Kan mijn ex de kinderspaarrekening leeghalen?

Stelt u zich eens voor dat u na de (echt)scheiding een spaarrekening heeft geopend voor uw kind en zelf elke maand geld stort. U heeft een mooi bedrag gespaard dat uw kind op zijn achttiende verjaardag krijgt. Uw ex-partner krijgt lucht van de spaarrekening en besluit het bedrag op te nemen voor eigen doeleinden. U belt de bank maar deze geeft aan dat zij niet veel voor u kan betekenen. Is dat juist en wat kunt u dan nog doen?

Ouders als bewindvoerders

In artikel 1:253i van het Burgerlijk wetboek (hierna: BW) is bepaald dat in geval van gezamenlijke gezagsuitoefening, ouders ook gezamenlijk het bewind over het vermogen van het kind voeren. De spaarrekeningen vallen onder het vermogen van het kind en de ouders mogen het kind vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen.

Zo mogen ouders bijvoorbeeld overstappen op een andere spaarrekening met meer rente of kunnen zij besluiten om bedragen op te nemen van de spaarrekening.

Ouders hoeven dit overigens niet steeds samen te doen. Zij mogen als ouder ook apart het bewind voeren over het vermogen van de minderjarige, zolang er maar geen bezwaren blijken van de andere ouder.

Tenaamstelling spaarrekening

In beginsel kunnen ouders dus afzonderlijk van elkaar tegoeden opnemen van de spaarrekening. Ook na (echt)scheiding. Een belangrijk punt is wel de tenaamstelling van de spaarrekening. Er is namelijk een onderscheid tussen de volgende situaties: sparen op naam van een ouder, maar wel bestemd voor het kind, en sparen op naam van het kind zelf.

Spaarrekening op naam ouder

Indien de spaarrekening op naam staat van een van de ouders, maar wel bedoeld is voor het kind, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat de ex-partner geen opnames kan doen van deze spaarrekening. De ex-partner is in dit geval niet beschikkingsbevoegd over de spaarrekening. De ouder die het geld heeft gespaard is wel beschikkingsbevoegd en kan wel bedragen opnemen.

Kenmerkend voor deze manier van sparen is wel dat de ouder in eigen naam spaart en dat het kind bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd geen aanspraak kan maken op de spaarrekening. Het staat de ouder dan vrij om te bepalen of het bedrag al dan niet geschonken wordt.

Spaarrekening op naam kind

Indien de spaarrekening op naam van het kind staat, dan is het kind wel direct rechthebbende op het gespaarde bedrag. Het kind is alleen nog niet beschikkingsbevoegd als de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.

De ouders blijven beschikkingsbevoegd op grond van artikel 1:253i BW en kunnen dan wel afzonderlijk tegoeden opnemen van de spaarrekening.

Zodra het kind meerderjarig wordt, dan vervalt het bewind van de ouders van rechtswege en kan het kind vrij beschikken over de spaarrekening. Ouders hebben dan geen inspraak meer in de spaarrekening en kunnen ook niets meer opnemen.

Wat kan de gedupeerde ouder doen?

In de ideale situatie wordt in het (echt)scheidingsconvenant opgenomen welke ouder de kinder(spaar)rekening(en) zal beheren voor bestaande en toekomstige rekeningen en wordt ook bepaald dat de andere ouder geen tegoeden mag opnemen van de kinderrekeningen. Dit convenant dient dan aan de bank overgelegd te worden zodat de bank rekening kan houden met deze afspraken.

Mocht de andere ouder toch onverhoopt gelden overmaken dan is de bank op grond van haar zorgplicht gehouden om het bedrag terug te halen of de schade te vergoeden. De bank heeft immers uitbetaald in strijd met de haar bekende afspraken.

Is er echter geen convenant en heeft een ouder bedragen opgenomen terwijl de andere ouder het hier niet mee eens was, dan kan het geschil op grond van artikel 1:253i lid 2 BW in samenhang met artikel 1:253a BW worden voorgelegd aan de kantonrechter. De kantonrechter beslist dan of de ouder(s) in het belang van het kind hebben gehandeld en of de opname gerechtvaardigd was.

Wat kan het kind doen?

Op grond van artikel 1:253j BW moeten ouders het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders voeren. Doen ouders dit niet en nemen zij bijvoorbeeld bedragen op voor hun eigen doeleinden, dan is dat in strijd met goed bewindvoerderschap. Dit levert een onrechtmatige daad op jegens het kind.

Op het moment dat het kind meerderjarig is, kan het zijn ouders ter verantwoording roepen over het gevoerde bewind. Het kind kan dan een vordering instellen tegen de ouder(s) om het opgenomen bedrag en de gederfde rente te vergoeden. Dit kan dan worden vermeerderd met de wettelijke rente en eventuele proceskosten.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.