Relatietherapie of scheiden?

In elke relatie kan het gebeuren dat een of beide partners niet meer tevreden is over de relatie. Dat kan leiden tot de wens van een of beide partners om de relatie te beëindigen. Voordat die beslissing wordt genomen, kunnen partijen relatietherapie overwegen. In welk stadium schakel je welke hulpverlener in? In dit unieke blogartikel beschrijven relatietherapeut Wilfried Sluys en advocaat en mediator Jamal el Hannouche elk vanuit hun eigen rol wat zij voor u kunnen betekenen.

1. Wanneer schakel ik een relatietherapeut in?

Het hebben van een relatie is een belangrijk gegeven in het leven van veel mensen. Bij een affectieve relatie gaan de partners een commitment aan met degene op wie ze verliefd zijn geworden en willen daarmee hun leven delen, gezamenlijke dingen ondernemen, samenwonen, trouwen en/of een gezin met kinderen stichten.

Afstemming binnen de relatie

Naast de vrolijkheid, het plezier, de warmte en geborgenheid en het vertrouwen brengt dit ook afstemmen, levens in elkaar vlechten, gezamenlijk verwachtingen en wensen op elkaar afstemmen met zich mee. Dit alles dient gecombineerd te worden met een werkend leven, vrienden, familie, eigen dingen (hobby’s) en andere activiteiten.

Aandacht voor de relatie

Dit is nadat de verliefdheid is verdwenen en ook een andere energie is ontstaan vaak een klus. Daarvan zijn stellen zich niet altijd bewust. De relatie krijgt dan in nogal wat gevallen niet de juiste aandacht die deze zou moeten krijgen. Een relatie zou je dan ook moeten zien als een plant waarvoor beiden partners moeten zorgen. De relatie is immers constant in beweging. Als deze te weinig aandacht krijgt dan gaat het vaak niet goed.

Ontevredenheid

Wanneer stellen niet meer tevreden zijn over de relatie dan is dat het juiste moment om een relatietherapeut in te schakelen. De ontevredenheid kan te maken hebben met verschillende aspecten van de relatie. Er is te weinig afstemming, een van de partners is ontevreden met de investering van de ander, een partner twijfelt of hij of zij nog voldoende van de ander houdt, er is een derde in het spel zoals ontrouw. Verder kan er sprake zijn van problemen met seksualiteit, een partner kan ook persoonlijke problemen hebben, wat effect heeft op de relatie. Dit zijn zo een aantal problemen waarmee de relatietherapeut wordt geconfronteerd.

2. Wat doet de relatietherapeut?

Relatie onderzoeken

Een relatietherapeut gaat met de vragen van cliënten aan de slag. Bij de start van de relatietherapie hoeft er nog geen duidelijkheid te zijn en er hoeft nog geen beslissing te zijn genomen over de vraag of de relatie moet worden doorgezet. Er is twijfel en onvrede in de relatie en dit gaan de partners samen met de relatietherapeut onderzoeken.

Contactbevordering

Stellen hebben vaak zelf al een aantal dingen geprobeerd. Echter, een relatietherapeut weet vaak nog andere zaken aan te dragen, waar cliënten nog niet naar hebben gekeken. Of er is zoveel boosheid, frustratie of verdriet waar lastig over gecommuniceerd kan worden of waardoor de dynamiek bij het stel stagneert. Praten met een derde kan hierbij helpend en contactbevorderend zijn. Stellen kunnen dan op een andere manier met elkaar in gesprek komen. In gesprek gaan met een relatietherapeut is zeker de moeite waard voordat definitief de stekker eruit wordt getrokken.

Individuele problemen verhelpen

Wanneer er nog een aantal individuele problemen zijn van één van de partners kan de relatietherapeut hen soms apart spreken of komt er een individueel gesprek met één van de partners tijdens de relatietherapie. Een relatietherapeut kan ook hulpverleners uit andere disciplines inschakelen om een aantal individuele problemen specifiek aan te pakken. U kunt dan denken aan de haptonoom, opvoedcoach of seksuoloog.

3. Wat doe ik als de relatie toch beëindigd wordt?

Er zijn situaties waarbij stellen besluiten niet meer verder te gaan. Er is dan vaak te veel gebeurd en er zijn in dat soort situaties te veel beschadigingen opgelopen. Nadat dit duidelijk is geworden, adviseert de relatietherapeut hen vaak contact op te nemen met een mediator, die hen kan begeleiden in het afronden van de relatie.

Verwijzing naar mediator

Immers, ook al is de relatie beëindigd, goed communiceren over het afronden van de relatie is erg belangrijk. Wanneer er kinderen in het spel zijn bijvoorbeeld, blijf je als ouders verantwoordelijk voor je kinderen en is communiceren tussen beiden ouders  belangrijk. Het verbreken van de relatie is al zwaar voor kinderen. Ouders die niet meer communiceren kunnen nog meer beschadigingen aanrichten, soms onherstelbaar.

4. Wanneer schakel ik een mediator in?

De mediator is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, meestal een coach of advocaat, die bij een relatiebreuk kijkt naar de vraag hoe de zaken na de breuk geregeld moeten worden. De mediator kijkt doorgaans met een juridische bril naar de relatiebreuk. Partners die kiezen voor mediation doen dat meestal omdat zij graag op een prettige manier uit elkaar willen waarbij zij zelf in de hand houden welke afspraken zij maken met elkaar. Mediation heeft ook als voordeel dat een lange en kostbare procedure bij de rechter voorkomen kan worden.

Juridische zaken regelen

Zeker als er sprake is van een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of een burgerlijk huwelijk moet het een en ander juridisch worden geregeld. Dit gaat dan over de beëindiging van de relatie in juridische zin, maar ook om regelingen omtrent de kinderen, het huis en de financiën. De mediator begeleidt de onderhandelingen van het koppel met het doel om oplossingen te vinden. Daarbij is het van belang dat de gevonden oplossingen door beide partners worden gedragen. De mediator zorgt tevens voor juridische vastlegging van die afspraken in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

Vrijwilligheid

Partners die kiezen voor mediation doen dat vrijwillig. Ook als zij zijn verwezen door een rechter staat vrijwilligheid voorop. Dit betekent echter niet dat mediation vrijblijvend is. Immers, de partners spreken hun intentie uit om het conflict door middel van mediation op te lossen wanneer zij de mediationovereenkomst tekenen. Dat betekent dat van hen wel verwacht wordt dat zij zich maximaal inzetten om te komen tot gezamenlijke oplossingen onder begeleiding van de mediator.

Vertrouwelijkheid

In dat kader is ook van belang dat zij eveneens geheimhouding afspreken zodat partijen zich vrij voelen om alles te kunnen bespreken in de mediation en de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. De inhoud van wat tijdens de mediation is besproken, mag dus niet zonder meer elders worden besproken. Dit is met name van belang omdat mediation niet altijd slaagt. Ook als de partners hun best hebben gedaan, kan het soms zo zijn dat ze er niet uitkomen bij de mediator.

5. Wanneer schakel ik een advocaat in?

Wanneer het partijen in een dergelijk geval niet gelukt is om tot gezamenlijke afspraken te komen bij de mediator kan het moment daar zijn om toch een advocaat in te schakelen.

Advocaat verplicht

Het inschakelen van een advocaat is in elk geval noodzakelijk wanneer het geschil juridisch van aard is zoals wanneer partijen niet tot gezamenlijke afspraken kunnen komen over de gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap of het burgerlijke huwelijk. In dit soort gevallen is een juridische procedure noodzakelijk waarbij een advocaat ook verplicht is.

Advocaat noodzakelijk

Maar ook wanneer de partijen geen afspraken hebben en ook geen formele verbintenis zoals een geregistreerd partnerschap of huwelijk kan het noodzakelijk zijn om een advocaat in te schakelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geschillen zijn over kinderen, wie in het huis mag blijven of (gezamenlijke) bezittingen.

Gezamenlijke advocaat

De advocaat wordt niet altijd ingeschakeld om een procedure te starten tegen de andere partner. Zeker in het echtscheidingsrecht gebeurt het regelmatig dat beide partijen dezelfde advocaat inschakelen die namens hen het gezamenlijke verzoek indient. Dit verzoek wordt vergezeld van een echtscheidingsconvenant waarin de gemaakte afspraken staan over de echtscheiding en het ouderschapsplan waarin de afspraken staan over de kinderen.

Het inschakelen van een gezamenlijke advocaat betekent dat de partners het al met elkaar eens zijn over de te maken afspraken of dat zij de advocaat inschakelen om hen daarbij te helpen en daar ook in slagen uiteindelijk. Het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding heeft als voordeel dat partijen snel, goedkoop en op een prettige wijze uit elkaar kunnen. De rechter zal in dit geval immers zonder zitting een uitspraak doen waarbij de rechter een beschikking afgeeft waarbij de gemaakte afspraken worden aangehecht aan die uitspraak.

Een gezamenlijke advocaat wordt ook ingeschakeld als de afspraken zijn opgeschreven door een mediator die zelf geen advocaat is. Bij een echtscheidingsprocedure is tussenkomst van een advocaat immers verplicht. Een mediator die geen advocaat is, kan het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan niet zelf indienen bij de rechter. De partners kunnen dan een advocaat inschakelen om een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen op basis van de afspraken die zij hebben gemaakt bij de mediator.

Procederen bij de rechter

Wanneer elk van de partijen een eigen advocaat neemt, zal de ene partij via de eigen advocaat een verzoek doen tot ontbinding van bijvoorbeeld het geregistreerd partnerschap of het huwelijk. De andere partij zal dan een verweerschrift indienen en de rechter uitleggen hoe die kijkt tegen de verzoeken die gedaan zijn door de andere partner. In dat verweerschrift kan deze partner zelf ook eigen verzoeken doen zoals het gebruiksrecht of huurrecht van de woning, de omgang met de kinderen, partneralimentatie, kinderalimentatie, verdeling van het vermogen etc.

In plaats van een verweerschrift in te dienen kan de advocaat van de ene partij ook proberen om gezamenlijke oplossingen te bereiken door in overleg te treden met de advocaat van de andere partij. Dit overleg kan plaatsvinden in de vorm van een zogeheten viergesprek waarbij de beide advocaten en de beide cliënten met zijn vieren in overleg gaan om alsnog te proberen tot overeenstemming te komen. Als dit lukt, leggen de beide advocaten de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan als er kinderen zijn. Deze overeenkomsten worden dan ingediend bij de rechter zodat de rechter zonder zitting uitspraak kan doen conform die gemaakte afspraken.

Mocht het partijen niet lukken om alsnog tot elkaar te komen via hun advocaten dan volgt er een zitting bij de rechter zodat beide advocaten en hun cliënten hun verzoeken en verweren kunnen toelichten en de rechter ook kan nagaan in hoeverre de partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen of alsnog gebruik te maken van mediation. Indien de partijen besluiten om toch gebruik te maken van mediation wordt de zaak tijdelijk stilgelegd om de partijen de kans te geven afspraken te maken via een mediator. Als dat lukt, worden de afspraken alsnog voorgelegd aan de rechter en wordt op basis daarvan uitspraak gedaan door de rechter.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.