Advocademy

Advocademy

Advocademy heeft tot doel om advocaten te voorzien in permanente educatie in de breedste zin van het woord. Op dit moment is het aanbod gericht op de kwaliteitstoetsen en trainingen. Op termijn wordt dit aanbod uitgebreid.

Advocademy biedt de volgende kwaliteitstoetsen en trainingen aan:

  1. Intervisie
  2. Peer review
  3. Gestructureerd intercollegiaal overleg
  4. Coaching voor advocaten

1. Intervisie

Intervisie is een methode om deskundigheid te bevorderen onder collega’s door in groepsverband en periodiek met elkaar mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken. De deelnemers komen regelmatig bij elkaar in een intervisiegroep en worden begeleid door een deskundige gespreksleider om de vraagstukken die zich voordoen in de werksituatie op een gestructureerde wijze te bespreken.

Deze vorm van gestructureerde feedback heeft tot doel dat de deelnemers elkaar helpen om hun professionaliteit te verbeteren. Dit doen zij door om beurten een probleemstelling aan de orde te brengen door een (niet-juridische) casus, vraagstuk of dilemma voor te leggen. Vervolgens reageren de overige deelnemers door open vragen te stellen om de probleemstelling te verhelderen alvorens diverse mogelijkheden worden besproken. Op die manier wordt de deelnemer die de casus inbrengt in staat gesteld om via eigen analytisch en probleemoplossend vermogen inzicht te krijgen in het vraagstuk en hoe daarmee om te gaan.

Meer informatie en aanmelden intervisie advocaten

Meer informatie en aanmelden intervisie mediators

2. Peer review

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die als doel heeft de kwaliteit te bevorderen van de juridisch inhoudelijke behandeling van zaken. Daartoe beoordeelt een deskundige reviewer een aantal dossiers van de gereviewde advocaat op een aantal juridisch inhoudelijke aspecten. De reviewer is een advocaat die werkzaam is op het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop de betreffende dossiers betrekking hebben en die is aangemerkt als peer reviewer door de Orde van Advocaten.

Nadat de dossiers beoordeeld zijn door de reviewer volgt er een gesprek tussen de reviewer en de gereviewde waarin wordt besproken hoe onder meer de aanpak is geweest in de betreffende zaken en welke alternatieven in de behandeling mogelijk zijn of waren. Ter afsluiting ontvangt de gereviewde een eindevaluatieformulier en een verslag met betrekking tot de peer review waarin aanbevelingen kunnen worden opgenomen.

Lees ook: Wat zijn de voordelen van peer review voor advocaten?

Meer informatie en aanmelden

3. Gestructureerd intercollegiaal overleg

Gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) is een vorm van gestructureerde feedback waarbij advocaten met elkaar vraagstukken bespreken die betrekking hebben op de dagelijkse praktijkvoering. Daarbij kunnen dus zowel niet-juridische aspecten van de advocatenpraktijk aan de orde komen alsook juridisch-inhoudelijke aspecten.

Terwijl bij intervisie de niet-juridisch-inhoudelijke vraagstukken worden ingebracht en besproken en bij peer review de dossiers van de advocaat op juridisch-inhoudelijke aspecten worden beoordeeld geeft GIO overleg de ruimte om zowel niet-juridisch-inhoudelijke als juridisch-inhoudelijke aspecten van de dagelijkse praktijkvoering aan de orde te brengen.

Meer informatie en aanmelden

4. Coaching voor advocaten

Coaching is een leermiddel om te komen tot inzichten als het gaat om juridisch-inhoudelijke alsook niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk van advocaat. De individuele coaching is gericht op specifieke leerdoelen die in samenspraak worden geformuleerd.

Onze coaching is een unieke combinatie van peer review en intervisie waarbij gewerkt wordt aan juridisch-inhoudelijke vraagstukken vergelijkbaar met peer review alsook ook niet-juridisch-inhoudelijke dilemma’s vergelijkbaar met intervisie.

De basis voor de coaching vormt het coachingsplan dat in samenspraak wordt opgesteld aan de hand van het zogeheten GROW-model (Goal, Reality, Options, Will).

Meer informatie en aanmelden

 

Referenties deelnemers Advocademy

Wij vragen regelmatig naar de ervaringen van onze deelnemers om waar nodig de diensten van Advocademy te kunnen verbeteren. Lees hier de ervaringen van deelnemers.

 

Aangeboden door: