Kantoororganisatie

Kantoororganisatie

Voor ons kantoor is niet alleen vakinhoudelijke kennis en kunde van belang maar vormt een efficiënte en duidelijke kantoororganisatie de basis om onze cliënten effectief bij te kunnen staan in de behartiging van hun belangen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kantoororganisatie.

Samenwerkingsverbanden

Advocatenkantoor El Hannouche (“het kantoor”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. Er is thans geen sprake van een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 5.3. van de Verordening op de advocatuur.

Zaakwaarneming

Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd of dat het dossier intern dan wel extern wordt overgedragen in goed overleg met de cliënt.

Geplande zaakwaarneming

Bij geplande zaakwaarneming wordt de zaakwaarnemer zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een testament waardoor een soepele zaakwaarneming wordt gewaarborgd.

De geplande zaakwaarneming geschiedt krachtens een waarnemingsovereenkomst door:

 • Mevrouw mr. S. Bouddount van Advocatenkantoor Bouddount
 • De heer mr. A. Aaryf van Moderne Meester Advocatuur.
 • De heer mr. A. Benamar van Astrum Advies Advocatenkantoor.

Niet-geplande zaakwaarneming

Bij niet-geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door de waarnemer voor niet-geplande zaakwaarneming wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken. Daarenboven zijn in aanvullende overeenkomsten afspraken gemaakt met de zaakwaarnemer voor niet-geplande zaakwaarneming in gevallen van langdurige ziekte of overlijden.

De niet-geplande zaakwaarneming geschiedt krachtens een waarnemingsovereenkomst met aanvullende afspraken door:

 • Mevrouw mr. S. Bouddount van Advocatenkantoor Bouddount.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Jamal el Hannouche heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en Familierecht
  • Collaborative divorce
  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning
 • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Klachtenregeling

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling behelst een interne klachtprocedure en een externe klachtprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur (consumenten en advocatuur zakelijk). Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AIG Europe Limited door tussenkomst van verzekeringsadviseur Mutsaerts.

Stichting derdengelden

Aan het kantoor is geen stichting derdengelden verbonden zodat ons kantoor geen derdengelden kan ontvangen. In voorkomende gevallen dienen derdengelden dan ook rechtstreeks overgemaakt te worden aan de rechthebbende(n).

 

Vragen over kantoororganisatie?

Indien u vragen heeft over de organisatie van ons kantoor dan kunt u contact opnemen met ons via het reactieformulier.