Erkenning Nederlandse echtscheiding in Marokko (update december 2016)

Met behulp van uw advocaat is de Nederlandse echtscheiding uitgesproken. Maar u bent ook naar Marokkaans recht gehuwd. Daarom dient de Nederlandse echtscheiding in Marokko erkend te worden door de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in onderstaand stappenplan:

  1. Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring
  2. Documenten laten vertalen
  3. Apostille door de rechtbank verzoeken
  4. Erkenningsprocedure in Marokko opstarten

1. Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring

De echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechtbank) wordt definitief door inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Dit regelt uw advocaat voor u. Hiervan krijgt u een bevestiging van de gemeente (akte van inschrijving of een huwelijksakte met een latere vermelding van echtscheiding). Vervolgens dient u zelf een zogeheten onherroepelijkheidsverklaring (ook wel verklaring van non-appel of griffiersverklaring) aan te vragen bij de rechtbank die u echtscheiding heeft uitgesproken.

Persoonlijk aanvragen

Als u de onherroepelijkheidsverklaring persoonlijk aanvraagt, dient u de originele echtscheidingsbeschikking te overleggen aan de rechtbank. U herkent een originele echtscheidingsbeschikking aan de originele (vaak blauwe) stempel bovenaan de beschikking en de vermelding bovenaan van de woorden: ‘In naam des Konings’. U dient ook uw legitimatiebewijs mee te nemen en uw verzoek op papier te zetten en te ondertekenen.

Bij de balie van de rechtbank, vaak centrale balie of informatiebalie genoemd, verzoekt u vervolgens om afgifte van de onherroepelijkheidsverklaring. In deze onherroepelijkheidsverklaring verklaart de griffier van de rechtbank dat er geen hoger beroep is ingesteld tegen de echtscheiding en dat deze vanaf het moment van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand definitief is geworden.

Schriftelijk aanvragen

U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. In dat geval dient u uw schriftelijke verzoek samen met een kopie van uw paspoort en de originele echtscheidingsbeschikking per aangetekende post te sturen naar de betreffende rechtbank (zie adressen hieronder). U ontvangt vervolgens een factuur op uw huisadres. Nadat de factuur is voldaan, ontvangt u binnen enkele weken de onherroepelijkheidsverklaring tezamen met de originele echtscheidingsbeschikking.

Kosten

Aan de afgifte van de onherroepelijkheidsverklaring door de rechtbank zijn kosten verbonden. Per 1 januari 2014 bedragen deze kosten € 20,-.

Adressen

www.rechtspraak.nl: bezoek- en postadressen van alle rechtbanken in Nederland

2. Documenten laten vertalen

Vervolgens dient u de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en de bevestiging van de inschrijving van de echtscheiding van de gemeente te laten vertalen naar het standaard Arabisch (ook wel Modern Standaard Arabisch, kortweg MSA) door een beëdigd vertaler.

Vertaling bij een toevoeging

Indien u voor uw echtscheiding een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand, kan uw advocaat uw documenten (echtscheidingsbeschikking, onherroepelijkheidsverklaring en de inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding) over het algemeen kosteloos laten vertalen via een aangewezen vertaalbureau.

Vertaling zonder toevoeging

Indien u geen gebruik maakt van het aangewezen vertaalbureau, al dan niet via uw advocaat, dient u uw documenten te laten vertalen door een beëdigd vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Indien u een vertaler heeft gevonden en u wilt weten of deze beëdigd is als vertaler, kunt u het register raadplegen via het Bureau beëdigde tolken en vertalers, kortweg Bureau BTV (zie webadres hieronder).

Kosten

Indien u op basis van een toevoeging bent bijgestaan, kan uw advocaat uw documenten in principe kosteloos laten vertalen. Indien meer dan vijf pagina’s vertaald dienen te worden, kunnen hier wel kosten aan verbonden zijn. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw advocaat.

De kosten van een beëdigd vertaler die u zelf dient te betalen, bedragen over het algemeen tussen de € 20,- en € 35,- per te vertalen pagina (A4).

Adressen

www.rvr.org: informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

3. Apostille door de rechtbank verzoeken

De beëdigd vertaler vertaalt de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en de inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding naar het Arabisch en voorziet deze van zijn stempel en handtekening. Deze handtekening dient u vervolgens te laten voorzien van een apostillestempel door de rechtbank.

Persoonlijk aanvragen

De apostille is bedoeld om de echtheid van de handtekening van de vertaler te bevestigen. Een apostillestempel kunt u krijgen bij iedere rechtbank in Nederland. U dient zich daarvoor te melden bij de (centrale) balie van de rechtbank met het verzoek om de handtekening van de vertaler te voorzien van een apostillestempel. De kosten (zie hieronder) dient u aan de balie te voldoen.

Schriftelijk aanvragen

Deze apostille kunt u ook schriftelijk verzoeken. U dient de beëdigde vertaling van de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en de inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding samen met de originele stukken aangetekend te versturen naar het postadres van de rechtbank (zie adressen hieronder). U ontvangt vervolgens een factuur op uw huisadres. Nadat de factuur is voldaan, ontvangt u binnen enkele weken de originele stukken en vertaling van de echtscheidingsbeschikking, onherroepelijkheidsverklaring en inschrijvingsbevestiging van de echtscheiding voorzien van een apostillestempel van de rechtbank.

Kosten

Aan de apostillestempel door de rechtbank zijn kosten verbonden. Per 1 januari 2014 bedragen deze kosten € 20,- per document.

Adressen

www.rechtspraak.nl: bezoek- en postadressen van alle rechtbanken in Nederland

4. Erkenningsprocedure in Marokko opstarten

Nadat u bovengenoemde stappen hebt doorlopen, dient u de echtscheidingsbeschikking te laten erkennen in Marokko. Dit doet u door tussenkomst van een Marokkaanse advocaat die in Marokko bevoegd is om erkenningsprocedures aanhangig te maken. In principe maakt het niet uit in welke plaats de advocaat zijn kantoor heeft of waar hij ingeschreven staat.

Het is van belang dat u de volgende stukken meestuurt waarbij u ook goed dient op te letten of de stukken ook origineel zijn:

  1. de originele echtscheidingsbeschikking inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel
  2. de originele onherroepelijkheidsverklaring inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel
  3. de originele bevestigingsbrief van de inschrijving van de echtscheiding (of de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding) inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel
  4. een kopie van uw Marokkaanse huwelijksakte

Gemachtigde inschakelen

De mogelijkheid bestaat om de advocaat in Marokko door tussenkomst van een gemachtigde in Marokko in te schakelen. U kunt bij uw consulaat een machtiging (wikâla) invullen. U heeft daarvoor het nummer nodig van de Marokkaanse identiteitskaart (carte nationale d’identité, kortweg CIN) van de gemachtigde.

Kosten

In de praktijk blijken de kosten voor inschakeling van een Marokkaanse advocaat tussen de € 250,- en € 500,- te bedragen. U wordt geadviseerd om schriftelijk duidelijke afspraken te maken met uw Marokkaanse advocaat om misverstanden te voorkomen.

Updates

  1. Op 5 november 2016 is de bovengenoemde tekst aangevuld met informatie over de procedure met betrekking tot de erkenning. De tekst is dan ook actueel tot deze datum met uitzondering van telefoonnummers, adressen en tarieven. Voor zover daarin wijzigingen zijn opgetreden is het van belang om dat na te vragen bij de betrokken instanties.
  2. Op 15 december 2016 is de bovengenoemde tekst aangepast met informatie over het aanvragen van een apostillestempel. De tekst over legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Marokkaanse Consulaat is dan ook verwijderd. Het is namelijk niet langer nodig om een legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te vragen of het Marokkaanse Consulaat met de inwerkingtreding van het Apostilleverdrag tussen Marokko en Nederland.

Wijzigingen

U dient er rekening mee te houden dat bovenstaand stappenplan geldt voor de stand van zaken in 2016. Er zijn verschillende instanties betrokken bij dit proces die met enige regelmaat de procedures wijzigen. Het is dan ook raadzaam om altijd eerst contact op te nemen met de betrokken instantie om na te vragen wat de actuele procedure is.

Download de flyer over erkenning van uw echtscheiding in Marokko (, pdf)

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Marokkaanse advocaat of mediator nodig?

Bent u Marokkaans of is uw echtgenoot Marokkaans en gaat u scheiden of bent u gescheiden in Nederland? Lees dan hier waarom Marokkaanse advocaat en Marokkaanse mediator Jamal el Hannouche bij uitstek geschikt is om uw zaak te behandelen.

Wat zijn de kosten?

Het vaste tarief voor de erkenning van uw echtscheiding in Marokko kunt u zelf berekenen door vier eenvoudige vragen te beantwoorden. Klik hier om uw vaste tarief zelf direct te berekenen.