Bestuurlijke sanctiezaken

Bestuurlijke sanctiezaken

Bestuurlijke sancties zijn maatregelen die worden opgelegd door de overheid buiten het strafrecht om. Deze sancties worden opgelegd in een zogenaamd bestuurlijk kader waarbij onder meer de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden toegepast.

Ondernemers

Ons kantoor behandelt bestuurlijke sanctiezaken met betrekking tot overtreding door bedrijven van de volgende wet- en regelgeving:

 • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Particulieren

Ons kantoor behandelt bestuurlijke sanctiezaken met betrekking tot overtreding door particulieren van de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
 • Participatiewet (Pw)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)

Procedures

Hieronder leest u over de diverse stadia van een bestuursrechtelijke zaak en de verschillende soorten procedures waarin ons kantoor advies en bijstand biedt op het terrein van bestuurlijke sanctiezaken.

Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie:

 1. Bestuursrechter
 2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 3. Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

1. Bestuursrechter

Ons kantoor staat zowel particulieren als ondernemers bij in alle fasen van een bestuurlijk traject waarbij een sanctie is opgelegd zoals een bestuurlijke boete. Zo kunnen wij een zienswijze indienen bij een voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie. Indien de sanctie alsnog wordt opgelegd, kunnen wij bezwaar indienen eventueel gevolgd door beroep en hoger beroep.

Ook kunnen wij een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening zodat de gevolgen van het besluit gedurende de bezwaar- en beroepsprocedure worden geschorst. Het kan gaan om een opgelegde boete maar ook om een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. Indien u een opgelegde boete niet ineens kunt voldoen, kunnen wij namens u verzoeken om een regeling te treffen.

Het is van groot belang dat u op tijd bezwaar maakt. Dit dient meestal binnen zes weken te gebeuren en leest u meestal in het besluit zelf. Indien dat niet tijdig gebeurt dan komt het besluit van het bestuursorgaan vast te staan en kunt u daar niets meer aan doen. U leest hier hoe u het bezwaar kunt indienen. U leest hier wat u kunt doen om uw bezwaar tijdig in te dienen en wat u kunt doen wanneer u meer tijd nodig heeft voor het bezwaar of te laat bent met indiening daarvan.

Heeft u een boete of andere bestuurlijke sanctie gehad van een bestuursorgaan (gemeente, SVB, UWV, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid etc.) dan bent u bij ons aan het goede adres voor juridisch advies en rechtsbijstand in alle fasen van het bestuurlijke traject.

2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt of sprake is van strafbare gedragingen of veroordelingen die bezwaarlijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Uw (toekomstige) werkgever kan u vragen om een VOG in het geval u komt te werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of financiële middelen of wanneer de wet dat voorschrijft.

Wanneer u een VOG aanvraagt, wordt gekeken naar uw justitieel verleden. In het kader van een strafrechtelijke procedure is het dus belangrijk om te weten welke gevolgen een veroordeling of acceptatie van een transactie kan hebben voor het aanvragen van een VOG, zeker als u al een functie uitvoert waarvoor een VOG vereist is en deze door een veroordeling of transactie kan worden ingetrokken.

Niet alle strafbare feiten uit uw justitiële documentatie (ook wel strafblad genoemd) zijn relevant voor de VOG en het hebben van een justitieel verleden op zichzelf leidt niet altijd tot afwijzing van de VOG. Dit is onder meer afhankelijk van het soort strafbare feit, de ernst daarvan, wanneer dit strafbare feit is gepleegd en het soort VOG dat u nodig hebt. Het is daarom raadzaam om u te laten adviseren over de VOG. U kunt hier meer over de beoordeling van de VOG-aanvraag vinden.

Ons kantoor adviseert u niet alleen tijdens uw strafzaak over de VOG, maar ook bij het aangaan van een (nieuwe) betrekking waarvoor een VOG benodigd is, bij het aanvragen van een VOG en bij het indienen van een zienswijze indien sprake is van een voornemen tot afwijzing. Verder kunnen wij u bijstand geven indien sprake is van een definitieve afwijzing van de VOG. In dat geval kunnen wij bezwaar en indien nodig beroep of hoger beroep instellen tegen dit besluit.

3. Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

De Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is vereist indien u solliciteert naar een zogeheten vertrouwensfunctie. Wanneer u komt te werken op de luchthaven, bij het leger of voor de Nationale Politie bijvoorbeeld zal een veiligheidsonderzoek verricht worden om vast te stellen of u bij indienstneming een risico vormt voor de staatsveiligheid of ander staatsbelangen.

Indien uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat u geen veiligheidsrisico oplevert bij uitoefening van de betreffende functie wordt de VGB afgegeven. Indien uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat u niet voldoet aan de criteria dan zult u een zogeheten voornemen tot weigering ontvangen. U kunt dan nog uw visie geven waarbij u (tegen)bewijs kunt leveren waarna definitief wordt beslist of de VGB wordt afgegeven.

Afhankelijk van de zwaarte van uw functie en uw gedrag zal het onderzoek op een bepaald niveau worden ingesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarbij gaat het veiligheidsonderzoek niet alleen over uzelf maar ook uw partner. Het veiligheidsonderzoek in het kader van de VGB kijkt daarbij dieper in uw (privé)leven dan bij de VOG. Zo wordt niet alleen het Justitieel Documentatiesysteem geraadpleegd maar ook informatie van bijvoorbeeld de AIVD.

Ook voor de VGB geldt dat niet alle strafbare feiten worden meegenomen in het veiligheidsonderzoek. Bovendien kan de VGB soms worden afgewezen omdat u in een land heeft gewerkt waarmee de Nederlandse veiligheidsdiensten geen samenwerkingsrelatie hebben. Het is daarom raadzaam om uzelf tijdig en adequaat te laten adviseren over de VGB. U kunt hier meer lezen over het veiligheidsonderzoek in het kader van de VGB.

Ons kantoor kan u adviseren bij het aangaan van een betrekking waarvoor een VGB vereist is en bij het indienen van een zienswijze indien sprake is van een voornemen tot weigering. Verder kunnen wij u bijstand geven in geval van definitieve afwijzing van de VGB. In dat geval kunnen wij bezwaar en indien nodig beroep of hoger beroep instellen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie bestuurlijke sanctiezaken kunt u de volgende artikelen raadplegen: