Vervolgd door justitie? Welke straf kunt u verwachten?

U wordt aangehouden door de politie. Dit kan voor grote onzekerheid zorgen. Wat kunt u verwachten van de aanhouding, het verhoor en de straf? In dit artikel zal worden ingegaan op de mogelijke straf bij een veroordeling. We zullen de meest voorkomende delicten bespreken. Daarbij zal worden ingegaan op zowel de strafverzwarende als strafverminderende omstandigheden.

In dit artikel bespreken we de strafrichtlijn van de volgende delicten:

 1. Openlijke geweldpleging (artikel 141 Sr)
 2. Onwettig verblijf (artikel 197 Sr)
 3. Meineed (artikel 207 Sr)
 4. Bezit vals paspoort (artikel 231 lid 2 Sr)
 5. Skimmen (artikels 232, 234, 311, 326 Sr)
 6. Kinderporno (artikel 240b Sr)
 7. Verkrachting (artikel 242 Sr)
 8. Belediging (artikel 266 Sr)
 9. Bedreiging (artikel 285 Sr)
 10. Eenvoudige mishandeling (artikels 300, 304 Sr)
 11. Zware mishandeling (artikel 302 Sr)
 12. Winkeldiefstal (artikels 310-312 Sr)
 13. Zakkenrollerij, tasjesroof of straatroof (artikels 310-317 Sr)

Van aanhouding tot strafoplegging

Als u wordt aangehouden, dient eerst tot vervolging overgegaan te worden door het openbaar ministerie wil een straf überhaupt aan de orde kunnen zijn. Indien er onvoldoende bewijs is of andere redenen zijn om de zaak niet te vervolgen dan wordt deze geseponeerd. Dat betekent dat het OM u niet vervolgt tenzij het gerechtshof zou bepalen dat het OM alsnog dient te vervolgen op grond van een artikel 12 sv-procedure.

Als de zaak wel wordt voorgelegd aan de strafrechter dan is de bepaling van de strafmaat de laatste vraag waarover hij zich dient te buigen. Hij volgt namelijkhet beslissingsmodel van artikel 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). We bespreken hierna kort de vragen die de strafrechter moet beantwoorden.

Formele (voor)vragen (artikel 348 Sv)

 1. Is de dagvaarding geldig?
 2. Is de rechtbank bevoegd?
 3. Is de officier van justitie ontvankelijk in zijn vervolging?
 4. Is er reden voor schorsing van de vervolging?

Materiële (hoofd)vragen (artikel 350 Sv)

 1. Kan het ten laste gelegde feit bewezen worden verklaard?
 2. Levert het bewezen feitencomplex een strafbaar feit op?
 3. Is er sprake van een strafuitsluitingsgrond? Lees hier alles over strafuitsluitingsgronden.
 4. Welke straf moet worden opgelegd? Lees hier welke straffen opgelegd kunnen worden.

Oriëntatiepunten

Bij het beantwoorden van deze laatste vraag heeft de strafrechter zich te houden aan de strafmaxima die in de wet zijn opgenomen. Om meer handvatten te hebben voor het opleggen van straffen voor bepaalde veel voorkomende strafbare feiten maakt de strafrechter gebruik van de zogeheten Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken (hierna: Oriëntatiepunten).

Strafverzwarend en strafverminderende factoren

De Oriëntatiepunten zijn opgesteld door het LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht). Het LOVS is een landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de verschillende rechtbanken in Nederland. In 1998 zijn de straftoemetingsafspraken voor het eerst opgesteld naar aanleiding van de wens om meer consistentie in de straftoemeting. In de Oriëntatiepunten is opgenomen wat de richtlijn is wat betreft de straftoemeting en wat strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden kunnen zijn.

Vertrekpunt

De Oriëntatiepunten vormen een vertrekpunt voor de rechter om te denken over de op te leggen straf zonder dat zij hem binden. In de praktijk vormen deze oriëntatiepunten een goede richtlijn voor de te verwachten straf en verwijzen zowel de officier van justitie alsook de verdediging vaak naar deze oriëntatiepunten. We zullen de richtlijnen voor de verschillende delicten hieronder bespreken aan de hand van deze Oriëntatiepunten.

1. Openlijke geweldpleging (artikel 141 Sr)

Stelt u zich voor. U bent student rechtsgeleerdheid en tijdens het uitgaan krijgt u ruzie met een jongen die een biertje over uw vriendin heen gooit. U spreekt hem op zijn gedrag aan en tot overmaat van ramp ziet de uitsmijter u als de onruststoker en gooit u de kroeg uit. U bent compleet over de rooie en loopt alleen richting huis. Op weg naar huis reageert u uw woede af en in dat proces moeten een aantal autospiegels het ontgelden.

Een omstander belt de politie en u wordt aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tegen goederen op grond van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Bijgekomen van de adrenaline en woede realiseert u zich wat u heeft gedaan en wat voor mogelijke consequenties deze uitbarsting kan hebben. U bent immers student rechtsgeleerdheid. Uw piketadvocaat bezoek u op het politiebureau en u valt direct met de deur in huis: wat voor straf kan ik verwachten? We bespreken hieronder wat openlijke geweldpleging is en welke straffen daarbij horen.

Openlijk geweld tegen goederen

Openlijke geweldpleging wordt in twee soorten onderscheiden: openlijk geweld tegen goederen en openlijk geweld tegen personen.

Bij geweld tegen goederen vermelden de Oriëntatiepunten een taakstraf van 60 uren. Dit geldt voor zowel geweld tegen goederen van burgers als geweld tegen de goederen van gekwalificeerde slachtoffers. Onder gekwalificeerde slachtoffers dienen politieagenten, ambulancebroeders, brandweermannen en andere personen in de rechtmatige uitoefening van hun beroep te worden beschouwd.

Openlijk geweld tegen personen

Daarnaast kan openlijke geweldpleging bestaan uit geweld tegen personen. Hierbij wordt er wel nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van geweld. Het belangrijkste verschil hierbij is de vraag of er sprake is van letsel.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Openlijke geweldpleging tegen goederen toebehorend aan burgers 60 uur taakstraf 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Openlijke geweldpleging tegen goederen toebehorend aan gekwalificeerde slachtoffers 60 uur taakstraf 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Openlijke geweldpleging zonder lichamelijk letsel 120 uur taakstraf 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Openlijke geweldpleging met enig lichamelijk letsel als gevolg 150 uur taakstraf 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel als gevolg 6 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Openlijke geweldpleging met de dood als gevolg 12 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Strafverzwarende factoren:

 • Bij geweld tegen gekwalificeerde slachtoffers kan de straf met 33% tot 100% worden verhoogd

2. Onwettig verblijf (artikel 197 Sr)

Met de recente toename van het aantal vluchtelingen uit landen als Syrië wordt de overheid, en in het bijzonder het Openbaar Ministerie, steeds vaker geconfronteerd met de strafbepaling van artikel 197 Sr.

Op grond hiervan is het in Nederland verboden voor een vreemdeling om illegaal te verblijven in Nederland. Wel is hiervoor vereist dat de vreemdeling weet moet hebben van deze ‘ongewenste’ status of ernstige redenen moet hebben om dit te vermoeden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Onwettig verblijf (eerste keer) 2 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de derde categorie
Onwettig verblijf (vaker gepleegd binnen korte tijd) 2 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de derde categorie
Onwettig verblijf (vaker gepleegd binnen 5 jaar voor plegen. Hier moet genoeg tijd telkens tussen zitten om het land alsnog te verlaten) 2 maanden gevangenisstraf + 1 maand voor elke voorgaande veroordeling 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de derde categorie
Strafverzwarende factoren:

 • Indien de vreemdeling binnen 5 jaar al eerder is veroordeeld voor hetzelfde delict. Echter, als dit korte tijd na elkaar gebeurt, wordt dat niet als herhaling beschouwd.

3. Meineed (artikel 207 Sr)

Een recent voorbeeld waarbij de term ‘meineed’ nadrukkelijk in de media werd gebezigd, was tijdens het proces Wilders I. Rechter, Tom Schalken, werd hierbij door ex-advocaat Bram Moszkowicz het vuur aan de schenen gelegd omdat hij een getuige in de zaak zou hebben bezocht met een kopie van de beschikking in zijn binnenzak. Hij zou daarbij over de zaak hebben gesproken met de getuige, hetgeen in strijd is met de wet. Moszkowicz beschuldigde de getuige van meineed omdat die bij de rechter ontkend had dat een bespreking zoals die werd geschetst had plaatsgevonden.

Anders dan over het algemeen wordt gedacht staan op een delict als meineed heftige straffen. Tussen de richtlijn en het strafmaximum is echter wel een duidelijk lacune.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Meineed 3 maanden gevangenisstraf 6 jaar gevangenisstraf
Meineed in een strafzaak ten nadele van de verdachte of beklaagde 9 jaar gevangenisstraf

4. Bezit vals paspoort (artikel 231 lid 2 Sr)

Een veel voorkomend probleem in het uitgaansleven is het gebruik van valse identificatiebewijzen door minderjarigen. Doorgaans wordt een identificatiebewijs gebruikt van een oudere broer of zus maar het komt ook voor dat er wordt betaald voor een vals identificatiebewijs, zoals een paspoort. Het voorhanden hebben van een vals paspoort wordt bestraft indien de persoon daar weet van had of redelijkerwijs moest vermoeden dat het paspoort vervalst was.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Bezit vals paspoort 2 maanden gevangenisstraf 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie

5. Skimmen (artikels 232, 234, 311, 326 Sr)

Bij skimmen wordt er op de sleuf van een betaalautomaat een apparaat geplaatst. Dit apparaat kan de magnetische strip van een betaalkaart lezen en kopiëren. Tijdens het pinnen proberen de skimmers dan mee te kijken met de transactie of door middel van camera’s de pincode te achterhalen. Vervolgens worden de gegevens gebruikt om de pas na te maken en geld op te nemen van de rekening van de pashouder.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Geld opnemen met/gebruik maken van een valse bankpas met geskimde gegevens 3 maanden gevangenisstraf 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Voorhanden hebben van skimapparatuur 9 maanden gevangenisstraf 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Plaatsen van skimapparatuur 1 jaar gevangenisstraf 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Periode/duur
 • Aantal locaties
 • Aantal gedupeerden
 • Hoogte benadelingsbedrag
 • Samenverwerkingsverband
 • Professionele werkwijze

6. Kinderporno (artikel 240b Sr)

In 2014 kwam een van Nederlands grootste zedenzaken naar buiten: de zaak Robert M. De zaak scheen een licht op een zeer duistere wereld binnen onze samenleving en de rol die deze wereld op internet maar ook daarbuiten speelt. De zaak Robert M. en kinderporno in het algemeen zorgen voor veel onrust in de samenleving omdat het gaat om onschuldige kinderen die op zichzelf al erg kwetsbaar zijn. Daarmee wordt bij de strafmaat ook rekening gehouden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Bezit/verwerven van kinderporno, zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno verschaffen 240 uur taakstraf + 6 maanden gevangenisstraf. 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno 1 jaar gevangenisstraf 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Vervaardigen van kinderporno 2 jaar gevangenisstraf 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno 1 jaar gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Een beroep of gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno 2 jaar gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Een beroep of gewoonte maken van het vervaardigen van kinderporno 4 jaar gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Aantal afbeeldingen (fysiek en/of digitaal)
 • Periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd
 • Leeftijd slachtoffer(s)
 • Het feit wordt gepleegd met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte
 • Het feit wordt gepleegd met een slachtoffer dat in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden
 • Het feit wordt voorafgegaan door of gaat gepaard met folteringen of ernstige geweldpleging
 • Aard van de afbeelding(en) (bijv. vernederend of zeer expliciete pose, ontuchtige handelingen, seksueel binnendringen, geweld)
 • Type afbeelding (bijv. echt of virtuele productie)
 • Professionaliteit (bijv. commercieel doeleinde, winstbejag)
 • Recidive
 • Gepleegd door twee of meer verenigde personen
 • Herhalingsgevaar
 • Bereidheid tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in problematiek gedrag

7. Verkrachting (artikel 242 Sr)

De afgelopen periode kwam een vloedgolf aan openbaringen en beschuldiging aan het licht van mensen die aangaven dat zij seksueel waren misbruikt, vaak onder vermelding van de hashtag #metoo. Met deze stroom aan publiciteit werd het delict verkrachting plotseling besproken in allerlei grote talkshows. De juridische consequenties blijven echter voor het gros van de samenleving onbekend. Wat met name opvalt in de strafrichtlijn is het grote aantal strafverzwarende en/of strafverminderende factoren. Dat betekent dat de uiteindelijke strafmaat van zaak tot zaak veel kan verschillen afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Verkrachting 2 jaar gevangenisstraf 12 jaar gevangenisstraf
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Frequentie
 • Duur
 • Leeftijd slachtoffer
 • (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer
 • Bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico)
 • Geweld (ernst/mate)
 • Aard van de gedraging (bijv. mindere ernst van de inbreuk op de integriteit, onverhoedse aanval)
 • Recidive
 • Meer daders
 • Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen)
 • Misbruik overwicht en/of vertrouwen
 • Relatiesfeer
 • Eerdere vrijwillige seksuele relatie dader/slachtoffer
 • Relevant eigen gedrag slachtoffer
 • Bijzondere negatieve gevolgen voor dader

8. Belediging (artikel 266 Sr)

Misschien wel het meest voorkomende delict in Nederland: belediging. Weinig mensen weten echter dat zij ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor belediging. Opmerking verdient wel dat doorgaans wordt vervolgd als het gaat om belediging van een politieagent.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Belediging € 150,- geldboete 3 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de derde categorie
Strafverzwarende factoren:

 • Bij belediging van gekwalificeerde slachtoffers kan de straf met 33% tot 100% worden verhoogd
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Of er getuige waren
 • Of er sprake was van een één-op-één situatie
 • Of er veel omstanders aanwezig waren

9. Bedreiging (artikel 285 Sr)

Evenals belediging is bedreiging een veelvuldig voorkomend delict in Nederland. Vaak gaat bedreiging ook gepaard met het plegen van andere delicten zoals diefstal of mishandeling. Er zijn veel verschillende strafrichtlijnen die afhankelijk zijn van verschillende factoren.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Bedreiging € 250,- geldboete
Tonen van slag- of stootwapen 40 uur taakstraf 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Tonen van steekwapen of als zodanig aan te merken voorwerp 60 uur taakstraf 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Tonen van (nep)vuurwapen 4 maanden gevangenisstraf 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Inrijden op persoon 4 maanden gevangenisstraf 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Schriftelijke bedreiging 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Bedreiging met een terroristisch misdrijf 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Strafverzwarende factoren:

 • Indien er sprake was van een terroristisch oogmerk, de straf met 1/3e worden verhoogd
 • Bij bedreiging van gekwalificeerde slachtoffers kan de straf met 33% tot 100% worden verhoogd
 • Agressie in het verkeer
 • Bedreiging tijdens evenementen (inclusief voetbalwedstrijden)
 • Huiselijk geweld

11. Eenvoudige mishandeling (artikels 300, 304 Sr)

Blijkens de richtlijn wordt het onderscheid tussen eenvoudige mishandeling en zware mishandeling vooral gemaakt door de manier waarop het letsel is toegebracht en de gevolgen die de mishandeling heeft voor het slachtoffer.

Bij eenvoudige mishandeling wordt onderscheid gemaakt in beperkt en aanzienlijk lichamelijk letsel. Het moge duidelijk zijn dat de straf hoger zal zijn naar mate het lichamelijke letsel ernstiger is.

Beperkt lichamelijk letsel

Bij beperkt lichamelijk letsel moet worden gedacht aan letsel dat bestaat uit één of meer schrammen, schaafwonden of blauwe plekken. De Oriëntatiepunten geeft als voorbeeld een tand door de lip of lichte kneuzingen. Het gaat hier om letsel dat geen medisch ingrijpen vereist, aldus de Oriëntatiepunten.

Aanzienlijk lichamelijk letsel

Indien er sprake is van letsel dat binnen een periode van zes weken na de mishandeling herstelt, is sprake van zogeheten aanzienlijk lichamelijk letsel. Gedacht kan worden aan forse kneuzingen, breuken die zonder operatie herstellen en wonden die gehecht kunnen worden.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Droge klap of schop (alleen pijn of letsel) € 500,- geldboete 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Mishandeling, enig letsel ten gevolge hebbend € 750,- geldboete 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Mishandeling met behulp van een slagwapen of door een kopstoot, enig lichamelijk letsel ten gevolge hebbend 120 uur taakstraf 2 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Bij mishandeling van gekwalificeerde slachtoffers kan de straf met 33% tot 100% worden verhoogd
 • Intensiteit van het geweld (aantal klappen bijvoorbeeld)
 • Bij huiselijk geweld wordt in beginsel geen geldboete opgelegd

10. Zware mishandeling (artikel 302 Sr)

Zwaar lichamelijk letsel wordt onderscheiden in zwaar lichamelijk letsel en zeer zwaar lichamelijk letsel. Daartussen zit nog het middelzwaar lichamelijk letsel dat niet verder wordt toegelicht in de Oriëntatiepunten. Ook hier geldt echter dat de straf zwaarder wordt naarmate het lichamelijke letsel ernstiger is.

Zwaar lichamelijk letsel

Volgens de Oriëntatiepunten wordt onder zwaar lichamelijk letsel letsel verstaan waarvan volledig herstel valt te verwachten binnen zes maanden na de mishandeling waarbij over het algemeen medisch ingegrepen zal moeten worden zoals bij breuken.

Zeer zwaar lichamelijk letsel

Bij zeer zwaar lichamelijk letsel wordt letsel verstaan dat levensbedreigend is, waarvan een zeer langdurige herstelperiode van meer dan zes maanden benodigd is of waarvan geen volledige
genezing verwacht wordt, daaronder wordt eveneens begrepen mishandeling die de dood tot gevolg heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Strafmaximum
Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel zonder gebruik te maken van een wapen 3 maanden gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één of meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd 6 maanden gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Opzettelijk toebrengen van middelzwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen) 7 maanden gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel, zonder gebruik te maken van een wapen 8 maanden gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen) 1 jaar gevangenisstraf 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Opzettelijk toebrengen van letsel met de dood ten gevolge hebbend 10 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Bij mishandeling van gekwalificeerde slachtoffers kan de straf met 33% tot 100% worden verhoogd
 • Intensiteit van het geweld (aantal klappen bijvoorbeeld)
 • Bij huiselijk geweld wordt in beginsel geen geldboete opgelegd

12. Winkeldiefstal (artikels 310-312 Sr)

Na de diefstal van fietsen is winkeldiefstal de vaakst geregistreerde vorm van diefstal in Nederland. Vaak gaat het hier om een delict dat meestal wordt gepleegd door jongeren met behulp van de nodige groepsdruk. Echter, de laatste jaren is eenzelfde trend zichtbaar onder ouderen. Zo bericht omroep MAX dat het aantal 65-plussers dat in aanraking is gekomen met Justitie sinds 2000 is verdubbeld. Doorgaans worden deze ouderen aangehouden voor winkeldiefstal. Armoede onder ouderen lijkt hier de sterkste aanleiding voor te zijn maar vooralsnog blijft het een opvallende ontwikkeling.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Recidive Veelvuldige recidive* Strafmaximum
Eenvoudige winkeldiefstal € 200,- geldboete € 200,- geldboete en 1 week gevangenisstraf (voorwaardelijk) 1 maand gevangenisstraf 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Winkeldiefstal met na betrapping eenvoudig geweld 2 maanden gevangenisstraf 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Winkeldiefstal met na betrapping geweld of bedreiging met geweld 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf 5 maanden gevangenisstraf 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
*Van frequente recidive is sprake indien een verdachte ter zake van minimaal tien vermogensdelicten al dan niet onherroepelijk is veroordeeld, waarvan ter zake van vijf vermogensdelicten in de afgelopen twee jaar
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • Waarde van de goederen
 • Geen teruggave van de goederen mogelijk
 • Geen verhaalsmogelijkheid
 • Professionaliteit (geprepareerde tas/kleding)
 • Samenwerkingsverband
 • Strooptocht
 • Letsel

13. Zakkenrollerij, tasjesroof of straatroof (artikels 310-317 Sr)

Een, doorgaans, agressievere variant op de eerder besproken winkeldiefstal. Vooral Amsterdam is een stad die wordt geplaagd door zakkenrollerij, tasjesroof en straatroven. In de strijd hiertegen zijn enkele burgerinitiatieven ontstaan teneinde de problematiek een halt toe te roepen. Een van die burgers is Jaime van Gastel, ofwel de boevenspotter. In zijn video’s spoort hij zakkenrollers op en meldt deze bij de politie, die dankbaar gebruik maakt van het materiaal.

De richtlijn stelt een straf die een weergave poogt te zijn van de mate van ergernis die de delicten opwekken bij slachtoffers en het publiek.

Hieronder treft u een overzicht aan van de betreffende richtlijnen, strafmaxima en voor zover mogelijk de strafverzwarende en/of strafverminderende factoren die een rol spelen bij de bepaling van de strafmaat.

Omschrijving Richtlijn Recidive Veelvuldige recidive* Strafmaximum
Zakkenrollerij 120 uur taakstraf 2 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie
Tasjesroof met een enkele duw/ruk 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
Straatroof met licht geweld of verbale bedreiging 6 maanden gevangenisstraf 8 maanden gevangenisstraf 10 maanden gevangenisstraf 9 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie
*Van frequente recidive is sprake indien een verdachte ter zake van minimaal tien vermogensdelicten al dan niet onherroepelijk is veroordeeld, waarvan ter zake van vijf vermogensdelicten in de afgelopen twee jaar
Strafverzwarende/strafverminderende factoren:

 • De plaats waar het delict is gepleegd (onoverzichtelijke ruimte met veel personen als tram, bus, trein, station en luchthaven)
 • De professionele wijze waarop het delict is gepleegd en het georganiseerde karakter van de groep waarvan de verdachte deel uitmaakt (denk aan groepen personen die met het enkele doel om op buitengewoon listige manier zoveel mogelijk diefstallen te plegen op Schiphol neerstrijken en na de gedane arbeid vervolgens de volgende vlucht terug naar huis nemen)
 • Bedreiging met een wapen
 • Kwetsbare slachtoffers
 • Aard en ernst van het letsel
 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop uw advocaatkosten kunnen worden vergoed en welke betalingsmethoden ons kantoor hanteert.