Kantoororganisatie

Kantoororganisatie

Voor ons kantoor is niet alleen vakinhoudelijke kennis en kunde van belang maar vormt een efficiënte en duidelijke kantoororganisatie de basis om onze cliënten effectief bij te kunnen staan in de behartiging van hun belangen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kantoororganisatie.

Samenwerkingsverbanden

Advocatenkantoor El Hannouche (“het kantoor”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. Er is geen sprake van een samenwerkingsverband of enige andere vorm van (formele) samenwerking met andere (vrije) beroepsbeoefenaren zoals advocaten.

Vestiging

Advocatenkantoor El Hannouche is gevestigd in Utrecht met als vestigingsadres: Niasstraat 1, 3531 WR, Utrecht. Advocatenkantoor El Hannouche heeft momenteel twee spreekuurlocaties, te weten Amsterdam (Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam) en Rotterdam (Weena 737, 3013 AM, Rotterdam).

Zaakwaarneming

Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd of dat het dossier intern dan wel extern wordt overgedragen in goed overleg met de cliënt.

Bij geplande afwezigheid wordt de zaakwaarnemer zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een testament waardoor een soepele zaakwaarneming wordt gewaarborgd.

Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken.

De zaken van het kantoor worden thans krachtens een waarnemingsovereenkomst waargenomen door:

  • mr. C.M.C. Laumanns van Advocatenkantoor Laumanns: Wijkergouw 4F, 1023 NX, Amsterdam
  • mr. A. Aaryf van Moderne Meester Advocatuur: Maliebaan 108, 3581 CZ, Utrecht
  • mr. H. Ben Touhami van Ben Touhami Advocatenkantoor: Maanlander 43, 2de etage, 3824 MN, Amersfoort

Stichting derdengelden

Het kantoor heeft een Stichting Derdengelden ter beschikking welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden mr. drs. J. el Hannouche en mr. C.M.C. Laumanns en wordt bestuurd door mr. El Hannouche en mevrouw mr. C.M.C. Laumanns. De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 60463821.

De stichting houdt een derdenrekening aan bij de ING Bank met rekeningnummer NL88 INGB 0006 5351 69 ten name van Stichting Beheer Derdengelden mr. drs. J. el Hannouche en mr. C.M.C. Laumanns. De derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor het ontvangen, (tijdelijk) beheren en doorbetalen van gelden van derden zoals cliënten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bij HDI-Gerling afgesloten door tussenkomst van verzekeringsadviseur Niehoff Werning en Kooij (vanaf 2018: Aon) en is bekend onder polisnummer 93071625.

Per 1 januari 2015 is de risicodrager ter zake van bovengenoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering gewijzigd van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. in HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Directie voor Nederland.

Klachtenregeling

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling welke voldoet aan de vereisten van de de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling behelst een interne klachtprocedure en een externe klachtprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

 

Vragen over kantoororganisatie?

Indien u vragen heeft over de organisatie van ons kantoor dan kunt u contact opnemen met ons via info@elhannouche.nl.