Wanneer heeft u recht op een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Slachtoffers van geweldsmisdrijven waarbij de schade niet verhaald kan worden, hoeven niet met de schade te blijven zitten. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De nieuwste rechtspraak op dit gebied maakt het slachtoffers eenvoudiger om met succes een beroep te doen op deze tegemoetkoming.

Objectieve gegevens

Een belangrijke voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de aanvrager met objectieve gegevens aannemelijk maakt dat hij slachtoffer is geworden van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, zoals door middel van getuigenverklaringen of camerabeelden. Bij dit soort geweldsmisdrijven is het echter vaak lastig om aan te tonen wat zich exact heeft afgespeeld.

Einde strenge eis

Aanvragen werden dan ook regelmatig afgewezen door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (“Schadefonds”) vanwege een onduidelijke toedracht. Aan deze strenge eis lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”), de hoogste rechter in ons land op dit gebied, een einde te maken met zijn uitspraak van 17 december jl.

Opzettelijk geweldsmisdrijf niet aannemelijk?

De uitspraak betreft een zaak waarbij de aanvrager was neergeschoten als gevolg waarvan hij een schotwond in zijn buik had opgelopen. Het Schadefonds had zijn uitkeringsaanvraag echter afgewezen. Volgens het Schadefonds waren onvoldoende objectieve aanwijzingen voor handen op basis waarvan aannemelijk geacht kon worden dat de aanvrager slachtoffer was geworden van een opzettelijk tegen hem gepleegd geweldsmisdrijf.

Tegenstrijdige verklaringen

De rechtbank heeft in beroep geoordeeld dat het Schadefonds het verzoek mocht afwijzen omdat onvoldoende duidelijkheid zou bestaan over de toedracht, aanleiding en de omstandigheden waaronder het incident had plaatsgevonden. De rechtbank baseert zich daarbij onder meer op de tegenstrijdigheid tussen de verklaring van de aanvrager en de door het Schadefonds aangehaalde getuigen.

De aanvrager stelt in hoger beroep echter dat deze tegenstrijdigheid niet relevant is voor toekenning van een uitkering uit het Schadefonds aangezien dit de toedracht van de schietpartij niet anders maakt.

Afdeling stelt aanvrager in het gelijk

De Afdeling stelt de aanvrager vervolgens in het gelijk overwegende dat: 1) het letsel zelf voldoende objectieve aanwijzing is en 2) geen sprake is van eigen schuld van de aanvrager aan het geweldsincident.

1. Letsel voldoende objectieve aanwijzing

De Afdeling stelt vast dat niet in geschil is dat de aanvrager is neergeschoten en dat hij hierbij een schotwond in zijn buik opgelopen heeft. Derhalve is het letsel naar het oordeel van de Afdeling zelf een voldoende objectieve aanwijzing om aannemelijk te achten dat de aanvrager ten gevolge van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ernstig letsel heeft opgelopen.

2. Geen eigen schuld

De Afdeling oordeelt verder dat er geen sprake is van eigen schuld. Het feit dat de aanvrager en de door het Schadefonds aangehaalde getuigen tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd, is volgens de Afdeling dan ook niet relevant nu er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat de toegebrachte schade mede het gevolg zou kunnen zijn van een omstandigheid die aan de aanvrager toe te rekenen valt.

Wat betekent de uitspraak voor u?

Wanneer u het slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf waarbij u uw schade niet kunt verhalen op de dader of enige andere partij, kunt u binnen drie jaar een tegemoetkoming in uw schade aanvragen bij het Schadefonds.

U dient aannemelijk te maken dat uw opgelopen letsel het gevolg is geweest van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dat kunt u op verschillende manieren doen zoals het overleggen van een aangifte, verklaring van een opsporingsambtenaar, getuigenverklaringen, camerabeelden, verklaringen van artsen etc.

Op basis van bovengenoemde uitspraak is het echter niet (meer) nodig dat de aanleiding, toedracht en omstandigheden van het gepleegde geweldsmisdrijf exact duidelijk worden. Voldoende is dat uit de aard van het letsel volgt dat dit het gevolg is van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

Daarnaast dienen er ook geen aanwijzingen te zijn die erop duiden dat er sprake is geweest van enige vorm van eigen schuld. Indien vast kom te staan dat er sprake was van een lichte vorm van eigen schuld, dan kan de uitkeringsaanvraag overigens nog wel toegewezen worden, maar zal deze gekort worden.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een uitkering van het Schadefonds kunt u als slachtoffer zelf indienen middels een aanvraagformulier. U kunt tevens als nabestaande van een slachtoffer, een uitkeringsaanvraag indienen. De aanvraagformulieren kunt u vinden op de website van het Schadefonds.

Let op: indien uw aanvraag wordt afgewezen, dient u binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen dat afwijzingsbesluit.

Bron(nen):

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.