Voor- of achternaam veranderen

Is uw voornaam of achternaam verkeerd vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) en wenst u deze te corrigeren of wilt u uw voornaam of achternaam helemaal wijzigen? In dit artikel leest u hoe u dit kunt realiseren.

 1. Voornaam corrigeren
 2. Achternaam corrigeren
 3. Voornaam wijzigen
 4. Achternaam wijzigen

1. Voornaam corrigeren

U kunt een voornaam corrigeren indien deze niet correct is gespeld in de geboorteakte of omdat de naam uit de geboorteakte verkeerd is overgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

1.1. Corrigeren geboorteakte

Een verzoek tot correctie van een kennelijke schrijf- of spelfout of kennelijke misslag van uw voornaam in de geboorteakte dient ingediend te worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij andere correcties dient het verzoek te worden gedaan bij de rechter. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte verbetert naar aanleiding van uw eigen verzoek of op last van de rechter dan wordt deze automatisch overgenomen in de BRP.

Documenten

Voor een verzoek om correctie van de voornaam heeft u het volgende nodig:

 1. een geldig legitimatiebewijs;
 2. een of meer bewijsstukken waaruit blijkt dat uw voornaam verkeerd is overgenomen in de geboorteakte.

Rechtsmiddelen

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert om de geboorteakte te verbeteren kan binnen zes weken een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om die verbetering alsnog te gelasten. Dit dient te gebeuren door middel van een advocaat die een verzoekschrift opstelt. Indien de rechtbank werd verzocht om de verbetering te gelasten dan kan hoger beroep worden ingediend indien de rechter dat zou weigeren.

Kosten

Een verzoek tot verbetering van de geboorteakte is kosteloos indien u dat doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wanneer u het verzoek bij de rechtbank doet dan dient u rekening te houden met de advocaatkosten en het griffiegeld. Klik hier voor meer informatie.

1.2. Corrigeren Basisregistratie Personen (BRP)

Wanneer u langer dan vier maanden in Nederland komt wonen of u een verblijfsvergunning heeft verkregen in Nederland dient u zich als ingezetene in te schrijven in de BRP. Tijdens dit proces ontstaan er soms fouten in de spelling van de voornaam. Mocht uw voornaam verkeerd zijn gespeld bij de overname uit een buitenlands brondocument door de gemeente, dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven om de naam de herstellen.

Documenten

Voor een verzoek tot correctie van de voornaam heeft u het volgende nodig:

 1. een geldig legitimatiebewijs;
 2. een of meer bewijsstukken waaruit blijkt dat uw voornaam verkeerd is opgenomen of verkeerd is overgenomen uit een overgelegd buitenlands brondocument.

Brondocumenten zijn bijvoorbeeld de geboorteakte en de huwelijksakte. Deze brondocumenten hebben een rangorde. Deze rangorde in brondocumenten kan ervoor zorgen dat uw verzoek tot naamscorrectie wordt afgewezen. Indien uw naam bijvoorbeeld bij de naturalisatie is vastgesteld bij Koninklijk Besluit of de naam bij erkenning wordt vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, levert dit op zich al een brondocument op. Deze twee brondocumenten staan hoger in de rangorde dan andere documenten. Indien u bijvoorbeeld op grond van een buitenlandse geboorteakte uw naam probeert te corrigeren na een dergelijke vaststelling, zal dit beroep niet slagen.

Rechtsmiddelen

Indien de gemeente ervan overtuigd is dat er een fout is gemaakt bij de overname van uw voornaam, dan zal uw voornaam worden gecorrigeerd. Het besluit zal binnen 4 weken door de gemeente worden genomen.

Mocht de gemeente besluiten om uw naam niet te corrigeren, dan kunt u bij de gemeente bezwaar indienen tegen het besluit. Indien uw bezwaar door de gemeente ongegrond wordt verklaard kunt u in beroep bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U leest hier alles over het indienen van bezwaar.

Het kan zijn dat zowel uw bezwaar, beroep als hoger beroep worden afgewezen. In dat geval is het besluit van de gemeente definitief. Indien u uw naam toch graag wilt herstellen kunt u uw naam mogelijk wel wijzigen (zie hieronder).

Kosten

Een verzoek tot verbetering van de geboorteakte is kosteloos indien u dat doet bij het college van burgemeester en wethouders. Wanneer u het verzoek bij de rechtbank doet (in beroep of hoger beroep) dan dient u rekening te houden met de advocaatkosten en het griffiegeld. Klik hier voor meer informatie.

2. Achternaam corrigeren

U kunt uw achternaam corrigeren indien deze niet correct is gespeld in de geboorteakte of omdat de achternaam uit de geboorteakte verkeerd is overgenomen in de BRP.

2.1. Corrigeren geboorteakte

Evenals bij de voornaam kan een verzoek tot correctie van een kennelijke schrijf- of spelfout of kennelijke misslag van uw achternaam in de geboorteakte ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij andere correcties dient het verzoek te worden gedaan bij de rechter. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte verbetert naar aanleiding van uw eigen verzoek of op last van de rechter dan wordt deze automatisch overgenomen in de BRP.

Documenten

Voor een verzoek om correctie van de achternaam heeft u het volgende nodig:

 1. een geldig legitimatiebewijs;
 2. een of meer bewijsstukken waaruit blijkt dat uw achternaam verkeerd is overgenomen in de geboorteakte.

Rechtsmiddelen

De rechtbank kan bij een weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand alsnog de wijziging gelasten. Dit dient binnen zes weken verzocht te worden na die weigering met behulp van een advocaat. Indien de rechtbank werd verzocht om de verbetering te gelasten dan kan hoger beroep worden ingediend indien de rechter dat zou weigeren.

Kosten

Een verzoek tot verbetering van de geboorteakte is kosteloos indien u dat doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wanneer u het verzoek bij de rechtbank doet dan dient u rekening te houden met de advocaatkosten en het griffiegeld. Klik hier voor meer informatie.

2.2. Corrigeren Basisregistratie Personen (BRP)

Indien de achternaam niet correct is opgenomen in de BRP om wat voor reden dan ook en er zijn brondocumenten (zoals een geboorteakte, paspoort etc.) waaruit blijkt dat de gegevens in de BRP feitelijk onjuist zijn dan kan een verzoek worden gedaan bij de gemeente om die te corrigeren.

Documenten

Voor een verzoek tot correctie van de achternaam heeft u het volgende nodig:

 1. een geldig legitimatiebewijs;
 2. een of meer bewijsstukken waaruit blijkt dat uw achternaam verkeerd is opgenomen of verkeerd is overgenomen uit een overgelegd buitenlands brondocument.

Ook bij de achternaam is van belang hoe de onjuiste achternaam tot stand is gekomen. Indien bij naturalisatie een onjuiste schrijfwijze is opgegeven dan is dat achteraf niet meer te corrigeren met bijvoorbeeld een buitenlands paspoort waarop de juiste schrijfwijze is vermeld. De reden is dat het koninklijk besluit dat is genomen bij de naturalisatie als een hoger brondocument geldt dan het buitenlandse paspoort.

Rechtsmiddelen

Indien de gemeente ervan overtuigd is dat er een fout is gemaakt bij de overname van uw achternaam, dan zal uw achternaam worden gecorrigeerd. Het besluit zal binnen 4 weken door de gemeente worden genomen.

Indien uw verzoek tot correctie wordt afgewezen door de gemeente dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Indien uw bezwaar door de gemeente ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het kan zijn dat zowel uw bezwaar, beroep als hoger beroep worden afgewezen. U kunt in dat geval uw achternaam wijzigen (zie hieronder).

Kosten

Een verzoek tot verbetering van de geboorteakte is kosteloos indien u dat doet bij het college van burgemeester en wethouders. Wanneer u het verzoek bij de rechtbank doet (in beroep of hoger beroep) dan dient u rekening te houden met de advocaatkosten en het griffiegeld. Klik hier voor meer informatie.

3. Voornaam wijzigen

Een voornaam wijzigen gebeurt via de rechtbank. Uw advocaat dient schriftelijk een verzoek in tot wijziging van de voornaam.

Hierbij dient u te onderbouwen welk zwaarwegend belang u heeft om uw voornaam te kunnen wijzigen.

U leest hier alles wat u moet weten om uw voornaam, of die van uw kind, te laten wijzigen.

4. Achternaam wijzigen

U kunt uw achternaam, of wel geslachtsnaam, alleen onder strenge voorwaarden wijzigen. Een verzoek tot de wijziging van uw achternaam kunt u indienen bij Justis. Dat is de screeningsautoriteit die namens de minister van Justitie en Veiligheid verzoeken tot achternaamswijziging behandelt.

Voor het aanvragen van de wijziging gebruikt u een speciaal daarvoor ontwikkeld aanvraagformulier op de website van Justis. U kunt dit zelf doen maar het wordt aangeraden om daarvoor hulp in te schakelen van bijvoorbeeld een advocaat.

Een verzoek indienen voor minderjarige kinderen

Een verzoek tot een achternaamswijziging van een minderjarig kind kan alleen worden ingediend worden door de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat wil zeggen de de ouders of voogd. Indien het kind ouder dan twaalf jaar is, moet het kind instemmen met de wijziging.

Indien er een onenigheid bestaat tussen de ouders en één van de ouders het niet eens is met het verzoek, kan er bij de rechtbank om een vervangende toestemming worden verzocht door de andere ouder. Met de vervangende toestemming van de rechter heeft u geen toestemming van uw partner nodig om een verzoek tot achternaamswijziging in te dienen voor uw minderjarige kind. Een verzoek tot vervangende toestemming kunt u alleen met behulp van een advocaat bij de rechtbank aanvragen.

Voorwaarden

Het minderjarige kind kan de achternaam krijgen van een verzorger waarvan het nu niet de achternaam heeft en wel in de volgende gevallen:

 1. het kind kan de achternaam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt na (echt)scheiding;
 2. het kind kan de achternaam krijgen van de partner met wie u uw kind opvoedt en verzorgt als deze niet de ouder is;
 3. het kind kan de achternaam krijgen van de pleegouder of verzorger;

Er moet voldaan zijn aan de zogeheten verplichte verzorgingstermijn. Dit houdt kort gezegd in dat degene waarvan u wilt dat het kind de achternaam krijgt het kind gedurende een aaneengesloten periode moet hebben verzorgd en opgevoed. Bij een kind tot twaalf jaar is dat een periode van vijf jaar en bij een kind ouder dan twaalf jaar is dat een periode van drie jaar. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Rechtsmiddelen

Indien uw verzoek tot correctie wordt afgewezen door de minister van Justitie en Veiligheid dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Indien uw bezwaar door de minister ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

De leges die in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van een verzoek tot achternaamswijziging bedragen € 835,- (2018). Indien u het verzoek laat opstellen door uw advocaat dan komen daarbovenop nog de kosten van de advocaat. Indien u in beroep of hoger beroep gaat tegen de beslissing van de minister dan dient u rekening te houden met de advocaatkosten en het griffiegeld. Klik hier voor meer informatie.

Een verzoek indienen als meerderjarige

Als meerderjarige kunt u zelf een verzoek tot wijziging van uw achternaam aanvragen via Justis.

Voorwaarden

Als meerderjarige kunt u uw achternaam slechts laten wijzigen in een van de volgende gevallen:

 1. u wenst uw achternaam te wijzigen in de naam van uw andere (pleeg)ouder of verzorger;
 2. u wenst de achternaamswijziging ongedaan te maken die u tijdens uw minderjarigheid heeft gehad;
 3. u wilt de achternaamskeuze van uw ouders herzien;
 4. u wilt dezelfde achternaamswijziging doorvoeren die één van uw ouders heeft verkregen;
 5. u wilt na na een echtscheiding uw oorspronkelijke achternaam terug;
 6. u wilt uw achternaam wijzigen omdat deze niet-Nederlands is;
 7. u wilt uw achternaam wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam draagt;
 8. u wilt uw achternaam wijzigen omdat deze te vaak voorkomt;
 9. u wilt uw achternaam wijzigen omdat deze verkeerd gespeld is vergeleken met de burgerlijke stand van 1810-1838;
 10. u wilt uw oorspronkelijke Friese achternaam terugkrijgen;
 11. u wilt een achternaam van uw voorouder(s) aan uw achternaam toevoegen;
 12. u wilt een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam toevoegen;
 13. u wilt uw achternaam wijzigen omdat deze lichamelijke of psychische klachten veroorzaakt;
 14. u bent geadopteerd en wilt uw achternaam wijzigen in uw oorspronkelijke achternaam.

Rechtsmiddelen

Indien uw verzoek tot correctie wordt afgewezen door de minister van Justitie en Veiligheid dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Indien uw bezwaar door de minister ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank en daarna in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

De leges die in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van een verzoek tot achternaamswijziging bedragen € 835,- (2018). Indien u het verzoek laat opstellen door uw advocaat dan komen daarbovenop nog de kosten van de advocaat. Indien u in beroep of hoger beroep gaat tegen de beslissing van de minister dan dient u rekening te houden met de advocaatkosten dan dient u rekening te houden met de kosten van uw advocaat en het griffiegeld. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het wijzigen van uw achternaam.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.