Online winkelen: wat zijn uw rechten?

Het online kopen van cadeaus voor de feestdagen wordt steeds populairder. Consumenten kiezen vaak voor het gemak van online winkelen. Wat zijn de belangrijkste rechten voor u als consument bij deze zogeheten koop op afstand?

Wanneer is sprake van koop op afstand?

Artikel 6:230g lid 1 sub e BW geeft de definitie van een overeenkomst op afstand. Er moet worden voldaan aan vier voorwaarden, namelijk:

  1. Koop door consument: er moet sprake zijn van een consumentenkoop, dat wil zeggen een consument die iets koopt van een bedrijf (artikel 7:5 lid 1 BW)
  2. Georganiseerd systeem op afstand: er moet sprake zijn van een georganiseerde wijze van verkoop of dienstverlening op afstand en geen toevallige of incidentele verkoop op afstand
  3. Geen gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid: de overeenkomst moet gesloten worden zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de verkoper en de consument
  4. Communicatie op afstand: tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst moet uitsluitend gebruik worden gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld: online of telefonische verkoop)

Regels koop op afstand

Indien wordt voldaan aan de bovenstaande vier voorwaarden dan dient de handelaar zich te houden aan de regels over koop op afstand. We zullen de belangrijkste regels over koop op afstand hierna bespreken.

1. Informatieverplichting

Voordat u als consument gebonden bent aan de overeenkomst op afstand dient de handelaar u als consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verschaffen. De wetgever heeft bij wet de informatieverplichting voor de handelaar opgesomd, namelijk in artikel 6:230m lid 1 BW.

Het gaat om een lange lijst van zaken waarover u ingelicht dient te worden met betrekking tot de handelaar, de zaak of de dienst en de rechten van u als consument. Volgens artikel 6:230n lid 4 BW rust op de handelaar de bewijslast voor de juiste en tijdige verstrekking van deze informatie.

2. Bedenktijd en ontbindingsrecht

Bij een koop op afstand heeft u als consument extra rechtsbescherming. U als consument komt bij een koop op afstand een bedenktermijn toe van 14 dagen. Dit houdt in dat u als consument de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen kunt ontbinden binnen de bedenktermijn van 14 dagen. De ontbinding dient u wel kenbaar te maken aan de handelaar binnen de wettelijke bedenktijd. De bedenktijd begint pas de dag nadat u de zaak heeft ontvangen te lopen.

De handelaar is verplicht:

  • u te informeren over de bedenktijd
  • te vermelden op welke manier, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden u kunt ontbinden
  • een modelformulier voor ontbinding op de website te plaatsen

Voldoet de handelaar niet aan zijn informatieverplichtingen over de bedenktijd dan wordt de bedenktijd in bepaalde gevallen automatisch verlengd met maximaal 12 maanden.

3. Terugbetaling aankoopprijs

Binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de ontbindingsverklaring vergoedt de handelaar de ontvangen betalingen inclusief de leveringskosten aan u als consument.

Let er wel op dat de handelaar niet verplicht is de bijkomende kosten te vergoeden indien u uitdrukkelijk kiest voor een andere leveringswijze dan de door de handelaar aangeboden standaardlevering.

4. Terugzending aankoop

Tenzij de handelaar heeft aangeboden de geleverde zaken zelf af te halen, zendt u als consument in ieder geval binnen 14 dagen nadat u de ontbindingsverklaring heeft verzonden de geleverde zaken retour.

U als consument draagt de kosten van het terugzenden van de zaak tenzij de handelaar heeft nagelaten u mee te delen dat u deze kosten zelf moet dragen.

5. Geen afwijking

Mag de handelaar ten nadele van de consument afwijken van de regels over koop op afstand? Het antwoord op deze vraag is ontkennend. De wet spreekt van dwingend recht (artikel 6:230i lid 1 BW). Er mag dus in geen geval ten nadele van u als consument worden afgeweken van het recht.

Toch is er een addertje onder het gras. Zo heeft u als consument geen recht van ontbinding in geval van de in artikel 6:230p BW genoemde gevallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om overeenkomsten van afstand met betrekking tot autoverhuur, bederfelijke goederen, kranten, reizen, op maat gemaakte kleding, software waarvan de verzegeling is verbroken etc.

Voorbeeld uit de praktijk

We bespreken hierna een voorbeeld aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 12 september 2016:

Telefonisch abonnement vitaminepillen

De consument (gedaagde partij) is op 27 juni 2014 telefonisch akkoord gegaan met een proefabonnement voor vitaminepillen van de handelaar Health and Beauty Cosmetics B.V. (eisende partij). Uit het telefoongesprek blijkt dat aan de consument is medegedeeld dat, indien hij geen vervolgpakket wenst te ontvangen, hij het abonnement zelf moet stop zetten.

Koop op afstand

Hier is sprake van een koop op afstand. Er is immers voldaan aan de vier voorwaarden voor koop op afstand: koop door een consument van een bedrijf dat gebruik maakt van een georganiseerd systeem van telemarketing, zonder gelijktijdige aanwezigheid van de verkoper en consument welke koop telefonisch afgesloten is.

Informatieverplichting

Omdat het een koop op afstand betreft, was de handelaar onder meer gehouden aan de regels over koop op afstand. Zo moet de handelaar voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen. Echter, is gebleken dat aan de consument geen modelformulier voor ontbinding was verstrekt. Op grond van artikel 6:230o lid 2 BW is de ontbindingstermijn dan ook automatisch verlengd met de maximale termijn van twaalf maanden.

Terugzending aankoop

Dit betekent dat de consument op 5 augustus 2014 nog steeds het recht had de overeenkomst te ontbinden. Dit heeft de consument toen ook gedaan. Op grond van artikel 6:230s lid 1 BW moest de consument de vervolgzending aan de handelaar terugsturen. Dit dient in ieder geval binnen 14 dagen te gebeuren nadat de consument het ontbindingsverzoek heeft verzonden. De consument heeft dit echter niet gedaan waardoor hij uiteindelijk toch gehouden is de geleverde vervolgzending te betalen.

Conclusie

Bovengenoemd voorbeeld laat zien dat u als consument bij online aankopen de nodige rechten heeft maar dat het wel van groot belang is om ook de voorwaarden, uitzonderingen en uw eigen verplichtingen goed in de gaten te houden om uw rechten ook volledig te kunnen benutten.

Zo is het dus van belang om niet alleen tijdig de koopovereenkomst te ontbinden maar ook tijdig de goederen terug te zenden wil u aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de aankoopprijs.

Bron(nen):

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
Geen gebruiker gevonden met ID:imad

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.