Beschuldiging van kindermisbruik: geen partneralimentatie

De grondslag voor het recht op partneralimentatie is de lotsverbondenheid die ontstaat tussen echtgenoten op het moment dat ze in het huwelijksbootje stappen. Deze lotsverbondenheid wordt niet verbroken door een echtscheiding zelf. Deze kan echter wel verbroken worden door ‘grievend gedrag’ van een van de echtgenoten waardoor het recht op partneralimentatie komt te vervallen. In dit artikel bespreken we een zaak van ons kantoor. 

Valse beschuldigingen kindermisbruik

In ons eerdere artikel betreffende grievend gedrag hebben we uitgelegd wat er onder grievend gedrag wordt verstaan en worden er een aantal voorbeelden van grievend gedrag besproken.

In mei 2019 kregen wij uitspraak van het gerechtshof Den Bosch in een van onze zaken omtrent het grievend gedrag. Het onderwerp betreft valse beschuldigingen van ontucht met de kinderen die uit het huwelijk zijn geboren. In dit artikel leest u een samenvatting van deze zaak.

De feiten van de zaak

Bij beschikking van de rechtbank was het verzoek om partneralimentatie van de vrouw afgewezen omdat zij niet voldoende had aangetoond wat haar behoefte was. De vrouw kon zich niet verenigen met de afwijzing van haar verzoek en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Grievende gedragingen

Als verweer voert de man, die door ons kantoor wordt bijgestaan, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep dat de vrouw zich grievend tegenover hem heeft gedragen, waardoor de lotsverbondenheid tussen de partijen is verbroken en het recht van de vrouw op partneralimentatie is komen te vervallen.

Valse beschuldigingen

Het grievend gedrag van de vrouw bestaat uit het feit dat zij de man heeft beschuldigd van huiselijk (psychisch) geweld in de vorm van bedreiging, manipulatie en kleineren, alcoholmisbruik, kindermishandeling, kinderontvoering en tot slot seksueel misbruik van de kinderen. De vrouw heeft deze informatie met verschillende instanties gedeeld volgens de man. De man zou tevens in het bijzijn van een medewerker van een hulpverleningsinstantie tijdens begeleide omgangscontacten seksuele handelingen verricht hebben met de kinderen, aldus de vrouw.

Strafrechtelijk onderzoek

De man heeft volledige medewerking verleend aan het strafrechtelijke onderzoek naar het seksueel misbruik van de kinderen. Tijdens het onderzoek is komen vast te staan dat diverse stellingen van de vrouw onjuist zijn geweest, zo is er bijvoorbeeld geen kinderporno op de telefoon en de computer van de man gevonden zoals de vrouw gesteld had. Bovendien blijken de verklaringen van de vrouw niet overeind te kunnen blijven. De strafzaak wordt dan ook geseponeerd. Volgens de man is het gedrag van de vrouw naar maatschappelijke normen zeer ingrijpend en grievend.

Vreemd gedrag

De man is zonder enige basis beschuldigd van seksueel misbruik van zijn kinderen volgens de man. De vrouw ontkent dat zij zich grievend naar de man toe heeft gedragen. Ze maakt zich zorgen over de kinderen en heeft om deze reden de informatie over de man gedeeld met verschillende instanties, waaronder de school van de kinderen.  De kinderen zouden haar verteld hebben dat de man hen misbruikt had en ze zouden zich zodanig vreemd hebben gedragen dat zij geen reden ziet om aan die verklaringen te twijfelen.

Overweging van het hof

Het is niet gebleken dat de vrouw gedurende het huwelijk ook maar enig signaal heeft afgegeven dat de man zich tegenover de kinderen onheus heeft gedragen. Het hof stelt om deze reden vast dat door de vrouw geuite en steeds erger wordende beschuldigingen tegenover de man in het kader van de echtscheiding zijn gedaan.

Van naaktfoto’s tot verkrachting

De vrouw heeft de man vier maanden lang belet zijn kinderen te zien, waarna ze een aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik van de kinderen door de man. De beschuldigingen werden na verloop van tijd ernstiger; van het maken van naaktfoto’s tot uiteindelijk verkrachting. Het openbaar ministerie heeft een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek naar de man ingesteld. De beschuldigingen van de vrouw konden echter niet bewezen worden.

Aantasting ouderschap

Het hof is van mening dat de door de vrouw geuite (onbewezen) beschuldigingen de gebruikelijke strijd tussen partijen na een echtscheiding ver te buiten gaan. De man is op een ernstige wijze in zijn ouderschap aangetast, waarbij dit tevens verstrekkende gevolgen heeft gehad op andere levensgebieden van de man waaronder zijn werk, nu er politiecontacten met de werkgever van de man zijn geweest. De beschuldigingen van de vrouw zijn niet met verifieerbare bescheiden onderbouwd. Het hof acht het ook uitermate grievend dat zij ter zitting in hoger beroep geen afstand wenst te nemen van de stelling dat de man een ‘kinderverkrachter’ is.

Afwijzing partneralimentatie

Alles in onderlinge samenhang bezien is het hof van oordeel dat voornoemde gedragingen van de vrouw dermate grievend voor de man zijn of zijn geweest dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de vrouw van de man een bijdrage in haar levensonderhoud verlangt. Het hof wijst het verzoek tot partneralimentatie van de vrouw af.

Conclusie

Uit deze uitspraak (en voorgaande jurisprudentie) kan er geconcludeerd worden dat doorslaggevend is of de beschuldigingen met bewijs onderbouwd kunnen worden.

1. Onbewezen

Indien de beschuldigingen niet bewezen kunnen worden kan dat ervoor zorgen dat de valse beschuldigingen als grievend gedrag door de rechter worden aangemerkt.

2. Aantal en ernst

Het aantal beschuldigen en de ernst ervan kunnen het zodanig ernstig maken dat van de alimentatieplichtige niet (langer) gevergd kan worden een bijdrage in het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde te leveren.

Het dient wel om ernstige beschuldigen te gaan die naar derden toe zijn geuit zo laten ook eerdere uitspraken zien.

3. Afkomstig van alimentatiegerechtigde

De alimentatieplichtige dient tevens aan te kunnen tonen dat de beschuldigingen door de alimentatiegerechtigde zijn gedaan zo blijkt uit andere rechtspraak.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.