Deelgeschilprocedure: snelle afwikkeling van letselschade?

Als u schade lijdt door letsel dan kunt u de verantwoordelijke partij aansprakelijk stellen voor deze schade. U moet het met de tegenpartij vervolgens eens worden over onder meer de aansprakelijkheid, causaliteit en omvang van de schade. Niet zelden ontstaan hierover langdurige discussies. In het kader van een vlottere letselschadeafwikkeling heeft de wetgever daarom de deelgeschilprocedure ingevoerd. Wat houdt deze procedure in en leidt deze inderdaad tot snellere afwikkeling van letselschade?

Klik hieronder op een van de vragen om direct het antwoord te lezen:

  1. Wat is een deelgeschilprocedure?
  2. Wanneer wordt een deelgeschilprocedure in gang gezet?
  3. Hoe werkt een deelgeschilprocedure?
  4. Wat is het grootste voordeel van een deelgeschilprocedure?
  5. Hoe ziet de praktijk eruit?
  6. Wat zijn de kosten van een deelgeschilprocedure?
  7. Wie kan een deelschilprocedure in gang zetten?
  8. Conclusie

1. Wat is een deelgeschilprocedure?

Een deelgeschilprocedure is een versnelde procedure die het mogelijk maakt een meningsverschil tussen partijen snel en effectief op te lossen. De rechter oordeelt in een deelgeschilprocedure enkel over het aspect waarover het geschil is ontstaan en niet over de overige aspecten waar wellicht al overeenstemming bereikt is. Het doorhakken van de knoop in het betreffende deelgeschil zorgt ervoor dat de partijen weer snel hun onderhandelingen voort kunnen zetten. Kortom, de deelgeschilprocedure maakt het mogelijk om een deelgeschil vlot voor de rechter te brengen, zonder dat hierbij over de gehele zaak geoordeeld hoeft te worden. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de rechter enkel deelgeschillen behandelt waarvan een uitspraak ook werkelijk kan bijdragen aan het tot stand komen van een regeling.

2. Wanneer wordt een deelgeschilprocedure in gang gezet?

Een deelgeschilprocedure kan in gang worden gezet bij bijvoorbeeld discussies over de aansprakelijkheid. Bij dit soort discussies ontkent de (verzekeraar van de) wederpartij vaak de juridische aansprakelijkheid voor de schade van het slachtoffer. Door het starten van een deelgeschilprocedure wordt snel de knoop doorgehakt omdat de rechter beslist wie de aansprakelijkheid draagt.

De procedure kan ook worden ingezet bij discussies rondom de causaliteit of wel de vraag welke schade wel en welke schade niet het rechtstreekse gevolg is van het schadeveroorzakende feit. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een slachtoffer dat vergeetachtig is geworden nadat hij aangereden is op zijn fiets. De aansprakelijke partij zou de causaliteit kunnen betwisten en stellen dat de vergeetachtigheid komt door de ouderdom van het slachtoffer en dat de oorzaak niet ligt bij het ongeval.
Ook hier kan de rechter het doorslaggevende woord bieden waardoor de discussie afgekapt wordt en partijen weer verder kunnen met de afhandeling van de zaak.

Ook kan de deelgeschilprocedure worden ingezet bij geschillen over de omvang van de schade of de mate van eigen schuld van het slachtoffer, waar de uiteindelijke schade-uitkering van afhankelijk is.

Samengevat biedt de deelgeschilprocedure de mogelijkheid tot het oplossen van die deelgeschillen die in een letselzaak aan de orde kunnen komen en waarvan de beslechting nodig is om de letselschadezaak verder te kunnen afwikkelen tussen partijen onderling.

3. Hoe werkt een deelgeschilprocedure?

De deelgeschilprocedure bestaat uit de volgende vijf fases:

1) Verzoekschrift

Indien u een bepaald deelgeschil voor de rechter wilt brengen, dient u of uw belangenbehartiger een verzoekschrift in bij de rechtbank. Dit is een document waarin de toedracht en het geschilpunt beschreven zijn. Dit verzoekschrift moet voorzien zijn van relevante bewijsstukken. De wederpartij ontvangt een kopie van dit verzoekschrift. Het is uiteraard ook denkbaar dat de wederpartij een deelschilprocedure start. In dat geval ontvangt u een kopie van het verzoekschrift.

2) Uitnodiging

U en uw belangenbehartiger ontvangen een uitnodiging voor de zitting zodra de rechter het verzoekschrift heeft beoordeeld. In deze uitnodiging is een datumvoorstel opgenomen. Tussen de datum van indienen en de behandeling zit een termijn van maximaal zes weken.

3) Verweerschrift

De wederpartij heeft de mogelijkheid om tot vijf dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen, voorzien van tegenargumenten en eventuele relevante bewijsstukken.

4) Zitting

Tijdens de zitting krijgt u de ruimte om uw standpunt te beargumenteren en oordeelt de rechter over het geschil. Het is niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn.

5) Uitspraak

Indien het tijdens de zitting niet is gelukt om tot een oplossing te komen, volgt de uitspraak van de deelgeschilprocedure binnen zes weken na de zitting. In tegenstelling tot een reguliere rechterlijke procedure, kunt u niet in hoger beroep tegen deze uitspraak.

4. Wat is het grootste voordeel van een deelgeschilprocedure?

Als er een geschil ontstaat in de afwikkeling van de schade, kan de drempel om een reguliere dagvaardingsprocedure te starten erg hoog zijn, met name voor het slachtoffer. De kosten van een dergelijke procedure kunnen hoog oplopen en bovendien kan deze procedure soms jaren duren.

Een deelgeschilprocedure duurt daarentegen, alle fases in acht genomen, maximaal drie maanden zo is het uitgangspunt. Een deelgeschilprocedure biedt de mogelijkheid om snel en effectief een knoop door te hakken in een geschil. Uitsluitsel in het betreffende geschil zorgt ervoor dat de partijen weer snel hun onderhandelingen voort kunnen zetten.

5. Hoe ziet de praktijk eruit?

Ter illustratie van deze effectiviteit van de deelgeschilprocedures kan de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 3 november 2010 worden aangehaald. In deze zaak was er sprake van een verkeersongeval tussen een fietser en een automobilist. De verzekeraar van de automobilist weigerde 100% aansprakelijkheid te erkennen omdat volgens deze sprake was van een mate van eigen schuld van de fietser.

De fietser en zijn belangenbehartiger verzochten het eigen schuld-verweer te verwerpen en de verzekeraar 100% aansprakelijk te houden voor de schade van de fietser. Na een discussie werd het geschil voor de rechtbank gebracht en deze oordeelde dat de verzekeraar voor 100% aansprakelijk is voor de schade van verzoekster. Met deze beslissing was de discussie omtrent de aansprakelijkheid in één klap afgelopen en konden partijen verder met het vaststellen van de schade.

In een ander deelgeschil van 9 februari 2011 oordeelde de rechtbank Utrecht over de schadeposten van een 78-jarige patiënte, die als gevolg van een medische fout ernstige hersenschade opgelopen had.

De rechtbank oordeelde dat het ziekenhuis niet de verhuiskosten van het slachtoffer hoeft te vergoeden, maar wel de kosten van de 24-uurs permanente verzorging. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat het ziekenhuis smartengeld ter hoogte van € 100.000,- aan het slachtoffer moest betalen, naast de materiële schade. De partijen waren sinds 2008 in onderhandeling met elkaar over de schade en door de deelgeschilprocedure is de onenigheid omtrent de schadeposten in één keer opgelost waardoor het slachtoffer sneller haar schadecompensatie uitgekeerd kreeg.

6. Wat zijn de kosten van een deelgeschilprocedure?

In artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de aansprakelijke partij in een letselschadezaak de kosten van de juridische bijstand betaalt, mits deze kosten redelijk zijn en in de redelijkheid zijn gemaakt, ook wel de dubbele redelijkheidstoets genoemd.

Ook de kosten van een deelgeschilprocedure vallen hieronder en worden bij een erkende of door de rechter vastgestelde aansprakelijkheid in de meeste gevallen door de wederpartij voldaan. Dit zorgt ervoor dat u als slachtoffer weinig financieel risico loopt. Dit is uiteraard anders wanneer de aansprakelijkheid niet vaststaat. In dat geval draagt u in eerste instantie zelf de kosten totdat de rechter heeft bepaald dat de tegenpartij inderdaad aansprakelijk is.

7. Wie kan een deelschilprocedure in gang zetten?

Het is afhankelijk van het schadebedrag in kwestie wie de deelgeschilprocedure in gang kan zetten. Indien het om een bedrag tot € 25.000,- gaat, kunt u zelf de procedure in gang zetten. Gaat het echter om een schadebedrag van € 25.000,- of hoger, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. Letselschaderegelaars of letselschadespecialisten zijn hier eveneens niet toe bevoegd. Het is dus relevant om te bedenken door wie u zich laat bijstaan in uw letselschadezaak.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft en u wilt een deelgeschilprocedure starten dan is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht om de kosten van uw advocaat te vergoeden. Dit kan van groot belang zijn omdat uw advocaatkosten zoals toegelicht alleen dan moeten worden betaald door de tegenpartij als de aansprakelijkheid is erkend of door de rechter is vastgesteld. In dat geval is deze ook aansprakelijk voor de schade van u die bestaat uit de advocaatkosten, de zogeheten buitengerechtelijke kosten (of BGK).

8. Conclusie

De deelgeschilprocedure is zowel in theorie als in de praktijk een procedure die leidt tot snelle oplossingen van deelaspecten van een letselschadezaak. Het is dus een nuttige, effectieve en snelle procedure om snel te weten welke kant het vervolg van de behandeling gaat.

In plaats van jarenlang te discussiëren over de aansprakelijkheid, causaliteit, de omvang van de schade of de vraag of sprake is van eigen schuld aan uw zijde, is het dus verstandig om een dergelijk deelgeschil in een deelgeschilprocedure voor te leggen. Op die manier kan een zekere hobbel genomen worden en weten alle partijen op korte termijn waar ze aan toe zijn zeker omdat er geen hoger beroep mogelijk is.

Ook is het mogelijk om op een later moment indien zich een nieuw deelgeschil aandient opnieuw dat ene deelgeschil weer aan de rechter voor te leggen. Het is dus niet zo dat u er na beslechting van een deelgeschil samen met de tegenpartij uit moet komen.

Bron(nen):

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.