Geen dader, wel schade: Waarborgfonds biedt uitkomst

Indien een ander schade bij u veroorzaakt, is deze persoon aansprakelijk voor uw schade. In beginsel draait deze persoon op voor uw materiële en immateriële schade. In Nederland is iedere bezitter van een motorrijtuig echter verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Hierdoor wordt de schade bij verkeersongevallen vaak vergoed door de verzekering van de aansprakelijke partij. Maar wat gebeurt er als u betrokken raakt bij een ongeval en de dader onbekend of onverzekerd is? Het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) kan dan uitkomst bieden door uw schade alsnog te vergoeden. In dit artikel worden zes relevante vragen omtrent het WBF behandeld.

1. Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF)?

Het WBF is een in 1965 op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) opgerichte stichting zonder winstoogmerk. Deze stichting vergoedt uw schade indien u de schade niet op de dader kunt verhalen. Het fonds biedt dus een vangnet indien de dader bijvoorbeeld gevlucht is. Een ieder die een WA-verzekering heeft, draagt een gedeelte van zijn premie af aan het WBF.

2. Wanneer kan ik een uitkering krijgen van het WBF?

Motorvoertuig

De absolute bodemvoorwaarde voor een succesvolle claim bij het WBF is dat de schade veroorzaakt moet zijn door een motorvoertuig. Onder motorvoertuigen worden alle gemotoriseerde rijtuigen verstaan, dus bijvoorbeeld auto’s, motoren, scooters, trams of bussen. Er wordt een brede definitie gehanteerd, want ook aanhangwagens en lading die van een vrachtwagen valt, vallen eronder.

Dader zoeken

Het is noodzakelijk dat u aantoonbaar u best hebt gedaan om de dader te vinden, door bijvoorbeeld aangifte te doen of getuigen te zoeken. Daarnaast dient u uw claim goed te kunnen onderbouwen met bewijs, zoals bijvoorbeeld een aangifte of verklaringen van getuigen. Alleen uw eigen verklaring is namelijk niet voldoende voor een succesvolle claim.

Veertien dagen

Het is zaak dat u snel, binnen veertien dagen na de schadeveroorzakende gebeurtenis, actie onderneemt. Indien de veertien dagen zijn verstreken zonder dat u actie hebt ondernomen, wijst het WBF uw claim af.

Voorwaarden

Er is een vijftal voorwaarden geformuleerd waarvan minstens een van toepassing moet zijn op u om een claim bij het WBF in te kunnen dienen:

  1. De veroorzaker is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen.
  2. U weet wie de veroorzaker is, maar het motorvoertuig is onverzekerd.
  3. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was gestolen en de bestuurder wist dat.
  4. Het motorvoertuig van de veroorzaker was wél verzekerd, maar zijn verzekeraar is failliet.
  5. De veroorzaker is gemoedsbezwaard, oftewel niet verzekerd omdat hij vanwege principiële bezwaren een vrijstelling van de overheid daarvan heeft.

Eigen risico

Bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader geldt er een eigen risico van € 250,- per benadeelde. Het is daarom verstandig om uw schade in te schatten alvorens een claim in te dienen. Het kan u immers meer kosten dan opleveren indien de schade minder dan € 250,- blijkt te bedragen.

Casco verzekering

Indien u uw eigen motorvoertuig volledig casco verzekerd hebt, dan is het de bedoeling dat u uw schade eerst claimt bij uw verzekeraar. Deze zal dan de schade proberen te verhalen bij het WBF. Dit heeft voor uw schade-uitkering geen gevolgen.

Indien het WBF de claim van uw verzekeraar echter afwijst, dan heeft dit vaak wel gevolgen voor uw bonuskorting (no-claim korting). In de polisvoorwaarden is vaak opgenomen dat uw bonuskorting verlaagd wordt indien de schade niet verhaalbaar blijkt te zijn.

3. Heb ik ook recht op een vergoeding als ik schade in het buitenland heb?

Binnen de EU

Ja, indien uw schade veroorzaakt is door een motorvoertuig op het gebied van de Europese Unie, dan heeft u ook recht op een vergoeding. Hiervoor is wederom een vijftal voorwaarden geformuleerd. Indien er minstens een op u van toepassing is, dan kunt u een claim indienen:

  1. De buitenlandse verzekeraar heeft geen schaderegelaar in Nederland aangesteld.
  2. De buitenlandse verzekeraar of haar Nederlandse schaderegelaar heeft u niet binnen drie maanden na het indienen van uw verzoek om schadevergoeding een gemotiveerd antwoord gegeven.
  3. De gegevens van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, kunnen niet worden achterhaald. Vergoeding van materiële schade is dan overigens in de meeste landen uitgesloten of in elk geval beperkter dan in Nederland.
  4. De buitenlandse verzekeraar kan niet binnen twee maanden worden achterhaald.

Buiten de EU

Indien uw schade veroorzaakt is door een motorvoertuig in een land buiten de Europese Unie, dan kunt u zich helaas niet beroepen op het WBF.

Wel heeft u mogelijk recht op een vergoeding als u in een land buiten de Europese Unie aangereden wordt door een ingezetene van een lidstaat. Bijvoorbeeld, u wordt in Turkije aangereden door een Belgisch voertuig.

4. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

De mogelijkheid om een claim in te dienen bij het WBF verjaart na drie jaar. Binnen deze termijn is het mogelijk om de periode met drie jaar te verlengen door een zogenoemde stuitingshandeling te verrichten. Wat stuiting is en hoe u een stuitingshandeling verricht kunt u hier lezen.

De verjaringstermijn lijkt lang, maar het is zaak om de claim zo snel mogelijk na de schadeveroorzakende gebeurtenis in te dienen. Uw werkt namelijk niet in uw eigen belang door lang te wachten met het indienen van de claim. Er kunnen bewijsstukken kwijtraken en de getuigenverklaringen kunnen minder betrouwbaar zijn. U loopt dan grotere kans dat het aantonen van de relatie tussen de gebeurtenis en de schade ingewikkelder wordt.

5. Wat doe ik als mijn claim wordt afgewezen?

Één op de vier claims die bij het WBF binnenkomt wordt afgewezen. Het is daarom belangrijk om u vanaf het begin bij te laten staan door een ervaren letselschadejurist of advocaat. U weet dan waar u aan toe bent en u kunt er dan op vertrouwen dat uw zaak in goede handen is. Mocht uw claim toch afgewezen worden, dan biedt het WBF geen mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing. U kunt de zaak dan wel voorleggen aan de rechter. Deze beoordeelt uw zaak dan met een objectieve blik.

6. Wie betaalt mijn advocaatkosten voor het afhandelen van mijn claim?

Indien de aansprakelijkheid van de veroorzakende partij vast komt te staan, komen ook de kosten van rechtsbijstand voor rekening van deze aansprakelijke partij. U heeft op grond van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek namelijk recht op vergoeding van de kosten ter vaststelling van de omvang van de schade. In de meeste gevallen draait u dus niet zelf op voor de advocaatkosten. In het geval van een claim bij het WBF is dit niet anders. Ook het WBF neemt de advocaatkosten voor hun rekening indien de aansprakelijkheid van de veroorzakende partij vast komt te staan.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.