Verblijfsvergunning na einde huwelijk

Als u een verblijfsvergunning in Nederland heeft op basis van uw huwelijk of relatie met uw partner dan kan het verbreken van de relatie het gevolg hebben dat uw vergunning niet meer voldoet aan de voorwaarden. In dat geval zal de IND stappen ondernemen om uw verblijfsrecht te beëindigen.

1. Wanneer vervalt het recht op de vergunning?

Het recht op de vergunning vervalt wanneer de band is verbroken. Daarbij maakt het niet uit of het huwelijk feitelijk of juridisch is verbroken. Dat betekent dat het recht verloren gaat na een echtscheiding, maar ook wanneer de partners feitelijk voor de echtscheiding uit elkaar gaan zoals bij het verbreken van de samenleving. Op het moment dat de samenleving wordt verbroken, voldoet de verblijfsvergunning niet meer aan de voorwaarden.

2. De echtscheiding is uitgesproken/relatie is verbroken. Wat nu?

Of het verblijf rechtmatig voortgezet kan worden en op welke wijze dat kan, hangt af van de duur van het rechtmatig verblijf van de buitenlandse partner en van een aantal andere factoren zoals de afkomst van de buitenlandse partner en de eventuele aanwezigheid van minderjarige kinderen.

2.1 Gevolgen voor vergunning indien er geen kinderen uit het huwelijk of de relatie zijn geboren

Indien er geen kinderen uit het huwelijk of de relatie zijn geboren dan kan uw verblijfsvergunning gewijzigd worden naar een verblijfsvergunning onder de beperking ‘niet-tijdelijk humanitair’. Vroeger heette dit ‘voorgezet verblijf’. Er dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. De buitenlandse partner dient vijf jaar lang legaal in Nederland te zijn verbleven op grond van het huwelijk/relatie.
 2. De referent is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een ‘niet-tijdelijk doel’.
 3. De buitenlandse partner heeft het inburgeringsexamen behaald.
 4. Er is in de vijf jaar geen reden geweest om de vergunning in te trekken.

2.2 Gevolgen voor vergunning indien er wel kinderen uit het huwelijk of de relatie zijn geboren

Indien er sprake is van minderjarige kinderen die uit het huwelijk of de relatie zijn geboren dan is het vaak mogelijk om bij de verbreking van het huwelijk of relatie de verblijfsvergunning te behouden. Volgens het Europese Hof van Justitie mag het beëindigen van het verblijfsrecht van de buitenlandse partner die niet een EU-burger is er niet toe leiden dat een minderjarig kind met een EU-nationaliteit gedwongen wordt om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten.

Indien de buitenlandse partner in aanmerking komt voor deze vergunning hoeft het inburgeringsexamen niet te worden behaald. Als het minderjarige kind niet een EU-nationaliteit heeft kan er een beroep worden gedaan op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Langs deze weg kan er namelijk een beroep gedaan worden op de eerbiediging van het familie- en gezinsleven dat eventueel in gevaar kan komen bij het niet toekennen van een verblijfsvergunning. Of het beroep een kans van slagen heeft, is afhankelijk van de situatie. De IND maakt een belangenafweging voorafgaand aan het nemen van het besluit waarbij de IND een zekere beoordelingsvrijheid toekomt.

2.3 Huiselijk geweld

Indien het niet lukt om een verblijfsvergunning te verkrijgen wegens ‘voorgezet verblijf’, dan kunt u als slachtoffer van huiselijk geweld in Nederland verblijven op tijdelijke humanitaire gronden. Indien u aan de volgende voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor de verblijfsvergunning:

 1. Er is sprake van (een reële dreiging van) huiselijk geweld.
 2. Het huiselijk geweld heeft geleid tot verbreking van de (huwelijks)relatie.
 3. Het huiselijk geweld heeft geen relatie met eer(wraak).
 4. Het slachtoffer kan zich niet onttrekken aan het huiselijk geweld door vestiging in het land van herkomst.
 5. Het slachtoffer komt niet op enige andere grond in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

2.4 Medische omstandigheden

Zieke buitenlanders komen alleen in aanmerking voor asiel ‘onder uitzonderlijke omstandigheden en wegens dwingende redenen van humanitaire aard’. De IND beoordeelt de omstandigheden volgens de volgende drie criteria:

 1. Het stadium waarin de ziekte zich bevindt (vergevorderd en direct levensbedreigend).
 2. De aanwezigheid van medische zorg in het land van herkomst.
 3. De steun van naasten in de sociale omgeving.

2.5 Gevaar in het land van herkomst

Nederland geeft buitenlanders die in eigen land gevaar lopen asiel. Dit doet de overheid op basis van het Vluchtelingenverdrag van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bij het verzoek tot asiel houdt de IND rekening met de volgende factoren:

 1. Het verhaal van de asielzoeker. Daarbij gaat de IND na wat de feiten zijn en of het verhaal geloofwaardig is.
 2. De veiligheid van het land van herkomst.

3. Rechtmatig verblijf in Nederland na intrekking verblijfsvergunning

Bij een intrekking of afwijzing van een verblijfsvergunning wordt aan de vreemdeling bij besluit een termijn gegeven waarbinnen hij Nederland moet verlaten. Dit wordt het terugkeerbesluit genoemd. Als er tegen de afwijzing of intrekking bezwaar of beroep is ingesteld, wordt de termijn verlengd tot de beslissing op bezwaar van de IND of de uitspraak van de rechter.

Dat betekent dat de vreemdeling niet terug naar het land van herkomst moet om daar vervolgens een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan te vragen om voorlopig te kunnen verblijven in Nederland. Indien er tijdig na het vervallen van de verblijfsvergunning een wijziging of verlenging wordt aangevraagd, krijgt de vreemdeling een vrijstelling van de MVV.

Tijdig betekent in dit geval binnen twee jaar nadat de verblijfsvergunning is verlopen. Als de vreemdeling uitgeprocedeerd is en Nederland niet binnen de gestelde termijn wordt verlaten, verblijft de vreemdeling na de gestelde termijn illegaal in Nederland. De gevolgen hiervan zijn onder meer dat de vreemdeling niet in Nederland mag werken en ook geen recht heeft op uitkeringen en andere voorzieningen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.