlenen voor een bepaalde beslissing zoals het reizen naar het buitenland. Nadat die vervangende toestemming is verleend, kan de betreffende ouder alsnog reizen met het kind.

Om te voorkomen dat u in de toekomst wederom vervangende toestemming moet vragen, kunt u de rechter in een aparte procedure vragen om u te belasten met het eenhoofdige gezag (zie hierna). In dat geval heeft u in beginsel geen toestemming meer nodig van de andere ouder.

Kinderontvoering

Wanneer een ouder toch vertrekt naar het buitenland met het kind (onder de zestien jaar) zonder toestemming van de andere gezagdragende ouder kan sprake zijn van onttrekking aan het ouderlijke gezag ofwel kinderontvoering. Hiervan kan ook sprake zijn als het kind naar het andere land wordt overgebracht in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had. Kinderontvoering is strafbaar zodat dit de nodige consequenties kan hebben.

In een geval van (dreigende) kinderontvoering is het dan ook van belang om spoedig contact op te nemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Dan kunnen de nodige stappen gezet worden al dan niet op basis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Ook buiten dit verdrag om zijn er diplomatieke wegen die kunnen leiden tot terugkeer van het kind naar het land waar het de gewone verblijfplaats had voor de ontvoering.

3. Eenhoofdig gezag

Wanneer beide ouders het gezag hebben en er dus sprake is van gezamenlijk gezag is het uitgangspunt dat dit na de echtscheiding zo blijft. Het is echter mogelijk dat een van de ouders de rechter verzoekt om de betreffende ouder te belasten met het eenhoofdige gezag. Dit is echter eerder uitzondering dan regel en speelt slechts wanneer de opvoeding van de kinderen ernstig wordt belemmerd.

Raad voor de Kinderbescherming

Over het algemeen zal de rechter eerst advies inwinnen bij de Raad voor de Kinderbescherming alvorens te beslissen op het verzoek om een ouder te belasten met het eenhoofdige gezag. Daarbij zullen alle betrokken partijen worden gehoord en zal de Raad voor de Kinderbescherming uiteindelijk een advies formuleren waarbij het belang van het kind centraal staat. Ook het kind kan om zijn mening worden gevraagd als het twaalf jaar of ouder is. De rechter is weliswaar niet gehouden aan het advies, maar hij volgt dat over het algemeen wel op.

Rechten andere ouder

Wanneer de rechter het verzoek toewijst, volgt wederom een aantekening in het gezagsregister waaruit blijkt dat de betrokken ouder het eenhoofdige gezag draagt. Dat betekent dat de ouder die het eenhoofdige gezag draagt in beginsel zelfstandig de beslissingen neemt over het kind. De niet-gezagdragende ouder dient echter wel geraadpleegd te worden bij het nemen van deze beslissingen. Verder dient de niet-gezagdragende ouder geïnformeerd te worden over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind.

Toestemming verhuizing

Dit betekent overigens niet dat de gezagdragende ouder zonder meer alle beslissingen kan nemen zonder toestemming van de andere ouder. Dit geldt bijvoorbeeld voor een verhuizing al dan niet naar het buitenland. In het bijzonder wanneer deze verhuizing de omgangsregeling ernstig belemmert of (nagenoeg) onmogelijk maakt. In dat geval dient er wel toestemming te zijn van de niet-gezagdragende ouder. Wanneer deze de toestemming weigert, kan een vervangende toestemming worden gevraagd bij de rechter. Niet zelden wordt de toestemming om naar het buitenland te verhuizen met het kind echter geweigerd

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie gezag kunt u de volgende artikelen raadplegen: