Naamsvaststelling bij namenreeksen

In Nederland is het gebruikelijk om een of meerdere voornamen te hebben en een achternaam (ook wel geslachtsnaam). Indien u in het buitenland bent geboren, kan dit soms anders zijn zoals in het geval van een namenreeks. Bij een namenreeks zijn er verschillende namen zonder onderscheid in voor- en achternaam. Indien u hierdoor geen voornaam of achternaam heeft op uw Nederlandse paspoort dan kunt u dat laten herstellen. In deze bijdrage bespreken we bij wie u moet zijn om een zogeheten naamsvaststelling aan te vragen, op welke wijze dit dient te gebeuren en welke eventuele kosten daarbij komen kijken.

1.Bij wie vraag ik de naamsvaststelling aan?

Indien u (of uw kind) een namenreeks draagt, kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de geslachtsnaam en de voorna(a)m(en) van u of uw kind. In dat geval kunt u bij Justis, de screeningsautoriteit, een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier Naamswijziging en Naamsvaststelling om uw voor- en achternaam vast te laten stellen. Justis behandelt namens de Minister van Justitie en Veiligheid uw verzoek op basis van de wetten en regels die betrekking hebben op de naamswijziging (verspreid over het Burgerlijk Wetboek en het Besluit geslachtsnaamswijziging). De vaststelling zelf vindt plaats bij Koninklijk Besluit.

Let wel dat het hier niet direct gaat om het wijzigen van een voornaam maar om vaststelling daarvan. Is uw voornaam onwenselijk, niet op de juiste wijze gespeld in de geboorteakte of is deze verkeerd overgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) én wenst u dit te wijzigen dan wel te corrigeren? Dan dient u een advocaat in te schakelen die – na nadat hij/zij met u de haalbaarheid van uw verzoek heeft besproken – namens u een aanvraag zal indienen bij de rechtbank dan wel een andere autoriteit afhankelijk van de situatie. Zie hieromtrent ons artikel Voor- of achternaam veranderen.

2. Wat zijn de voorwaarden voor naamsvaststelling?

Voor het indienen van een aanvraag om uw voor- en achternaam vast te laten stellen, gelden de navolgende tweetal voorwaarden:

  • u heeft geen voor- of achternaam, maar een namenreeks; en
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of bent stateloos dan wel vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève (28 juli 1951).

Twijfelt u of er sprake is van een namenreeks dan kunt u dit eenvoudigweg achterhalen door uw legitimatiebewijs bij de hand te pakken. Indien daarop een streepje (—) bij de voor- of achternaam is vermeld dan draagt u een namenreeks, in ieder geval in de visie van de Nederlandse autoriteiten. In theorie kan er ook een andere reden zijn waarom er geen voor- of achternaam is vermeld. Indien u twijfelt, neemt u contact op met uw advocaat om dit te laten onderzoeken.

3. Welke stukken dien ik mee te sturen?

Bij uw verzoek tot naamsvaststelling bij Justis dient u de navolgende stukken aan te hechten:

  • een kopie paspoort of identiteitsbewijs; en
  • een recent afgegeven afschrift van de geboorteakte van degene(n) voor wie de naamsvaststelling wordt aangevraagd.

Buitenlandse documenten moet u eerst laten legaliseren en laten vertalen door een beëdigde vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Heeft u documenten in het Arabisch, Farsi, Dari of Koerdisch? Dan kunt u deze laten vertalen via Tolk- en Vertaalbureau MONA dat de vertalingen voor ons kantoor verzorgt voor deze talen.

4. Hoe wordt de geboorteakte aangepast?

Indien Justis heeft beslist over uw aanvraag dan ontvangt u van haar een uittreksel van het Koninklijk Besluit. Daarnaast verstuurt Justis het uittreksel naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die latere vermeldingen op de geboorteakte dient aan te tekenen. Indien u geboren bent in het buitenland dan is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dus een aantekening in de geboorteakte. Na een dergelijke aantekening is uw naamsvaststelling officieel.

5. Hoe gaat de naamsvaststelling bij naturalisatie?

Indien u een namenreeks heeft moet er bij naturalisatie een keuze worden gemaakt. Een dubbele achternaam is namelijk niet verenigbaar met het Nederlandse systeem van naamgeving. Indien u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of deze wenst te verkrijgen door naturalisatie dan moet u zoals aangegeven een keuze maken (zie ook het voorbeeld hieronder). In het geval van een naturalisatieverzoek wordt de naam tegelijkertijd met de naturalisatie vastgesteld zodat u dus niet apart via Justis de naam hoeft te laten vaststellen.

Een naturalisatieverzoek dient u in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bent u (of uw kind) in het buitenland geboren, dan is het raadzaam om de geboorteakte van u (of uw kind) voor indiening van de aanvraag te laten registreren bij Bureau Landelijke Taken (gemeente Den Haag). Nadat zij de namen heeft vastgesteld, kan zij overgaan tot verwerking hiervan. Indien in de namenreeks van u (of uw kind) geen naam van de (voor)ouder voorkomt dan dient één van uw eigen namen als geslachtsnaam en de andere eigennaam als voornaam te worden vastgesteld. Voorvoegsels (bijvoorbeeld El, Al, Ben, etc.) en achtervoegsels worden niet gezien als op zichzelf staande geslachtsnamen.

Voorbeeld

U bent in het buitenland geboren en u draagt de volgende namenreeks: ‘Mariam el Amin Mohamed Abbas’. U bent meerderjarig en dient een verzoek om naturalisatie in. In dat geval moet er bij naturalisatie vaststelling van uw namen plaatsvinden. Uit de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens blijkt dat de namenreeks van uw vader ‘El Amin Mohamed Abbas Osman’ luidt. In dit geval mag u iedere naam uit uw namenreeks als voorna(a)m(en) laten vaststellen. Bij het vaststellen van uw geslachtsnaam bent u beperkt, daarvoor kunt u slechts ‘El Amin’, ‘Mohamed’ of ‘Abbas’ kiezen, omdat deze namen zowel in uw eigen namenreeks als in de namenreeks van uw vader voorkomt.

Indien de namen van beide (voor)ouders geen aanknopingspunten bieden voor het vaststellen van uw namen of die van uw kind dan zal in die situatie de geboorteakte van verzoeker moeten dienen als uitgangspunt voor de naamsvaststelling.

6. Wat als Justis mijn aanvraag afwijst?

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw verzoek tot naamswijziging wordt afgewezen. Indien u zich niet in deze afwijzing kunt vinden dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij dezelfde instantie als waar u de aanvraag heeft ingediend: Justis. Uw bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van uw bezwaar;
  • een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken of een omschrijving hiervan;
  • de gronden van uw bezwaar; en
  • uw handtekening of de handtekeningen van uw gemachtigde.

In de meeste gevallen wordt u opgeroepen voor een hoorzitting indien dat niet het geval is dan kunt u daarom verzoeken aangezien dit uw recht is. Daarna neemt de Minister van Justitie en Veiligheid opnieuw een beslissing. Indien de beslissing op uw verzoek tot naamswijziging niet is herzien dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waarin u woont. Wordt u door de rechtbank in het ongelijk gesteld dan rest u nog een laatste mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees hier hoe u een bezwaarschrift indient. Heeft u uw bezwaar niet tijdig ingediend of dreigt u dat niet tijdig in te kunnen dienen dan leest hier wat u kunt doen.

7. Wat zijn de kosten?

Naamsvaststelling

In tegenstelling tot de naamswijziging is de naamsvaststelling gratis.

Wijziging geslachtsnaam

Bij een geslachtsnaamswijziging komt wel een kostenplaatje om de hoek kijken. Aan de aanvraag an sich zijn geen kosten verbonden. Dit geldt echter niet voor de behandeling van uw verzoek. In dat geval zijn er kosten mee gemoeid van € 835,- (2019) indien u (als meerderjarige) uw geslachtsnaam wilt wijzigen. Ook bent u hetzelfde bedrag kwijt voor het wijzigen van de geslachtsnaam van één of twee minderjarige kinderen. Voor het wijzigen van de geslachtsnaam van drie of meer minderjarige kinderen betaalt u een bedrag van € 1.670,- (2019).

Indien u ná afwijzing van uw verzoek tot naamswijziging beslist om in (hoger) beroep te gaan dan zijn daar griffiekosten aan verbonden. Let wel dat u het betaalde tarief van € 835,-, respectievelijk € 1.670,- niet terugkrijgt indien uw verzoek tot naamswijziging wordt afgewezen.

Wijziging voornaam

Ook het wijzigen van uw voornaam brengt de nodige kosten met zich mee. Hier gaat het met name om de advocaatkosten en het griffierecht. Zie voor meer informatie over voornaamswijziging en geslachtsnaamswijziging of verbetering van uw voornaam of achternaam het artikel Voor- of achternaam veranderen.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.