Erkenning Nederlandse echtscheiding in Marokko (update september 2021)

Met behulp van uw advocaat is de Nederlandse echtscheiding uitgesproken. Maar u bent ook naar Marokkaans recht gehuwd. Daarom dient de Nederlandse echtscheiding in Marokko erkend te worden door de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in onderstaand stappenplan:

 1. Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring
 2. Documenten laten vertalen
 3. Apostille door de rechtbank verzoeken
 4. Erkenningsprocedure in Marokko opstarten

1. Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring

De echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechtbank) wordt definitief door inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Dit regelt uw advocaat voor u. Hiervan krijgt u een bevestiging van de gemeente (akte van inschrijving of een huwelijksakte met een latere vermelding van echtscheiding). Vervolgens dient u zelf een zogeheten onherroepelijkheidsverklaring (ook wel verklaring van non-appel of griffiersverklaring) aan te vragen bij de rechtbank die u echtscheiding heeft uitgesproken.

Persoonlijk aanvragen

Als u de onherroepelijkheidsverklaring persoonlijk aanvraagt, dient u de originele echtscheidingsbeschikking te overleggen aan de rechtbank. U herkent een originele echtscheidingsbeschikking aan de originele (vaak blauwe) stempel bovenaan de beschikking en de vermelding bovenaan van de woorden: ‘In naam des Konings’. U dient ook uw legitimatiebewijs mee te nemen en uw verzoek op papier te zetten en te ondertekenen.

Bij de balie van de rechtbank, vaak centrale balie of informatiebalie genoemd, verzoekt u vervolgens om afgifte van de onherroepelijkheidsverklaring. In deze onherroepelijkheidsverklaring verklaart de griffier van de rechtbank dat er geen hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheiding en dat deze vanaf het moment van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand definitief is geworden.

Schriftelijk aanvragen

U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. In dat geval dient u uw schriftelijke verzoek samen met een kopie van uw paspoort en de originele echtscheidingsbeschikking per aangetekende post te sturen naar de betreffende rechtbank (zie adressen hieronder). U ontvangt vervolgens een factuur op uw huisadres. Nadat de factuur is voldaan, ontvangt u binnen enkele weken de onherroepelijkheidsverklaring tezamen met de originele echtscheidingsbeschikking.

Adressen

www.rechtspraak.nl: bezoek- en postadressen van alle rechtbanken in Nederland

2. Documenten laten vertalen

Vervolgens dient u de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en de bevestiging van de inschrijving van de echtscheiding van de gemeente te laten vertalen naar het standaard Arabisch (ook wel Modern Standaard Arabisch, kortweg MSA) door een beëdigd vertaler.

Vertaling bij een toevoeging

Indien u voor uw echtscheiding een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand, kan uw advocaat uw documenten (echtscheidingsbeschikking, onherroepelijkheidsverklaring en de inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding) over het algemeen kosteloos laten vertalen via een aangewezen vertaalbureau.

Vertaling zonder toevoeging

Indien u geen gebruik maakt van het aangewezen vertaalbureau, al dan niet via uw advocaat, dient u uw documenten te laten vertalen door een beëdigd vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Indien u een vertaler heeft gevonden en u wilt weten of deze beëdigd is als vertaler, kunt u het register raadplegen via het Bureau beëdigde tolken en vertalers, kortweg Bureau BTV (zie webadres hieronder). Ons kantoor laat vertalingen uitvoeren door Tolk- en Vertaalbureau MONA waarvan u het adres eveneens hieronder aantreft. U kunt de website www.tvmona.nl raadplegen voor meer informatie.

Adressen

www.tvmona.nl: voor beëdigde vertalingen van het Nederlands naar het Standaard Arabisch

www.rvr.org: informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

3. Apostille door de rechtbank verzoeken

De beëdigd vertaler vertaalt de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en de inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding naar het Arabisch en voorziet deze van zijn stempel en handtekening. Deze handtekening dient u vervolgens te laten voorzien van een apostillestempel door de rechtbank.

Persoonlijk aanvragen

De apostille is bedoeld om de echtheid van de handtekening van de vertaler te bevestigen. Een apostillestempel kunt u krijgen bij iedere rechtbank in Nederland. U dient zich daarvoor te melden bij de (centrale) balie van de rechtbank met het verzoek om de handtekening van de vertaler te voorzien van een apostillestempel. De kosten (zie hieronder) dient u aan de balie te voldoen.

Schriftelijk aanvragen

Deze apostille kunt u ook schriftelijk verzoeken. U dient de beëdigde vertaling van de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en de inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding samen met de originele stukken aangetekend te versturen naar het postadres van de rechtbank (zie adressen hieronder). U ontvangt vervolgens een factuur op uw huisadres. Nadat de factuur is voldaan, ontvangt u binnen enkele weken de originele stukken en vertaling van de echtscheidingsbeschikking, onherroepelijkheidsverklaring en inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding voorzien van een apostillestempel van de rechtbank.

Adressen

www.rechtspraak.nl: bezoek- en postadressen van alle rechtbanken in Nederland

4. Erkenningsprocedure in Marokko opstarten

Nadat u bovengenoemde stappen hebt doorlopen, dient u de echtscheidingsbeschikking te laten erkennen in Marokko. Dit doet u door tussenkomst van een Marokkaanse advocaat die in Marokko bevoegd is om erkenningsprocedures aanhangig te maken. In principe maakt het niet uit in welke plaats de advocaat zijn kantoor heeft of waar hij ingeschreven staat.

Het is van belang dat u de volgende stukken meestuurt waarbij u ook goed dient op te letten of de stukken ook origineel zijn:

 1. de originele echtscheidingsbeschikking inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel
 2. de originele onherroepelijkheidsverklaring inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel
 3. de originele bevestigingsbrief van de inschrijving van de echtscheiding (of de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding) inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel
 4. een kopie van uw Marokkaanse huwelijksakte

Als de vertaler alle vertaalde stukken aan elkaar hecht, kunt u volstaan met slechts een apostillestempel. Dat scheelt in de kosten.

Gemachtigde inschakelen

De mogelijkheid bestaat om de advocaat in Marokko door tussenkomst van een gemachtigde in Marokko in te schakelen. U kunt bij uw consulaat een machtiging (wikâla) invullen. U heeft daarvoor het nummer nodig van de Marokkaanse identiteitskaart (carte nationale d’identité, kortweg CIN) van de gemachtigde.

Updates

 1. Op 5 november 2016 is de bovengenoemde tekst aangevuld met informatie over de procedure met betrekking tot de erkenning. De tekst is dan ook actueel tot deze datum met uitzondering van telefoonnummers, adressen en tarieven. Voor zover daarin wijzigingen zijn opgetreden is het van belang om dat na te vragen bij de betrokken instanties.
 2. Op 15 december 2016 is de bovengenoemde tekst aangepast met informatie over het aanvragen van een apostillestempel. De tekst over legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Marokkaanse Consulaat is dan ook verwijderd. Het is namelijk niet langer nodig om een legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te vragen of het Marokkaanse Consulaat met de inwerkingtreding van het Apostilleverdrag tussen Marokko en Nederland.
 3. Op 2 augustus 2019 is de bovengenoemde tekst aangepast met informatie over het vertalen van documenten via Tolk- en Vertaalbureau MONA dat de vertalingen voor ons kantoor uitvoert.
 4. Op 1 januari 2020 is de tekst van dit artikel aangepast omdat ons kantoor met ingang van 1 januari 2020 niet langer erkenningen zal doen van Nederlandse echtscheidingen in Marokko. Tolk- en Vertaalbureau MONA doet dit wel zodat wij u verwijzen naar de website www.tvmona.nl voor verder informatie.
 5. Op 7 juli 2021 is de tekst van dit artikel aangepast omdat Tolk- en Vertaalbureau MONA met ingang van 1 juli 2021 de erkenning van de echtscheiding in Marokko niet meer als dienst levert. Ook worden de kosten voor de verschillende diensten niet meer vermeld omdat die te vaak veranderen en deze informatie dus te snel veroudert.
 6. Vanaf 11 september 2021 kunt u informatie vinden over de erkenning van uw echtscheiding in Marokko op de website van MONA en ook hoe MONA uw vertaling kan verzorgen ten behoeve van de erkenning van uw echtscheiding in Marokko. Klik hier om verder te lezen.
 

Marokkaanse advocaat of mediator nodig?

Bent u Marokkaans of is uw echtgenoot Marokkaans en gaat u scheiden of bent u gescheiden in Nederland? Lees dan hier waarom Marokkaanse advocaat en Marokkaanse mediator Jamal el Hannouche bij uitstek geschikt is om uw zaak te behandelen.