Kantoororganisatie

Kantoororganisatie

Voor ons kantoor is niet alleen vakinhoudelijke kennis en kunde van belang maar vormt een efficiënte en duidelijke kantoororganisatie de basis om onze cliënten effectief bij te kunnen staan in de behartiging van hun belangen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kantoororganisatie.

Samenwerkingsverbanden

Advocatenkantoor El Hannouche (“het kantoor”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. Er is thans geen sprake van een samenwerkingsverband of enige andere vorm van (formele) samenwerking met andere (vrije) beroepsbeoefenaren zoals advocaten.

Zaakwaarneming

Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd of dat het dossier intern dan wel extern wordt overgedragen in goed overleg met de cliënt.

Bij geplande afwezigheid wordt de zaakwaarnemer zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een testament waardoor een soepele zaakwaarneming wordt gewaarborgd.

Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken.

De zaken van het kantoor worden thans krachtens een waarnemingsovereenkomst waargenomen door:

  1. mevrouw mr. C.M.C. Laumanns van Advocatenkantoor Laumanns: Wijkergouw 4F, 1023 NX, Amsterdam;
  2. de heer mr. A. Aaryf van Moderne Meester Advocatuur: Maliebaan 108, 3581 CZ, Utrecht;
  3. mevrouw mr. H. Ben Touhami van Ben Touhami Advocatenkantoor: Maanlander 43, 2de etage, 3824 MN, Amersfoort;
  4. de heer mr. A. Benamar van Astrum Advies Advocatenkantoor: Niasstraat 1, 3531 WR, Utrecht.

Stichting derdengelden

Het kantoor heeft een Stichting Derdengelden ter beschikking welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden mr. drs. J. el Hannouche en mr. C.M.C. Laumanns en wordt bestuurd door mr. El Hannouche en mevrouw mr. C.M.C. Laumanns. De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 60463821.

De stichting houdt een tweetal derdengeldenrekeningen aan bij de ING Bank:

  1. NL88 INGB 0006 5351 69 ten name van Stichting Beheer Derdengelden mr. drs. J. el Hannouche en mr. C.M.C. Laumanns, ten behoeve van mr. drs. J. el Hannouche.
  2. NL41 INGB 0009 0530 68 ten name van Stichting Beheer Derdengelden mr. drs. J. el Hannouche en mr. C.M.C. Laumanns, ten behoeve van mr. C.M.C. Laumanns.

De derdengeldenrekeningen worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen, (tijdelijk) beheren en doorbetalen van gelden van derden zoals cliënten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AIG Europe Limited door tussenkomst van verzekeringsadviseur Mutsaerts.

Rechtsgebiedenregister

Advocaat mr. drs. J. el Hannouche heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

1. Personen- en Familierecht

1.1. Collaborative divorce

1.2. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

1.3. Internationaal privaatrecht

1.4. Jeugdbeschermingsrecht

1.5. Mediation

1.6. Ouderschap en erkenning

2. Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Klachtenregeling

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling behelst een interne klachtprocedure en een externe klachtprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

 

Vragen over kantoororganisatie?

Indien u vragen heeft over de organisatie van ons kantoor dan kunt u contact opnemen met ons via het reactieformulier.