Zedendelicten

Zedendelicten

Bij zedendelicten gaat het om verschillende strafbare feiten die betrekking hebben op seksualiteit en die zijn geregeld in het Wetboek van Strafrecht.

Ons kantoor behandelt de volgende soorten zedenmisdrijven:

 • Schennis van de eerbaarheid
 • Schadelijke beelden tonen aan iemand beneden de zestien jaar
 • Kinderporno
 • Verkrachting
 • Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtig of persoon met gebrekkige ontwikkeling
 • Seksueel binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar
 • Seksueel binnendringen van iemand beneden de zestien jaar
 • Ontucht (feitelijke aanranding)
 • Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde, of kind
 • Verleiding van minderjarigen
 • Jeugdprostitutie (kinderprostitutie)
 • Aanwezigheid bij seksshows met minderjarigen
 • Seksueel corrumperen van kinderen
 • Grooming
 • Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen
 • Koppelarij
 • Mensenhandel

Procedures

Hieronder leest u over de diverse stadia van een strafzaak en de verschillende soorten procedures waarin ons kantoor advies en bijstand biedt op het terrein van vermogensdelicten.

Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie:

 1. Politieverhoor
 2. TOM-zitting
 3. Kantonrechter
 4. Politierechter
 5. Meervoudige strafkamer
 6. Bestuursrechter
 7. Hoger beroep
 8. Hoge Raad
 9. Schadevergoeding
 10. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 11. Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)
 12. Gratie
 13. Artikel 12 Sv-procedure

1. Politieverhoor

Het is belangrijk dat u uw advocaat zo vroeg mogelijk inlicht over een verdenking van een strafbaar feit zodat u zich zo goed mogelijk kunt laten adviseren over uw rechtspositie. U heeft het recht om een advocaat te spreken alvorens u aan een verhoor wordt onderworpen. Het is dan ook aangeraden om gebruik te maken van dit recht. Het is van groot belang om te beseffen dat uw eerste verklaring een heel belangrijke rol speelt in het strafdossier en de verdere opbouw van het dossier.

Ook heeft u het recht om te zwijgen. Dit is in ieder geval raadzaam tot het moment dat u uw advocaat heeft gesproken zodat u geen verklaringen aflegt waar u later spijt van krijgt omdat uw uitspraken worden uitgelegd op een manier die u niet voor ogen had op het moment dat u werd verhoord. Verder heeft u over het algemeen de mogelijkheid op aanwezigheid van uw advocaat bij het politieverhoor. In veel gevallen is ook dit aan te bevelen.

Ons kantoor kan u adviseren voorafgaand aan het verhoor en ook ondersteuning bieden tijdens het verhoor.

2. TOM-zitting

TOM staat voor Taakstrafzitting Openbaar Ministerie. Bij een dergelijke ‘zitting’ verschijnt u niet voor een onafhankelijke rechter maar voor de officier van justitie of nog vaker een assistent in de vorm van een parketsecretaris. Deze zitting is bedoeld om verdere vervolging te voorkomen door het accepteren van een werkstraf, leertraject of vergoeding van de schade van het slachtoffer.

Het accepteren van een dergelijke straf zonder dat een strafrechter uw zaak beoordeelt wordt een transactie genoemd. Het is belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat omdat het accepteren van een dergelijke transactie gevolgen heeft voor uw justitiële documentatie. Tijdens de TOM-zitting zullen wij proberen om een straf te voorkomen door te pleiten voor seponering van uw zaak zodat de officier van justitie u niet langer vervolgt.

Wanneer een sepot niet mogelijk is, zullen wij u adviseren over de aangeboden transactie. Wij zullen u in het bijzonder adviseren over de vraag of het verstandiger is om de zaak toch voor te leggen aan de strafrechter in plaats van vrijwillig de transactie te accepteren. Het  kan zo zijn dat u helemaal geen straf krijgt en dus ook geen aantekening in uw justitiële documentatie als u de zaak laat voorkomen bij de strafrechter.

Ons kantoor adviseert u dus over de kans van slagen wanneer u de transactie niet accepteert en de zaak laat voorkomen bij de strafrechter. Wanneer de zaak dan voorkomt bij de strafrechter dan zullen wij u vervolgens met alle mogelijke middelen verdedigen.

3. Kantonrechter

U dient te verschijnen voor de kantonrechter indien u wordt verdacht van een overtreding. Het gaat dan om een relatief licht vergrijp zoals te hard rijden, rijden door rood, wildplassen, onverzekerd rijden of vandalisme. De officier van justitie zal dan ook een relatief lichte straf kunnen eisen in zaken die bij de kantonrechter worden behandeld. De kantonrechter doet meestal na afloop van de zitting meteen mondeling uitspraak.

De kantonrechter zal over het algemeen een lichte straf opleggen zoals een boete, ontzegging van de rijbevoegdheid of een beperkte vrijheidsstraf. Ons kantoor kan u de nodige bijstand verschaffen voor en tijdens de zitting bij de kantonrechter zodat u geen onnodige straf krijgt die voorkomen had kunnen worden met goed advies.

Ook wanneer de feiten daadwerkelijk zijn begaan door u kijken wij naar juridische mogelijkheden om straf te voorkomen zoals gebruikmaking van zogeheten strafuitsluitingsgronden waarover u hier meer kunt lezen. Daarnaast is het mogelijk dat u een geheel voorwaardelijke straf opgelegd krijgt of dat u geen straf opgelegd krijgt terwijl u wel schuldig wordt bevonden op grond van artikel 9a Sr.

4. Politierechter

Wanneer u een zwaarder strafbaar feit heeft gepleegd, wordt u gedagvaard voor de politierechter. De politierechter kan maximaal een jaar gevangenisstraf opleggen.

Deze rechter behandelt zaken zoals winkeldiefstal, rijden onder invloed, oplichting, eenvoudige mishandeling of onwettig verblijf. De rechter doet meestal mondeling uitspraak na afloop van de zitting. Bij de politierechter zult u over het algemeen te maken kunnen krijgen met straffen zoals een taakstraf, boete of een vrijheidsstraf van maximaal een jaar.

Ons kantoor kan u in een procedure bij de politierechter met raad en daad bijstaan zodat u een optimale verdediging krijgt. Ook als de feiten vast komen te staan, kijken wij naar juridische mogelijkheden om straf te voorkomen. Zo kan mogelijk een beroep worden gedaan op een van de strafuitsluitingsgronden waarover u hier meer kunt lezen. Verder is het mogelijk dat aan u een geheel voorwaardelijke straf wordt opgelegd of dat geen straf wordt opgelegd terwijl u wel schuldig wordt bevonden op grond van artikel 9a Sr.

5. Meervoudige strafkamer

De meervoudige kamer bestaat in tegenstelling tot de kantonrechter en de politierechter uit drie rechters in plaats van een rechter. Het gaat dan ook meestal om zwaardere strafzaken waarop ook hoger straffen staan zoals moord, doodslag, opiumdelicten, zware mishandelingverkrachting, bedreiging, maar ook meineed, bezit van een vals paspoort, skimmen, bezit van kinderporno en belediging.

De straffen die hier opgelegd kunnen worden zijn dan ook het zwaarst: boetes, gevangenisstraf (ook meer dan een jaar), tbs etc. De rechters dienen na sluiting van de behandeling na te denken en te overleggen over de zaak en doen daarom meestal pas na twee weken schriftelijk uitspraak.

Ons kantoor staat u in een procedure bij de meervoudige strafkamer adequaat bij zodat u een optimale verdediging krijgt en een onterechte straf kan worden voorkomen. Ook als de feiten zouden komen vast te staan maken wij effectief gebruik van de mogelijkheden om straf te voorkomen. Zo kan een beroep worden gedaan op een van de strafuitsluitingsgronden waarover u hier meer kunt lezen. Ook is het mogelijk dat aan u een geheel voorwaardelijke straf wordt opgelegd of dat geen straf wordt opgelegd terwijl u wel schuldig wordt bevonden op grond van artikel 9a Sr.

Ons kantoor staat u bij tijdens het gehele proces van pro-formazitting, getuigenverhoren, indienen van onderzoekswensen, advisering over onderzoeken vanuit het Openbaar Ministerie (OM), schorsing van de voorlopige hechtenis tot aan de behandeling van uw strafzaak ter zitting.

6. Bestuursrechter

Ons kantoor staat zowel particulieren als ondernemers bij in alle fasen van een bestuurlijk traject waarbij een sanctie is opgelegd zoals een bestuurlijke boete. Zo kunnen wij een zienswijze indienen bij een voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie. Indien de sanctie alsnog wordt opgelegd, kunnen wij bezwaar indienen eventueel gevolgd door beroep en hoger beroep.

Ook kunnen wij een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening zodat de gevolgen van het besluit gedurende de bezwaar- en beroepsprocedure worden geschorst. Het kan gaan om een opgelegde boete maar ook om een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. Indien u een opgelegde boete niet ineens kunt voldoen, kunnen wij namens u verzoeken om een regeling te treffen.

Het is van groot belang dat u op tijd bezwaar maakt. Dit dient meestal binnen zes weken te gebeuren en leest u meestal in het besluit zelf. Indien dat niet tijdig gebeurt dan komt het besluit van het bestuursorgaan vast te staan en kunt u daar niets meer aan doen. U leest hier hoe u het bezwaar kunt indienen. U leest hier wat u kunt doen om uw bezwaar tijdig in te dienen en wat u kunt doen wanneer u meer tijd nodig heeft voor het bezwaar of te laat bent met indiening daarvan.

Heeft u een boete of andere bestuurlijke sanctie gehad van een bestuursorgaan (gemeente, SVB, UWV, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid etc.) dan bent u bij ons aan het goede adres voor juridisch advies en rechtsbijstand in alle fasen van het bestuurlijke traject.

7. Hoger beroep

Wanneer u door de kantonrechter, politierechter of de meervoudige strafkamer bent veroordeeld, kunt u over het algemeen binnen twee weken in hoger beroep gaan. Dit is slechts anders wanneer u bent veroordeeld voor een overtreding in plaats van een misdrijf waarbij aan u slechts een boete is opgelegd van minder dan € 50,-.

In hoger beroep wordt de zaak helemaal opnieuw behandeld en kijkt de rechter naar de feiten (wat er is gebeurd) en naar het recht (hoe dat juridisch beoordeeld moet worden). Dat betekent dat een straf in hoger beroep lager uit kan vallen of dat u zelfs helemaal wordt vrijgesproken maar ook kan een hoger beroep leiden tot een hogere straf. Laat u zich dan ook goed adviseren over de kansen in hoger beroep.

Ons kantoor kan een inschatting geven van de kansen in hoger beroep op basis van het strafdossier. Als die kansen gunstig liggen, kunnen wij het hoger beroep vervolgens indienen en u gedurende het gehele traject verdedigen.

8. Hoge Raad

Wanneer de uitspraak van het gerechtshof niet volgens uw wens is, kunt in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden zoals de Hoge Raad voluit heet. Dit dient binnen twee weken te gebeuren via de griffie van het gerechtshof dat uw strafzaak in hoger beroep heeft behandeld.

De Hoge Raad beoordeelt in tegenstelling tot het gerechtshof niet opnieuw de feiten maar beoordeelt alleen of de uitspraak van het gerechtshof vernietigd moet worden omdat het recht of de procesregels niet goed zijn uitgelegd of toegepast.door het gerechtshof. Ook hier is het dus belangrijk om samen met uw raadsman na te gaan wat de haalbaarheid is van het cassatieberoep bij de Hoge Raad maar ook wat u met dat beroep kunt winnen.

Ons kantoor kan u cassatieadvies geven en cassatie instellen indien uw strafzaak daarmee is gediend.

9. Schadevergoeding

Als uw zaak eindigt zonder straf of maatregel dan heeft u in beginsel recht op een schadevergoeding wegens de eventuele onterecht ondergane hechtenis. Ook wanneer in hoger beroep of in cassatieberoep wordt vastgesteld dat u vrijgesproken dient te worden. Maar ook als uw zaak nooit voor de rechter komt omdat deze wordt geseponeerd door de officier van justitie kunt u schadevergoeding verzoeken.

Voorwaarde is wel dat u langer van uw vrijheid bent beroofd dan nodig was voor het verhoor bij de politie en voor vaststelling van uw identiteit. De teller begint dus te lopen vanaf het moment dat u in verzekering wordt gesteld.

Wij verhalen uw schade op de Staat vanwege onterecht ondergane inverzekeringstelling, inbewaringstelling, gevangenhouding of klinische observatie. Niet alleen de immateriële schade (ook wel smartengeld) maar ook schade vanwege gederfde inkomsten, studievertraging, reis- en verblijfkosten en tijdverzuim worden gerekend tot uw schade.

Daarnaast worden uw advocaatkosten voor uw strafzaak vergoed inclusief de kosten voor het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding. Dit betekent dat een verzoek tot schadevergoeding u in beginsel niets hoeft te kosten.

U dient het verzoek in te dienen binnen drie maanden nadat u bekend is geworden dat uw zaak is geëindigd zonder straf of maatregel. U weet dat dat het geval is doordat u bijvoorbeeld een sepotbrief ontvangt of dat u de uitspraak heeft gekregen in uw strafzaak waaruit blijkt dat u bent vrijgesproken. Klik hier als u meer wilt lezen over schadevergoeding bij onterechte vrijheidsbeneming.

Als u schadevergoeding wenst te verzoeken vanwege onterechte vrijheidsbeneming dan staat ons kantoor graag tot uw beschikking.

10. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt of sprake is van strafbare gedragingen of veroordelingen die bezwaarlijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Uw (toekomstige) werkgever kan u vragen om een VOG in het geval u komt te werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of financiële middelen of wanneer de wet dat voorschrijft.

Wanneer u een VOG aanvraagt, wordt gekeken naar uw justitieel verleden. In het kader van een strafrechtelijke procedure is het dus belangrijk om te weten welke gevolgen een veroordeling of acceptatie van een transactie kan hebben voor het aanvragen van een VOG, zeker als u al een functie uitvoert waarvoor een VOG vereist is en deze door een veroordeling of transactie kan worden ingetrokken.

Niet alle strafbare feiten uit uw justitiële documentatie (ook wel strafblad genoemd) zijn relevant voor de VOG en het hebben van een justitieel verleden op zichzelf leidt niet altijd tot afwijzing van de VOG. Dit is onder meer afhankelijk van het soort strafbare feit, de ernst daarvan, wanneer dit strafbare feit is gepleegd en het soort VOG dat u nodig hebt. Het is daarom raadzaam om u te laten adviseren over de VOG. U kunt hier meer over de beoordeling van de VOG-aanvraag vinden.

Ons kantoor adviseert u niet alleen tijdens uw strafzaak over de VOG, maar ook bij het aangaan van een (nieuwe) betrekking waarvoor een VOG benodigd is, bij het aanvragen van een VOG en bij het indienen van een zienswijze indien sprake is van een voornemen tot afwijzing. Verder kunnen wij u bijstand geven indien sprake is van een definitieve afwijzing van de VOG. In dat geval kunnen wij bezwaar en indien nodig beroep of hoger beroep instellen tegen dit besluit.

11. Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

De Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is vereist indien u solliciteert naar een zogeheten vertrouwensfunctie. Wanneer u komt te werken op de luchthaven, bij het leger of voor de Nationale Politie bijvoorbeeld zal een veiligheidsonderzoek verricht worden om vast te stellen of u bij indienstneming een risico vormt voor de staatsveiligheid of ander staatsbelangen.

Indien uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat u geen veiligheidsrisico oplevert bij uitoefening van de betreffende functie wordt de VGB afgegeven. Indien uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat u niet voldoet aan de criteria dan zult u een zogeheten voornemen tot weigering ontvangen. U kunt dan nog uw visie geven waarbij u (tegen)bewijs kunt leveren waarna definitief wordt beslist of de VGB wordt afgegeven.

Afhankelijk van de zwaarte van uw functie en uw gedrag zal het onderzoek op een bepaald niveau worden ingesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarbij gaat het veiligheidsonderzoek niet alleen over uzelf maar ook uw partner. Het veiligheidsonderzoek in het kader van de VGB kijkt daarbij dieper in uw (privé)leven dan bij de VOG. Zo wordt niet alleen het Justitieel Documentatiesysteem geraadpleegd maar ook informatie van bijvoorbeeld de AIVD.

Ook voor de VGB geldt dat niet alle strafbare feiten worden meegenomen in het veiligheidsonderzoek. Bovendien kan de VGB soms worden afgewezen omdat u in een land heeft gewerkt waarmee de Nederlandse veiligheidsdiensten geen samenwerkingsrelatie hebben. Het is daarom raadzaam om uzelf tijdig en adequaat te laten adviseren over de VGB. U kunt hier meer lezen over het veiligheidsonderzoek in het kader van de VGB.

Ons kantoor kan u adviseren bij het aangaan van een betrekking waarvoor een VGB vereist is en bij het indienen van een zienswijze indien sprake is van een voornemen tot weigering. Verder kunnen wij u bijstand geven in geval van definitieve afwijzing van de VGB. In dat geval kunnen wij bezwaar en indien nodig beroep of hoger beroep instellen.

12. Gratie

Mocht u onherroepelijk veroordeeld zijn en uw straf niet (volledig) hebben ondergaan dan heeft u nog de mogelijkheid om gratie te vragen bij Zijne Majesteit de Koning. Dit doet u via Justis dat belast is met deze taak. Bij gratie wordt een verzoek gedaan om vermindering, verandering of kwijtschelding van de opgelegde straf.

Het moet zo zijn dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden of kon houden toen deze de straf oplegde. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in uw gezondheid die maken dat u niet (meer) geschikt bent voor detentie. Voordat op uw verzoek wordt beslist, wordt door Justis advies ingewonnen bij de rechter en vaak ook bij het OM.

Ons kantoor kan samen met u kijken of u in aanmerking komt voor gratie en in voorkomende gevallen het gratieverzoek voor u opstellen en indienen.

13. Artikel 12 Sv-procedure

Het kan voorkomen dat tegen u aangifte is gedaan en justitie u op grond daarvan vervolgt terwijl uw eigen aangifte tegen de aangever niet in behandeling wordt genomen. In het geval u meent dat er voldoende bewijs is om tot vervolging over te gaan kunt u het OM dwingen om alsnog over te gaan tot vervolging via een zogeheten artikel 12 Sv-procedure.

Daarbij beklaagt u zich bij het gerechtshof over de beslissing van het OM. Het gerechtshof beoordeelt vervolgens of het OM alsnog dient over te gaan tot vervolging. Indien het gerechtshof meent dat het gepleegde feit op zich voldoende bewijsbaar is of het algemeen belang gediend is bij die vervolging dan zal het hof het OM bevelen om alsnog tot (verdere) vervolging over te gaan. Klik hier als u meer wilt lezen over de artikel 12 Sv-procedure.

Het is overigens van groot belang dat u dit beklag doet binnen drie maanden nadat u ermee bekend bent geworden dat de het OM heeft besloten om de verdachte niet (verder) te vervolgen.

Ons kantoor kan u adviseren over de haalbaarheid van een artikel 12 Sv-procedure en deze procedure instellen voor u indien nodig.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.

 

Direct uw zaak aanmelden

Wilt u uw zaak aanmelden? Klik hier om uw zaak direct aan te melden.

 

Relevante artikelen

In de categorie vermogensdelicten kunt u de volgende artikelen raadplegen: